Акредитација-МАС ЈКК

ШифраНазивСеместар
142700Техника академског писања1
140001Филозофија књижевности1
140002Интеркултурна комуникација1
140003Језик и когниција1
140004Културна историја Индије1
140005Увод у културу Интернета1
140801Преглед књижевних теорија: наратологија1
140802Наслеђе Сопствене собе – појам рода и проучавање књижевности1
140803Жанр и род – женски образовни роман1
140804Књижевност и филм: преображаји дискурса1
140805Методологија науке о књижевности: Примена књижевноисториографских метода (на примеру немачке националне књижевне историографије)1
140806Шекспир и постмодерна култура1
140807Интерпретативне теорије у настави1
140808Ронал Барт: текст и критика1
140809Игра интерпретација – путеви компаративне херменеутике1
140901Методичка пракса: хоспитовање (руски језик)1
140902Мит и литература1
140903Лингвистичка русистика1
140904Методика наставе руског језика1
140905Методологија лингвистичких истраживања1
140906Општа методика наставе словенских језика1
140907Руска књижевност за децу1
140908Руски футуризам1
141001Пољско-српске књижевне везе1
141101Фикција, фантастично и магично у савременој чешкој књижевности1
141102Чешка књижевност у контексту других словенских књижевности1
141103Развој чешког језика и чешке науке о језику1
141201Постмодерна у словачкој књижевности1
141301CLIL и настава италијанског језика1
141302Историја институција културе у италији1
141303Историја италијанског театра1
141304Италијански филм и књижевност1
141305Италијански језик струке1
141306Лингвистика и лексикографија – италијанистика1
141307Лингвистика и превођење – италијанистика1
141308Луиђи Пирандело1
141309Методичка пракса – хоспитовање1
141310Преводилачка радионица – италијански1
141311Специјалне теме из примењене лингвистике и наставе италијанског језика1
141312Теме из примењене и образовне лингвистике италијанског језика1
141313Теоријска мисао италијанске књижевности1
141314Топоси, теме и мотиви италијанске књижевности1
141315Италијанске и шпанске институције културе у компаративном контексту1
141401Лексичка семантика француског језика1
141402Лингвистичке теорије текста1
141403Методика наставе француског језика1
141404Простор и време у француском језику1
141405Специјални курс из француске књижевности1
141406Специјални курс из франкофоне књижевности1
141407Специјални курс из граматике француског језика1
141408Методичка пракса – хоспитовање1
141501Академско писање на шпанском језику1
141502Експериментални роман у хиспаноамеричкој књижевности XX века1
141503Иберороманска социолингвистика1
141504Језик и род1
141505Критичка анализа дискурса1
141506Kвалитативна истраживања у лингвистици1
141507Лектура и коректура текстова на шпанском језику1
141508Модернизам у хиспаноамеричкој књижевности1
141509Насиље у хиспаноамеричком роману1
141510Специјалне теме из примењене лингвистике1
141511Специјалне теме из социолингвистике1
141512Традуктологија1
141513Жена у шпанској књижевности реализма1
141514Специјални курс из прагматике1
141601Тумачење румунске књижевности у дијаспори1
141602Тумачење румунске књижевности у Војводини1
141603Румунска култура1
141604Стилистика румунског језика1
141701Граматичка социолингвистика1
141702Интеркултурна глотодидактика1
141703Историјска фразеологија немачког језика1
141704Конференцијско превођење за германисте1
141705Контрастивна граматика немачког и српског језика1
141706Немачка књижевност као мањинска књижевност1
141801Лексикологија – специјални курс1
141802Социолингвистика – специјални курс1
141803Транслатологија – специјални курс1
141901Англистичка aкустичка фонетика1
141902Енглеска и француска средњовековна артуријанска књижевност1
141903Интеркултуралност у савременој Британији1
141904Ирска драма двадесетог века на енглеском језику1
141905Ирска проза двадесетог века на енглеском језику1
141906Канадска постмодерна проза1
141907Књижевни правци и теорије у енглеској књижевности XX века1
141908Контракултурни трендови у британској и америчкој популарној музици шездестих година ХХ века1
141909Контрастивна лингвистика1
141910Настава енглеског језика и култура1
141911Специјалистичко превођење1
141912Стилистика непоетског дискурса1
141913Транслатологија1
141914Увод у консекутивно превођење1
142001Арапска лексикографија1
142002Европски колонијализам и арапски свет1
142003Исламска филозофија1
142004Историја арапског језика1
142005Неарапски ислам1
142006Савремена књижевност Магреба 31
142101Културна историја Турске1
142102Покрет језичког пуризма у турском језику1
142103Османизми у савременом турском језику1
142104Османска баштина на тлу Србије1
142105Постмодерна турска књижевност1
142106Традиционална и савремена турска уметност1
142107Турцизми у српском језику1
142301Историја и развој јапанске државе и права1
142302Јапанско друштво и култура у процесу модернизације1
142303Образовање и економија знања у трансформацији јапанске цивилизације1
142304Запад и јапанска књижевност1
142305Jaсунори Кабавата, етика и естетика прозе1
142401Будизам у Кини1
142402Историјски преглед развоја граматике кинеског језика1
142403Кинески модернизми1
142404Морфологија и лексикологија кинеског језика1
142405Пејзаж у класичној кинеској поезији1
142406Путописи Срба о Кини1
142407Савремена кинеска проза1
142408Кинеска драма 20. века1
142601Актуелене теме из савремене лингвистике1
142602Дискурс јавне комуникације1
142603Квалитативна истраживања у лингвистици1
142604Квантитативне методе у лингвистичким истраживањима1
142605Савремене фонолошке теорије1
142606Савремене морфолошке теорије1
142607Савремене семантичке теорије1
142608Савремене синтаксичке теорије1
142701Библиографија1
142702Библиометрија1
142703Библиотеке у настави1
142704Документалистика1
142705Електронско издаваштво и дигиталне библиотеке1
142706Информациона и медијска писменост у науци1
142707Информациона и медијска писменост у школској библиотеци1
142708Компаративне студије савременог библиотекарства1
142709Националне библиотеке1
142711Напредне методе у проналажењу информација1
142712Научне информације1
142713Обликовање и одржавање садржаја на вебу1
142714Стандарди у библиотекарству и издаваштви1
142715Методичка пракса: хоспитовање1
142801Историја савремене југоисточне Европе1
142802Методика наставе грчког језика1
142803Поетика криминалистичког романа1
142804Примена реторике у настави страних језика1
142805Рецепција грчке књижевности код Срба1
142901Специјални курс – поетика Дежеа Костолањија1
142902Ендре Ади и српска књижевнос 20. века1
143001Српско-словеначке међукултурне студије1
143701Низоземска колонијална и постколонијална књижевност1
143702Низоземско-српске културне везе1
143802Лингвистика текста1