English

Филолошки преглед покренут је 1963. и, са дужим или краћим прекидима, публикован је континуирано до 1985. године. У том периоду – који данас називамо "првом" серијом Филолошког прегледа – часопис су уређивали угледни научници: др Драган Недељковић, професор Филолошког факултета у Београду и Универзитета у Нансију, а потом др Мирко Кривокапић, професор Филолошког факултета у Београду. 

Идеја о обнављању часописа није напуштала његове раније сараднике и читаоце, а напори у том смеру нарочито су појачани половином деведесетих година. Нова серија Филолошког прегледа коначно је започела 1997. године – од броја XXIV 1997 1-2. Преузимајући часопис који је у међувремену променио и издавача, ново Уредништво се обратило читаоцима:

РЕЧ УРЕДНИШТВА

[English]

Филолошки преглед који је, у издању Савеза друштава за стране језике и књижевности СФРЈ, излазио од 1963. до 1985. године, био је научни часопис посвећен пре свега страној филологији. У њему су сарађивали најпознатији научници не само из земље, него и из иностранства, а њихови прилози имали су запажен одзив у нашој и страној научној јавности. Када је, због нсдостатка финансијских средстава, престао да излази, остала је велика празнина у нашем научном животу, јер је то био једини научни часопис који је покривао област страних књижевности.

Захваљујући помоћи Министарства за науку и технологију Републике Србије, сада је прилика да се та празнина попуни и да Филолошки преглед поново почне да излази, овога пута у издању Филолошког факултета у Београду, али сасвим отворен за сарадњу са другим научним центрима у нашој земљи. У овом свом обновљеном издању, он ће задржати своје програмско опредељење за страну филологију и наставиће да објављује научне студије, расправе, огледе, истраживања, грађу, критичке осврте и приказе, пре свега из области страних књижевности, укључујући и компаратистичке студије које осветљавају односе између различитих страних књижевности, а посебно између српске и страних књижевности, као и радове теоријског карактера, са подручја књижевне естетике, методологије, стилистике, али неће искључити ни радове из области лингвистике.

Уколико обезбеди редовну материјалну подршку, Филолошки преглед ће излазити два пута годишње. Његова уређивачка концепција подразумева да већи број радова буде писан на страним језицима (француском, енглеском, шпанском, италијанском, немачком, руском).

Захваљујемо онима који су већ послали своје текстове и позивамо и све друге научнике који се баве филолошким истраживањима да својим прилозима допринесу угледу овога часописа у домаћим и међународним научним круговима.


 

Српски

The Philological Review was started in 1963 and, with longer or shorter curtailments, was continually published up to 1985. Within that period – today called the "first" series of The Philological Review – the review was edited by eminent scientists: Dr Dragan Nedeljkovic, professor of the Faculty of Philology in Belgrade and of the University in Nancy, and, subsequently, Dr Mirko Krivokapic, professor of the Faculty of Philology in Belgrade. 

The idea to revive the review was constantly present with its former contributors and readers, and efforts to effect this were strongly reinforced in early nineties. A new series of The Philological Review was finally launched in 1997 – as of the issue XXIV 1997 1-2. Taking over the review that had meanwhile changed its publisher too, the new Editorial Board addressed the readers:

An Editorial

[српски]

The Philological Review, which used to come out between 1963 and 1985 as edition of the Yugoslav Association for Foreign Languages and Literatures, was a scientific review intended primarily for foreign philology. Its contributors were most renowned scholars both from the country and from abroad, and their works had a significant response both with home and foreign expert public. When the review ceased to come out, due to financial problems, it left a huge vacancy in our scientific life, being the only scientific review covering the area of foreign literature.

Thanks to the assistance of the Serbian Ministry of Science and Technology, now we have the opportunity to fill that vacancy and start publishing The Philological Review once again, this time edited by the Faculty of Philology in Belgrade, but quite open for co-operation with other scientific institutions in our country. In this renewed edition, the review will maintain its programme determination to foreign philology, and thus keep publishing scientific studies, treatises, essays, research papers bibliography, critical views and presentations, primarily in the field of foreign literature, including comparative studies that explain affinities between various foreign literatures, especially between Serbian and other foreign literature, as well as works of theoretical nature such as literary aesthetics, methodology, stylistics; we will not leave out works on linguistics either.

If regular financial support is provided, The Philological Review will come out semiannually. Its editorial policy implies majority of works written in foreign languages (French, English, Spanish, Italian, German, Russian).

We thank all the contributors who have already submitted their works and invite other scholars in the area of philology research to enhance the domestic and international reputation of this review by their contributions.


Top