Bibliotekarstvo I - nastavni plan i program

MESTO U NASTAVNOM PLANU: I godina

FOND ČASOVA:

 1. PROGRAM PREDAVANJA

  Bibliotekarstvo kao društvena nauka - pojam, predmet, metode. Biblioteka - definicija, uloga, značaj i funkcije. Vrste biblioteka prema zakonskim propisima i preporukama UNESCO. Dislocirani fondovi narodnih biblioteka (vojne, bolničke, zatvorske i biblioteke za slepe). Depozitne biblioteke.

  Bibliotečko zakonodavstvo: propisi, pravila, zakoni. Zakon o bibliotečkoj delatnosti sa pratećim propisima. Uslovi za osnivanje biblioteka. Zakon o zaštiti kulturnih dobara. Standardi.

  Procesi rada u biblioteci.

  Bibliotečki fond: pojam. Vrste bibliotečke građe. Sastav fonda u pojedinim tipovima biblioteka. Zavičajne zbirke. Specijalne zbirke. Dečja odeljenja.

  Nabavka bibliotečke građe: pojam, principi i kriterijumi. Izvori - instrumenti rada. Koordinirana i kolektivna nabavka.

  Prijem, kontrola, fizička obrada građe u biblioteci. Inventarisanje.

  Organizacija bibliotečkih fondova. Razvrstavanja građe za smeštaj. Signiranje - vrste signatura. Tipovi smeštaja. Topografski (signaturni) katalog. Revizija bibliotečkog fonda. Tehnika otpisivanja ili rashodovanja bibliotečke građe.

  Bibliotečki katalozi kao rezultat bibliografske, predmetne i stručne obrade. Oblici i vrste kataloga. Zadaci i značaj pojedinih vrsta kataloga - prednosti i nedostaci. Obim bibliotečkih kataloga. Razlike između kataloga i drugih popisa građe, odnosno bibliografije.

  Centralizovana katalogizacija. Centralni katalozi kod nas i u svetu. CIP.

  Automatska obrada podataka. UNIMARC sistem; ISIS; COM postupak; on-line katalozi; katalozi na mikrofišu.

  Povezivanje biblioteka u mreže i bibliotečko-informacione sisteme. Principi povezivanja. Modeli mreže biblioteka. BIS, NATIS i UNISIST - zadaci i funkcionisanje.

  Oblici međubibliotečke saradnje na nacionalnom i međunarodnom nivou. Statistika.

  Bibliotekarska stručna literatura: monografije, časopisi, priručnici.

  Bibliotekarska strukovna društva i zajednice. Međunarodne strukovne organizacije - članstvo, saradnja.

  Jugoslovenski bibliografski institut.

 2. PROGRAM VEŽBANJA

  Predstavljanje i komentarisanje naučne i stručne literature relevantne za organizovanje biblioteka.

  Čitanje i komentarisanje seminarskih radova studenata.

  Organizovane posete studenata bibliotekama svih vrsta u Beogradu i upoznavanje u praksi sa organizacijom rada u pojedinim bibliotekama i mreži biblioteka.

 3. SEMINARSKI RADOVI

  Studenti su obavezni da napišu seminarski rad iz oblasti organizacije biblioteka i procesa rada u njima.

  Teme za seminarske radove

  1. Bibliotekarstvo kao društvena nauka - pojam, predmet, metode
  2. Biblioteka - definicija, značaj i uloga
  3. Uslovi za osnivanje biblioteka
  4. Vrste biblioteka prema zakonskim propisima i preporukama UNESCO-a
  5. Nacionalne biblioteke - organizacija, zadaci, funkcija
  6. Narodne biblioteke - organizacija, zadaci, funkcija
  7. Visokoškolske biblioteke - organizacija, zadaci, funkcija
  8. Školske biblioteke - organizacija, zadaci, funkcija
  9. Specijalne biblioteke - organizacija, zadaci, funkcija
  10. Dečje biblioteke i dečja odeljenja narodnih biblioteka - organizacija, funkcija, zadaci
  11. Dislocirani fondovi narodnih biblioteka
  12. Bolničke biblioteke
  13. Vojne biblioteke
  14. Zatvorske biblioteke
  15. Depozitna biblioteka- pojam, kriterijumi za odlaganje građe u depozit, društvena uloga
  16. Bibliotečkih fondova - vrste i karakteristike
  17. Sastav bibliotečkih fondova u pojedinim tipovima biblioteka
  18. Opšti i posebni fondovi (biblioteke po izboru)
  19. Zavičajni fondovi narodnih biblioteka
  20. Zavičajni fond (biblioteke po izboru)
  21. Audiovizuelna građa u biblioteci
  22. Fonoteka (biblioteke po izboru)
  23. Fototeka (biblioteke po izboru)
  24. Standardi kao pokušaj normiranja bibliotečke delatnosti kod nas
  25. Standardi za svaki od tipova biblioteka (4 teme)
  26. Jugoslovenski standardi za prostorije i opremu biblioteka
  27. Tipovi nabavke bibliotečke građe - prednosti i nedostaci
  28. Obavezni primerak - istorijat i funkcije
  29. Kupovina kao vid nabavke bibliotečke građe
  30. Poklon kao vid nabavke bibliotečke građe
  31. Razmene kao vid popunjavanja bibliotečkih fondova
  32. Međubibliotečka pozajmica - pojam, način ostvarivanja, mogućnost i opravdanost primene
  33. Oblici međubibliotečke saradnje na nacionalnom i međunarodnom nivou
  34. Bibliotekarska strukovna društva i zajednice u svetu
  35. Međunarodno udruženje bibliotekarskih društava - IFLA - organizacija i principi rada
  36. Bibliotekarsko društvo Srbije - istorijat i dometi
  37. Časopis Bibliotekar - glasilo Bibliotekarskog društva Srbije
  38. Procesi rada u biblioteci
  39. Inventarisanje - pojam, vrste i primena
  40. Revizija bibliotečkih fondova
  41. Magacinski smeštaj bibliotečke građe - prednosti i nedostaci
  42. Vrste bibliotečkih kataloga
  43. Narodna biblioteka Srbije - istorijat, organizacija i zadaci
  44. Biblioteka Matice srpske u Novom Sadu - istorijat, organizacija i zadaci
  45. Narodna i univerzitetska biblioteka u Prištini
  46. Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković - istorijat, organizacija i zadaci
  47. Biblioteka grada Beograda
   • Tema seminarskog rada može biti i neko od odeljenja ovih biblioteka
   • Tema seminarskog rada može biti organizacija i poslovanje bilo koje biblioteke koju student odabere, bez obzira kome tipu biblioteka pripada
  48. Bibliotečko zakonodavstvo i pravni položaj biblioteka u Srbiji
  49. Zakoni i propisi koji dopunjuju Zakon o bibliotečkoj delatnosti u Srbiji
  50. Matične funkcije biblioteka
  51. Pravni akti o evidentiranju bibliotečke građe
   • Studenti mogu, alternativno, odabrati da rade seminarski rad iz Istorije knjige i biblioteka, te su im, u tom slućaju, na raspolaganju sledeće teme:
  52. Ćirilica - istorijski razvoj
  53. Glagoljica
  54. Gligorije Vozarović
  55. Miroslavljevo jevanđelje
  56. Biblioteka manastira Hilandara
  57. Biblioteka Patrijaršije srpske pravoslavne crkve

NAPOMENA: Ispit se polaže pismeno i usmeno. Na pismenom delu, student u roku od tri sata treba da napiše sastav na zadatu temu, dok na usmenom odgovara na tri ispitna pitanja.