Informatika III

Školska 2004/2005. godina

Literatura:

Praksa:

2 dana prakse u Univerzitetskoj biblioteci, katalogizacija korišćenjem UNIMARC-a. Praksa je uslov za potpis i za izlazak na ispit.

Ispit:

Dva praktikuma, pismeni i usmeni

Prvi praktikum se polaže za računarom i podrazumeva izradu male web prezentacije korišćenjem jezika HTML. I drugi praktikum se polaže za računarom i podrazumeva poznavanje okruženja ACCESS i poznavanje jezika SQL. Za izradu zadatka na praktikumu na raspolaganju je jedan sat. Položen praktikum nije uslov za potpis ali je obavezan za izlazak na pismeni ispit. Praktikum se polaže u svim redovnim ispitnim rokovima (majski predrok, jun, septembar, oktobar, januar, april). Polaganje praktikuma je nezavisno od polaganja ispita, odnosno ne mora se polagati u istom roku kada i ispit. Jednom položeni praktikum se ne polaže ponovo. Praktikum se ne prijavljuje ispitnom prijavom, ali je obavezno njegovo prijavljivanje u Sekretarijatu Katedre za bibliotekarstvo i informatiku, soba 529, isključivo u terminima oglašenim na oglasnoj tabli Katedre, po pravilu 2-4 nedelje pre ispitnog roka. Ako imate ikakvih dilema u vezi polaganja praktikuma, obratite se Sekretarijatu Katedre.

Ispitna pitanja:

Spoj ispitnih pitanja iz Specijalnog bibliotekarstva i Informatike III. Neznatno promenjena u odnosu na školsku 2000/2001. godinu.

 1. Istorijat nastanka Interneta.
 2. Osnovni principi rada listi slanja i pronalaženje listi slanja.
 3. Osnovni principi rada elektronskih oglasnih tabli.
 4. Prenos datoteka i pronalaženje FTP resursa. Pristup udaljenom računaru.
 5. Dijaloški servisi Interneta.
 6. Pronalaženje WWW resursa --- imenički i indeksni pristup.
 7. Sigurnost i privatnost na Internetu.
 8. Priprema WWW stranice (HTML dokumenta). Telo i zaglavlje HTML dokumenta. Dozvoljeni atributi.
 9. Obeležavanje naslova, pasusa i odeljaka u HTML dokumentu. Obeležavanje dužih navoda i horizontalnih linija. Dozvoljeni atributi.
 10. Obeležavanje numerisanih i nenumerisanih lista u HTML dokumentu. Liste definicija u HTML dokumentu. Dozvoljeni atributi.
 11. Formatiranje na nivou karaktera u HTML dokumentu. Oznake logičkih elemenata. Oznake fizičkih elemenata.
 12. Obeležavanje hipertekstualnih veza u HTML dokumentu. Veze polaska i veze dolaska. Primeri.
 13. Umetanje slike u HTML dokument. Dozvoljeni atributi. Slike, zvuk i animacija spoljašnji u odnosu na HTML dokument.
 14. Mape slika u HTML dokumentu. Dozvoljeni atributi. Primer.
 15. Tabele u HTML dokumentu. Dozvoljeni atributi. Primer.
 16. Unošenje u HTML dokument specijalnih karaktera (koji nisu prisutni na tastaturi). Korišćenje slova srpske latinice u HTML dokumentima.
 17. Formulari u HTML dokumentu. Osnovna etiketa i njeni dozvoljeni atributi. Elementi unutar formulara i njihovi atributi. Primeri.
 18. Kaskadni stilski listovi. Primeri.
 19. Skriptovi uključeni u HTML dokument. Primeri.
 20. Sistem za upravljanje bazama podataka. Ciljevi i funkcije. Faze projektovanja baza podataka.
 21. Klijent-server arhitektura baza podataka.
 22. Modeli podataka. Model podataka objekt (entitet) - veze
 23. Veze i kardinalnost veza. Primeri.
 24. Relacioni model.
 25. Pretvaranje iz modela entitet-veze u relacioni model. Redundantnost podataka.
 26. Relaciona algebra. Skupovni operatori.
 27. Relaciona algebra.Specifični operatori.
 28. SQL jezik. Kreiranje, modifikovanje i izbacivanje tabela.
 29. SQL jezik. Ažuriranje i umetanje podataka.
 30. SQL jezik. Selektovanje podataka. Funkcije agregiranja podataka.
 31. SQL jezik. Selektovanje podataka. Prirodno spajanje.
 32. SQL jezik. Selektovanje podataka. Umetanje iskaza.
 33. SQL jezik. Selektovanje podataka. Klauzula grupisanja.
 34. Uvođenje računarski zasnovanih sistema u biblioteke - studija izvodljivosti, specifikacija zahteva i izbor odgovarajućeg sistema.
 35. Uvođenje računarski zasnovanih sistema u biblioteke - instaliranje, korišćenje i evaluacija.
 36. Uvođenje računarski zasnovanih sistema u biblioteke - osoblje i korisnici.
 37. Kontrola cirkulacije
 38. Međubibliotečka pozajmica
 39. Automatizacija rada sa periodikom
 40. Bibliografski servisi i nabavka bibliografskih zapisa
 41. LC MARC baza podataka i drugi kataloški produkti
 42. OPAC katalozi
 43. Retrospektivna konverzija
 44. Automatizacija nabavke građe za bibliotečki fond
 45. Veze biblioteke i izdavača i knjižara
 46. Mašinski čitljivi katalozi. Istorijat nastanka UNIMARC standarda.
 47. Struktura sloga u UNIMARC formatu. Osnovne grupe u UNIMARC formatu.
 48. Polje sa opštim podacima za obradu UNIMARC formata.
 49. Polje za opis knjiga i drugih monografskih publikacija UNIMARC formata.
 50. Polje za opis serijskih publikacija UNIMARC formata.
 51. Kontrola verodostojnosti (normativna kontrola) i UNIMARC Authorities.