Predmet: Savremeni katalonski jezik P-5
Status predmeta:
IP
Godina studija: III ili IV
Šifra predmeta: 1431335
Broj časova sedmično: 4
Broj ESPB bodova: 3
Profesor: dr Pau Bori, docent
Lektorka: Lea Feliu Pujol
Kabinet: 116
Telefon: 20-21-693


Uslov: Položen
predmet Savremeni katalonski jezik P-4

Nivell:
El nivell d’aquest curs correspon a un nivell B1+ del Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar elaborat pel Consell d’Europa amb l’objectiu de proporcionar unes bases comunes per a la descripció d’objectius, continguts i mètodes per a l’aprenentatge de llengües.

Metodologia:
Les classes prenen un enfocament comunicatiu tant en l’aprenentatge de la llengua com en la introducció d’aspectes culturals dels territoris de parla catalana (sobretot a través de la literatura, la música i tradicions catalanes). Es segueix un síl·labus integrat (anomenat també ‘multisíl·labus’) que inclou diferents perspectives metodològiques: la gramàtica es treballa relacionada amb les habilitats i els textos, les tasques es desenvolupen a partir dels temes i les funcions, o les habilitats es treballen relacionades amb els temes i els textos.

Objectius:
L’aprenent al final del curs:
– Pot entendre i llegir articles i informes sobre problemes contemporanis en què els autors adopten una posició o un determinat punt de vista i, també, prosa literària contemporània.
– Pot comunicar-se amb una certa espontaneïtat i fluïdesa, cosa que fa possible la interacció amb parlants nadius utilitzant un vocabulari variat i un discurs organitzat. A més, pot participar activament en una conversa en contextos familiars, pot presentar i defensar les seves opinions sobre temes d’interès general o relacionats amb els seus interessos o la seva àrea professional. A més a més, pot adaptar el que diu i la manera d’expressa-ho a la situació comunicativa i al destinatari amb la formalitat adequada.
– Pot iniciar, mantenir i acabar una conversa usant els torns de paraula de manera eficaç, segons la finalitat de la situació comunicativa.
– Pot escriure un assaig o informe i transmetre una informació o donar raons a favor o en contra d’una opinió determinada. I, també, pot escriure cartes que remarquin la importància que tenen per a l’alumne alguns fets o algunes experiències. A més, els textos han de ser coherents, ben cohesionats i han d’estar redactats amb una correcció gramatical i ortogràfica acceptables.
A més:
– Ha d’adquirir les formes i les estructures (ortografia, morfologia i sintaxi) del sistema lingüístic que li permetin expressar-se amb prou fluïdesa i sense errors que impedeixin la comprensió. Ha d’aplicar les regles generals de l’ortografia i saber algunes excepcions d’ús freqüent de la llengua.
– Ha d’ampliar el vocabulari sobre temes generals i específics de la seva especialitat i del seu interès.

Els objectius no lingüístics del curs inclouen el desenvolupament del pensament crític, les habilitats interpersonals, estratègies per aprendre i la dimensió afectiva de l’aprenentatge (motivació, confiança i interès). A més, en aquest curs es pretén també apropar el context social i cultural específic dels territoris de parla catalana.

Avaluació:
Avaluació continuada: Al llarg del curs l’alumant fa diverses tasques prèvies que, juntament amb els exàmens finals, són imprescindibles per aprovar l’assignatura.

Bibliografia bàsica:
– Bastons, Núria., et al. Gramàtica pràctica del català. Barcelona: Teide.
– Institut d’Estudis Catalans. Diccionari de la llengua catalana. <http://mdlc.iec.cat/>
– Oliva, Salvador; Buxton, Àngela. Diccionari català-anglès. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.
– _____. Diccionari anglès-català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana
– Roig, Nuri. Passos 3. Barcelona: Octaedro.
– Roig, Nuri; Daranas, Mertixell. Passos 2. Barcelona: Octaedro.
– Xuriguera, Joan Baptista. Els verbs catalans conjugats. Barcelona: Claret.