Predmet: Savremeni katalonski jezik P-6
Status predmeta:
IP
Godina studija:III ili IV
Šifra predmeta: 1431336
Broj časova sedmično: 4
Broj ESPB bodova: 3
Profesor: dr Pau Bori, docent
Lektorka: Lea Feliu Pujol
Kabinet: 116
Telefon: 20-21-693


Uslov:
Položen ili odslušan predmet Savremeni katalonski jezik P-5

Nivell:
El nivell d’aquest curs correspon a un nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar elaborat pel Consell d’Europa amb l’objectiu de proporcionar unes bases comunes per a la descripció d’objectius, continguts i mètodes per a l’aprenentatge de llengües.

Metodologia:
Les classes prenen un enfocament comunicatiu tant en l’aprenentatge de la llengua com en la introducció d’aspectes culturals dels territoris de parla catalana (sobretot a través de la literatura, la música i tradicions catalanes). Es segueix un síl·labus integrat (anomenat també multisíl·labus) que inclou dierents perspectives metodològiques: la gramàtica es treballa relacionada amb les habilitats i els textos, les tasques es desenvolupen a partir dels temes i les funcions, o les habilitats es treballen relacionades amb els temes i els textos.

Objectius:
L’aprenent / usuari al final del curs:
– Pot comprendre conferències i discursos llargs i, fins i tot, seguir una argumentació complexa si el tema és relativament familiar. També pot comprendre la majoria de les notícies de televisió i els programes d’actualitat i la majoria de les pel·lícules en registre estàndard.
– Pot entendre i llegir articles i informes sobre problemes contemporanis en què els autors adopten una posició o un determinat punt de vista i, també, prosa literària contemporània.
– Pot comunicar-se amb una certa espontaneïtat i fluïdesa, cosa que fa possible la interacció amb parlants nadius utilitzant un vocabulari variat i un discurs organitzat.
– Pot iniciar, mantenir i acabar una conversa usant els torns de paraula de manera eficaç, segons la finalitat de la situació comunicativa.
– Pot escriure textos clars i detallats sobre una àmplia gamma de temes relatius als seus interessos segons les formes d’organització textual descriptiva, narrativa o directiva, en diferents gèneres textuals.
– Pot traduir i coneix els instruments per traduir del català al serbi textos literaris, periodístics, administratius, etc.
– Té uns coneixements bàsics sobre història, literatura, tradicions i cultura general catalana.
A més:
– Ha d’adquirir les formes i les estructures (ortografia, morfologia i sintaxi) del sistema lingüístic que li permetin expressar-se amb prou fluïdesa i sense errors que impedeixin la comprensió. Ha d’aplicar les regles generals de l’ortografia i saber algunes excepcions d’ús freqüent de la llengua.
– Ha d’ampliar el vocabulari sobre temes generals i específics de la seva especialitat i del seu interès.
– Ha d’adquirir una pronunciació intel·ligible, tot i que cometi algun error ocasional i que mantingui l’accent de la seva llengua d’origen.

Els objectius no lingüístics dels cursos inclouen el desenvolupament del pensament crític, les habilitats interpersonals, estratègies per aprendre i la dimensió afectiva de l’aprenentatge (motivació, confiança i interès). A més, en cada curs de llengua, es pretén també apropar el context social i cultural específic dels territoris de parla catalana.

Avaluació:
Avaluació continuada: Al llarg del curs l’alumant fa diverses tasques prèvies que, juntament amb els exàmens finals (prova escrita i prova oral), són imprescindibles per aprovar l’assignatura.

Bibliografia bàsica:
– Bastons, Núria., et al. Gramàtica pràctica del català. Barcelona: Teide.
– Institut d’Estudis Catalans. Diccionari de la llengua catalana. <http://mdlc.iec.cat/>
– Oliva, Salvador; Buxton, Àngela. Diccionari català-anglès. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.
– _____. Diccionari anglès-català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.
– Roig, Nuri. Passos 3. Barcelona: Octaedro.
– Xuriguera, Joan Baptista. Els verbs catalans conjugats. Barcelona: Claret.