Predmet: Katalonski jezik – godišnji
Status predmeta:
IP
Godina studija: I-IV
Šifra predmeta: 18290, 28290, 38290, 48290 (1, 2, 3. ili 4. godina studija)
Broj časova sedmično: 4
Broj ESPB bodova: 6
Koodrinatorka predmeta: dr Jelena Filipović, redovna profesorka
Lektor: Pau Bori
Kabinet: 116
Telefon: 20-21-693


La Universitat de Belgrad ofereix un curs d’iniciació al català, llengua romànica parlada per uns 9 milions de persones en els Estats espanyol i francès.


OBJECTIUS

  1. Comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes d’importància immediata (per exemple, informacions personals bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local, ocupació).
  2. Comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixin un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes familiars i habituals.
  3. Descriure, de manera senzilla, aspectes de la seva experiència o bagatge personal, aspectes de l’entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates.

Programa de nivell bàsic

1. Informació personal

– Saludar i identificar-se.
– Identificar una tercera persona.
– Donar informació sobre un mateix o sobre una altra persona: nom, cognoms, sexe, estat civil, nacionalitat, lloc de naixement, telèfon, professió…


2. Presentacions, relacions familiars i socials

- Presentar-se i presentar terceres persones en contextos formals i informals.
– Preguntar i donar informació sobre la família: noms, dades personals, graus de parentiu, estat civil, procedència o origen.
– Parlar d’altres relacions personals: els amics, els companys, els veïns, els coneguts…


3. Descripció física i de caràcter

- Identificar algú pel seu aspecte físic i per la seva manera de vestir.
– Descriure algú físicament, fent suposicions sobre l’edat, l’alçada i pes.
– Caracteritzar el perfil psicològic d’algú: caràcter, manera de ser i de comportar-se.


4. Llocs de residència, localitzacions, indicacions

- Preguntar i dir on viu algú i donar indicacions sobre la seva situació física dins un entorn.
– Descriure un habitatge segons les dimensions, el nombre d’habitacions i el mobiliari bàsic que hi ha.
– Indicar com es va a un lloc. Saber orientar-se.


5. Estudis, feina i relacions professionals

- Demanar i dir què s’estudia i a què es dedica algú.
– Preguntar i donar dades referents als estudis i a la feina.
– Intercanviar informació sobre les condicions laborals d’una determinada activitat (nom, tipus d’activitat, horari, retribucions econòmiques).


6. Activitats quotidianes, temps lliure i vacances

- Demanar i donar informació sobre la vida diària d’algú: costums i hàbits.
– Intercanviar informació sobre les activitats que es fan en temps lliure: caps de setmana, vacances.
– Parlar dels interessos particulars i afeccions d’algú.


7. Horaris i serveis públics

- Preguntar i dir l’hora en català.
– Demanar i i dir els horaris d’espectacles, botigues i altres serveis.
– Preguntar els horaris dels diferents mitjans de transport.


8. Compres

- Preguntar i dir on es poden trobar articles o productes determinats.
– Demanar informació sobre els productes que es volen adquirir, especificant-ne la qualitat, quantitat, mida i forma.
– Demanar i dir el preu d’un producte i pagar.


9. Menjar i beure

- Entendre i intercanviar informació sobre bars i restaurants (situació, qualitat, preu, especialitats que s’hi poden trobar…).
– Fer una reserva de taula, especificant per a quantes persones, el dia i l’hora.
– Fer comandes i apreciacions sobre el menjar.
– Explicar la manera de preparar un plat o una beguda: ingredients, quantitats, procediment.


10. Informació sobre fets passats (pretèrit perfet perifràstic)

- Demanar i donar informació sobre fets passats de la vida d’un mateix o dels altres.
– Demanar quan van tenir lloc alguns esdeveniments històrics importants.
– Demanar què es va fer el cap de setmana passat.


11. Opinions, gustos i preferències

- Expressar opinions sobre persones.
– Expressar els gustos i preferències sobre les coses (espectacles, activitats, menjars, esports…).
– Intercanviar informació sobre la gent i els costums dels diferents països.


12. Fets i esdeveniments en un passat recent (pretèrit indefinit)

- Descriure què ha fet algú o què li ha ha passat recentment.
– Demanar i dir si s’ha fet o no una activitat.
– Comparar els esdeveniments ocorreguts en un passat recent amb el pretèrit perfet perifràstic.


13. Comparacions entre fets passats i presents (imperfet)

- Descriure com eren les coses abans en relació a com són ara: pobles, ciutats, mitjans de transport …
– Expressar opinions sobre persones, activitats, costums i paisatges fent comparacions en el temps.


14. Projectes i plans de futur

- Parlar dels plans futurs en un àmbit futur personal i professional.
– Demanar i dir quan es pensa fer alguna cosa.
– Dir la durada d’un fet o d’un esdeveniment.


15. Viatges

- Preguntar i donar informació sobre viatges: destinacions, durada, tipus d’allotjament, horaris, transport, pagament…
– Fer una reserva per telèfon i preguntar-ne les condicions: tipus d’allotjament, serveis inclosos.
– Demanar, entendre i donar informació sobre mitjans de transport.