Predmet: Katalonski jezik – treća godina učenja
Status predmeta:
IP
Godina studija: III i IV
Šifra predmeta:
Broj časova sedmično: 4
Broj ESPB bodova: /
Koodrinatorka predmeta: dr Jelena Filipović, redovna profesorka
Lektor: Pau Bori
Kabinet: 116
Telefon: 20-21-693


LLENGUA CATALANA – TERCER ANY
CURS ESPECIAL


Presentació

Aquest és un curs especial, sense crèdits, adreçat a aquells estudiants que han estudiat un mínim de dos anys de llengua catalana i han superat l’assignatura de Savremeni katalonski jezik p4.


Objectius

L’objectiu és consolidar els coneixements de llengua adquirits en els cursos anteriors a través de la literatura i altres manifestacions culturals en llengua catalana (música, cinema, televisió, etc.). A més, també s’ajudarà als estudiants que ho desitgin a preparar-se per a l’examen del diploma oficial en llengua catalana corresponent al nivell B2 del Marc europeu comú de referència.
És demana que l’alumnat treballi autònomament a casa, a través de la plataforma moodle de la Facultat de Filologia i d’altres eines d’internet adequades a l’objectiu de l’assignatura. Durant les classes, es comentaran i analitzaran els treballs fets a casa i es proposaran diferents línies de recerca als estudiants.
En la darrera part del curs, es prepararà a aquells estudiants que ho desitgin per presentar-se al l’examen del certificat de català del nivell Intermedi/B2 que organitza l’Institut Ramon Llull.


Programa

1. Llengua i literatura
1.1 Novel·la
Narcís Oller
Mercè Rodoreda
Jaume Cabré

1.2 Narrativa breu
Pere Calders
Quim Monzó

1.3 Poesia
Josep Carner
Enric Casasses


2. Llengua i cultura

2.1 Música
Roger Mas
Antònia Font

2.2 Cinema
Ventura Pons
Cesc Gay


3. Traducció

3.1 Traducció del català al serbi
3.2 Traducció del serbi al català


4. Certificats de català

4.1 Gramàtica i vocabulari
4.2 Expressió escrita
4.3 Comprensió lectora
4.4 Comprensió auditiva
4.5 Els models d’exame