Predmet: Katalonski jezik – završni
Status predmeta: IP
Godina studija: II-IV
Šifra predmeta: 29290, 39290, 49290 (2, 3. ili 4. godina studija)
Broj časova sedmično: 4
Broj ESPB bodova: 6
Koodrinatorka predmeta: dr Jelena Filipović, redovna profesorka
Lektor: Pau Bori
Kabinet: 116
Telefon: 20-21-693


NIVELL

El nivell d’aquest curs correspon al B-1 del Marc de referència europeu per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües elaborat pel Consell d’Europa amb l’objectiu de proporcionar unes bases comunes per a la descripció d’objectius, continguts i mètodes per a l’aprenentatge de llengües.


OBJECTIUS

En finalitzar el curs, l’estudiant:

 1. Pot comprendre les idees principals d’un discurs clar i en llengua estàndard sobre temes familiars, que es poden trobar a la feina, a l’aula, durant el temps lliure, etc. Pot comprendre la idea principal de molts programes de ràdio i televisió que tracten sobre assumptes actuals o d’interès personal o professional, si l’articulació és relativament lenta i clara.
 2. Pot comprendre textos que utilitzen un llenguatge molt habitual i quotidià o que està relacionat amb la feina. Pot comprendre la descripció de fets, sentiments i desitjos en cartes personals.
 3. Pot comunicar-se en la majoria de situacions que poden aparèixer en viatjar a un indret de parla catalana i pot participar espontàniament en una conversa sobre temes familiars o d’interès personal o relatius a la vida quotidiana (per exemple, família, aficions, feina, viatges i fets quotidians).
 4. Pot connectar frases d’una manera senzilla per tal de descriure experiències i fets, els seus somnis, les seves experiències o les seves ambicions. Pot donar raons o explicacions breus sobre opinions i projectes. Pot explicar una història o relatar l’argument d’un llibre o d’una pel·lícula i descriure les seves reaccions.
 5. Pot escriure textos clars i detallats sobre una àmplia gamma de temes relatius als seus interessos. Pot escriure un assaig o informe i transmetre una informació o donar raons a favor o en contra d’una opinió determinada. Pot escriure cartes que remarquin la importància que tenen per a ell o ella alguns fets o algunes experiències.

PROGRAMA

1. Informació personal

  1. Donar informació sobre el passat d’un mateix o d’una tercera persona.
  2. Comparar dues persones caracteritzant-ne el seu aspecte físic i la seva manera de ser.
  3. Fer apreciacions favorables o desfavorables sobre una tercera persona.

2. Costums i hàbits personals

  1. Intercanviar informació sobre els costums, hàbits i activitats quotidianes de la gent.
  2. Comparar l’actitud i comportament de terceres persones davant una situació determinada.
  3. Parlar de les maneres de ser i els costums entre persones de diferents cultures.

3. Llocs de residència

  1. Descriure el tipus d’allotjament que es busca segons les necessitats de cadascú.
  2. Entendre i interpretar anuncis de pisos en els diferents mitjans de comunicació.
  3. Demanar per telèfon informació sobre les característiques d’un pis o apartament. 

4. Descripció de llocs i del seu clima

  1. Descriure la ciutat, poble o barri on es viu tot informant dels serveis i comunicacions que s’hi ofereixen.
  2. Parlar de les característiques climàtiques i els principals accidents geogràfics dels llocs.
  3. Comparar el clima de dos indrets o països determinats i expressar-ne els avantatges i inconvenients. 

5. Viatges i mitjans de transport

  1. Expressar preferències sobre diferents maneres de viatjar i llocs de destinació.
  2. Comprar o reservar bitllets especificant-ne el tipus, el nombre i la data.
  3. Intercanviar informació sobre les incidències i anècdotes d’un viatge. 

6. Compres i encàrrecs

  1. Descriure el producte o article que es vol adquirir (preu, color, mida, material, finalitat, classe, etc.).
  2. Fer compres per telèfon o internet d’alguns productes o articles i indicar-ne les característiques.
  3. Expressar la disconformitat sobre un article o un producte i fer-ne una reclamació.

7. Descripció d’aparells i objectes

  1. Descriure les parts d’un aparell i explicar-ne el seu funcionament.
  2. Expressar anomalies i el mal funcionament d’un vehicle o d’un aparell.
  3. Trucar al servei tècnic per demanar la reparació d’un vehicle o aparell i donar-ne les dades.

8. Organització d’actes socials i celebracions

  1. Redactar una nota o una carta d’invitació per assistir a un acte o festa.
  2. Confirmar-ne l’assistència o excusar-se’n al·legant els motius.
  3. Felicitar algú, donar ànims i respondre de forma adequada davant situacions concretes.

9. Administració i serveis

  1. Sol·licitar permís, oralment i per escrit, per fer ús d’un servei o d’una instal·lació.
  2. Expressar l’autorització o prohibició per fer una activitat o utilitzar algun servei.
  3. Donar consells sobre la correcta utilització d’un servei. Què cal fer i què no s’ha de fer.

10. Instruccions i ordres

  1. Comprendre i redactar les normes d’ús d’instal·lacions, equipaments o serveis.
  2. Donar instruccions i suggeriments per practicar algun esport o fer una activitat amb seguretat.
  3. Donar ordres, positives i negatives, per tenir un bon comportament cívic dins d’una comunitat o col·lectiu.

11. Malalties i serveis d’assistència sanitària

  1. Descriure els símptomes d’una malaltia, un contratemps o el resultat d’un accident.
  2. Aconsellar sobre una actuació correcta en cas de malaltia o accident a una tercera persona.
  3. Saber on adreçar-se en cas de malaltia o accident i demanar-ne l’assistència necessària.

12. Buscar feina

  1. Llegir anuncis de demanda i oferta de feina i entendre’n el contingut.
  2. Respondre a anuncis d’oferta de feina per escrit i redactar un currículum laboral.
  3. Assistir a una entrevista de feina, presentar-se i respondre adequadament.

13. Activitats d’oci

  1. Interpretar les ofertes culturals que apareixen en els mitjans de comunicació.
  2. Donar l’opinió i expressar la preferència per alguna activitat de lleure o cultural.
  3. Comparar diferents maneres de passar el temps lliure segons els interessos de cadascú.

14. Projectes de futur

  1. Suggerir de fer alguna activitat, justificar-ne els avantatges i inconvenients. Acceptar-la o refusar-la.
  2. Negociar un projecte futur. Anunciar les decisions futures, tant individuals com col·lectives.    
  3. Formular hipòtesis i prediccions de possibles conseqüències d’una decisió presa. Fer prediccions i opinar què pot passar o passarà.

15. Geografia, història i cultura dels Països Catalans

  1. Conèixer la situació geogràfica i els principals fets històrics dels Països Catalans.
  2. Explicar algunes activitats festives i relacionar-les amb la música i la gastronomia.
  3. Mostrar els trets de les principals varietats dialectals a partir de textos orals i escrits.


BIBLIOGRAFIA BÀSICA

 1. Badia, Dolors. Llengua catalana. Nivell llindar 2 (llibre i disquet). Vic: l’Àlber.
 2. Clua, M. Jesús [et al.] Curs de llengua catalana. Nivell elemental 1 [llibre i CD] Barcelona: Edicions Castellnou.
 3. Clua, M. Jesús [et al.] Curs de llengua catalana. Nivell elemental 2 [llibre i CD] Barcelona: Edicions Castellnou.
 4. Bayà, M. Rosa. La vida de Pau Casals [llibre i CD] Vic: Eumo. Català fàcil, 2; Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.
 5. Xuriguera, Joan Baptisa. Els verbs catalans conjugats. Barcelona: Claret.

Diccionaris bilingües:

 • Oliva, Salvador; Buxton, Àngela. Diccionari català-anglès. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.
 • _____. Diccionari anglès-català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana
 • Batlle, Lluís C.; Haensch, Günther. Diccionari català-alemany. Barcelona: Enciclopèdia Catalana
 • _____. Diccionari alemany-català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana
 • Camps, Cristià; Botet, Renat. Nou diccionari català-francès. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.
 • Castellanos, Carles; Castellanos, Rafael. Nou diccionari francès-català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.
 • Faluba, Kálmán; Morvay, Károly. Diccionari català-hongarès. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.
 • _____. Diccionari hongarès-català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.
 • Arqués, Rossend. Diccionari català-italià. Barcelona: Enciclopèdia Catalana
 • _____. Diccionari italià-català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana
 • Seabra, Manuel de; Devi, Vimala. Diccionari català-portuguès. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.
 • _____. Diccionari portuguès-català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.
 • Bank, Svetlana. Diccionari català-rus. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.
 • Szmidt, Dorota; Zgustová, Monika. Diccionari rus-català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana