Predmet: Savremeni katalonski jezik P-1
Status predmeta: IP
Godina studija: I-IV
Šifra predmeta: 0931331 / 1431331
Broj časova sedmično: 4
Broj ESPB bodova: 3
Profesor: dr Pau Bori, docent
Lektorka: Lea Feliu Pujol
Kabinet: 116
Telefon: 20-21-693


Nivell:

El nivell d’aquest curs correspon a l’A-1 del Marc de referència europeu per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües del Consell d’Europa.
La intenció és que els alumnes no només siguin capaços de comprendre i comunicar-se d’una manera simple sinó que les habilitats que emprin es trobin dins un context i puguin interactuar-hi. Això els permetrà de conèixer i fer servir formes simples de cortesia habituals per saludar i adreçar-se a algú; mantenir intercanvis socials molt curts; preguntar i respondre preguntes sobre el que es fa a la feina i en el temps lliure; fer invitacions i respondre-hi; discutir què s’ha de fer, on s’ha d’anar i preparar una cita; fer oferiments i acceptar ofertes, etc.


Bibliografia bàsica:

– Bori, P., i Petanović, J. (2007). Sa Katalonskim u svet. Beograd: Agencija Matić.
- Clua, M. Jesús et al (2004). Curs de llengua catalana. Bàsic 1. Barcelona. Edicions Castellnou.
– Mas, M.; Vilagrassa, A. (2005). Veus. Curs de català. Nivell 1. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat: Enciclopèdia Catalana.


Syllabus:
1. Informació personal
– Saludar i identificar-se.
– Identificar una tercera persona.
– Donar informació sobre un mateix o sobre una altra persona: nom, cognoms, sexe, estat civil, nacionalitat, lloc de naixement, telèfon, professió…


2. Presentacions, relacions familiars i socials
– Presentar-se i presentar terceres persones en contextos formals i informals.
– Preguntar i donar informació sobre la família: noms, dades personals, graus de parentiu, estat civil, procedència o origen.
– Parlar d’altres relacions personals: els amics, els companys, els veïns, els coneguts…


3. Descripció física i de caràcter
– Identificar algú pel seu aspecte físic i per la seva manera de vestir.
– Descriure algú físicament, fent suposicions sobre l’edat, l’alçada i pes.
– Caracteritzar el perfil psicològic d’algú: caràcter, manera de ser i de comportar-se.


4. Estudis, feina i relacions professionals
– Demanar i dir què s’estudia i a què es dedica algú.
– Preguntar i donar dades referents als estudis i a la feina.
– Intercanviar informació sobre les condicions laborals d’una determinada activitat (nom, tipus d’activitat, horari, retribucions econòmiques).


5. Activitats quotidianes, temps lliure i vacances
– Demanar i donar informació sobre la vida diària d’algú: costums i hàbits.
– Intercanviar informació sobre les activitats que es fan en temps lliure: caps de setmana, vacances.
– Parlar dels interessos particulars i afeccions d’algú.


6. Horaris i serveis públics
– Preguntar i dir l’hora en català.
– Demanar i i dir els horaris d’espectacles, botigues i altres serveis.
– Preguntar els horaris dels diferents mitjans de transport.


7. Compres
– Preguntar i dir on es poden trobar articles o productes determinats.
– Demanar informació sobre els productes que es volen adquirir, especificant-ne la qualitat, quantitat, mida i forma.
– Demanar i dir el preu d’un producte i pagar.


8. Menjar i beure
– Entendre i intercanviar informació sobre bars i restaurants (situació, qualitat, preu, especialitats que s’hi poden trobar…)
– Fer una reserva de taula, especificant per a quantes persones, el dia i l’hora.
– Fer comandes i apreciacions sobre el menjar.
– Explicar la manera de preparar un plat o una beguda: ingredients, quantitats, procediment.


9. Al mercat
– Entendre i intercanviar informació sobre compres al mercat.
– Intercanviar d’informació sobre mesures, preus, parades.


Način  ocenjivanja:

Predispitne obaveze (55%):

  1. kolokvijum (test u trajanju od 25 minuta): 15 % od ukupne ocene
  2. 2 glosara : 5% od ukupne ocene
  3. 2 sastava: 20% od ukupne ocene
  4. prisustvo i aktivnosti na času: 5% od ukupne ocene
  5. rad o katalonskoj kulturi: 10% od ukupne ocened ukupne ocene

Završni ispit – pismeni (45%):*


Ukupno: 100%


*Da bi se položio predmet, treba da se položi završni ispit (treba da se dobije više od 22,5 bodova od 45 na završnom ispitu).

Bodovna skala:

Ocena

Značenje ocene

Broj poena

10

odličan – izuzetan

91-100

9

odličan

81-90

8

vrlo dobar

71-80

7

dobar

61-70

6

dovoljan

51-60

(5)

nije položio

do 50

Plan rada