Predmet: Savremeni katalonski jezik P-2
Status predmeta: IP
Godina studija: I-IV
Šifra predmeta: 0931332 / 1431332
Broj časova sedmično: 4
Broj ESPB bodova: 3
Profesor: dr Pau Bori, docent
Lektorka: Lea Feliu Pujol
Kabinet: 116
Telefon: 20-21-693


Nivell:

El nivell d’aquest curs correspon a l’A-2 del Marc de referència europeu per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües del Consell d’Europa.


Bibliografia bàsica:

–Bastons, N., et al. (2011). Gramàtica pràctica  del català. Barcelona: Teide.
– Bori, P., i Petanović, J. (2007). Beograd: Agencija Matić.
– Clua, M. Jesús et al. Curs de llengua catalana. Nivell bàsic 1 i 2. Barcelona. Edicions Castellnou.
– Mas, Marta; Vilagrassa, Albert. Veus. Curs de català. Nivell 1. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat: Enciclopèdia Catalana.


Syllabus:

1. Llocs de residència,
– Preguntar i dir on viu algú i donar indicacions sobre la seva situació física dins un entorn.
– Descriure un habitatge segons les dimensions, el nombre d’habitacions i el mobiliari bàsic que hi ha.


2. Perífrasis d’obligació                                             
– Expressar la idea d’obligació i necessitat.


3. Fets i esdeveniments en un passat recent (pretèrit indefinit)
– Descriure què ha fet algú o què li ha ha passat recentment.
– Demanar i dir si s’ha fet o no una activitat.


4. Projectes i plans de futur
– Parlar dels plans futurs en un àmbit futur personal i professional.
– Demanar i dir quan es pensa fer alguna cosa.
– Dir la durada d’un fet o d’un esdeveniment.


5. Opinions, gustos i preferències – Expressar opinions sobre persones.
– Expressar els gustos i preferències sobre les coses (espectacles, activitats, menjars, esports…).
– Intercanviar informació sobre la gent i els costums dels diferents països
– El condicional dels verbs de preferència


6. Informació sobre fets passats (pretèrit perfet perifràstic)
– Demanar i donar informació sobre fets passats de la vida d’un mateix o dels altres.
– Demanar quan van tenir lloc alguns esdeveniments històrics importants.
– Demanar què es va fer el cap de setmana passat.                                                              
– Comparar els esdeveniments ocorreguts en un passat recent amb el pretèrit perfet perifràstic.


7. Comparacions entre fets passats i presents (imperfet)
– Descriure com eren les coses abans en relació a com són ara: pobles, ciutats, mitjans de transport…
– Expressar opinions sobre persones, activitats, costums i paisatges fent comparacions en el temps.


8. Estats físics i anímics de la persona
– El cos i el seu moviment
– Sensacions i percepcions
– Estats anímics
– Malalties i accidents


9. Viatges                                                                                                                          
– Els preparatius dels viatges
– Explicar anècdotes de viatges


10. El clima                                                                                                
– Descriure el temps d’un lloc                                                                                                                                      
– Conversar sobre les condicions atmosfèriques


11. Localitzacions i indicacions
– Indicar com es va a un lloc. Saber orientar-se.
– L’imperatiu dels verbs de direcció


Način  ocenjivanja:

Predispitne obaveze (50%):

  1. kolokvijum: 15% od ukupne ocene
  2. 2 sastava: 20% od ukupne ocene
  3. zadatak: 10% od ukupne ocene
  4. aktivnosti na času: 5% od ukupne ocene

Završni ispit (50%):*

  1. pismeni ispit (30%)
  2. usmeni ispit (20%)

Ukupno: 100%


*Da bi se položio predmet, obavezno je položiti završni ispit. Da bi se položio završni ispit treba da se dobije najmanje 51% i na pismenom i na usmenom.


Bodovna skala
:

Ocena

Značenje ocene

Broj poena

10

odličan – izuzetan

91-100

9

odličan

81-90

8

vrlo dobar

71-80

7

dobar

61-70

6

dovoljan

51-60

(5)

nije položio

do 50

Plan rada