Predmet: Savremeni katalonski jezik P-3
Status predmeta: IP
Godina studija: II-IV
Šifra predmeta: 0931333 / 1431333
Broj časova sedmično: 4
Broj ESPB bodova: 3
Profesor: dr Pau Bori, docent
Lektorka: Lea Feliu Pujol
Kabinet: 116
Telefon: 20-21-693


Nivell:

El nivell d’aquest curs correspon a l’A-2+.
La intenció és que els alumnes no només siguin capaços de comprendre les idees principals d’una informació clara sobre temes relatius a la feina, a l’escola, a l’oci, etc. sinó que també puguin fer front a la major part de situacions lingüístiques que poden aparèixer quan es viatja en una zona de parla catalana; que puguin produir un discurs senzill i coherent sobre temes que li són familiars o d’interès personal.


Bibliografia bàsica:

–Bastons, N., et al. (2011). Gramàtica pràctica  del català. Barcelona: Teide.
– Clua, M. Jesús et al. (2004) Curs de llengua catalana. Nivell elemental 1, 2 i 3 [llibre i CD] Barcelona: Edicions Castellnou.
– Mas, M.; Vilagrassa, A. (2007). Veus 2. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
Llibre d’exercicis 1 (2013). (Recollir a la fotocopisteria Mladost).


Syllabus:

1. Informació personal
– Donar informació sobre el passat d’un mateix o d’una tercera persona.
– Comparar dues persones caracteritzant-ne el seu aspecte físic i la seva manera de ser.
– Fer apreciacions favorables o desfavorables sobre una tercera persona.


2. Temps lliure                                                                                                                 
– Intercanviar informació sobre activitats d’oci.                                     
– Expressar preferències sobre el temps lliure.                                                                                 
– Quedar i acordar cites.                                                                                                                 
– Tradicions catalanes

3. Costums
– Intercanviar informació sobre els costums de la gent.
– Comparar l’actitud i comportament de terceres persones davant una situació determinada.
– Parlar de les maneres de ser i els costums entre persones de diferents cultures.


4. Hàbits personals                                                                                                         
– Intercanviar informació sobre hàbits personals.                                                                   
– Parlar i descriure hàbits personals.                                                                                 
– El diari personal.


5. LLocs de residència.
– Descriure el tipus d’allotjament que es busca segons les necessitats de cadascú.
– Entendre i interpretar anuncis de pisos en els diferents mitjans de comunicació.
– Demanar per telèfon informació sobre les característiques d’un pis o apartament.

6. Malalties.                    
– Descriure les part del cos.                                                                                                                                        
– Entendre i explicar malalties.                                                                                                 
– Serveis mèdics.


7. La roba i el vestir.                                                                                                                      
– Descriure la forma de vestir d’un mateix o d’algú altre.                                                               
– Demanar informació sobre la roba i la manera de vestir.


8. Descripció de llocs i del seu clima
– Descriure la ciutat, poble o barri on es viu tot informant dels serveis i comunicacions que s’hi ofereixen.
– Parlar de les característiques climàtiques i els principals accidents geogràfics dels llocs.
– Comparar el clima de dos indrets o països determinats i expressar-ne els avantatges i inconvenients.


9. Viatges i mitjans de transport
– Expressar preferències sobre diferents maneres de viatjar i llocs de destinació.
– Comprar o reservar bitllets especificant-ne el tipus, el nombre i la data.
– Intercanviar informació sobre les incidències i anècdotes d’un viatge.

Način  ocenjivanja:
Predispitne obaveze (60%):

  1. test: 20% od ukupne ocene
  2. 2 sastava: 20% od ukupne ocene
  3. prisustvo i aktivnost na času: 5% od ukupne ocene
  4. prisustvo i rad na seminaru: 15% od ukupne ocene

Završni ispit – pismeni (40%):*

Ukupno: 100%


*Da bi se položio predmet, treba da se položi završni ispit (treba da se dobije više od 20 bodova od 40 na završnom ispitu).


Bodovna skala
:

Ocena

Značenje ocene

Broj poena

10

odličan – izuzetan

91-100

9

odličan

81-90

8

vrlo dobar

71-80

7

dobar

61-70

6

dovoljan

51-60

(5)

nije položio

do 50

Plan rada