Predmet: Savremeni katalonski jezik P-4
Status predmeta:
IP
Godina studija: II-IV
Šifra predmeta: 0931334 / 1431334
Broj časova sedmično: 4
Broj ESPB bodova: 3
Profesor: dr Pau Bori, docent
Lektorka: Lea Feliu Pujol
Kabinet: 116
Telefon: 20-21-693


Nivell:

El nivell d’aquest curs correspon al B-1 del Marc de referència europeu per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües del Consell d’Europa.


Bibliografia bàsica:

– Bastons, N., et al. (2011). Gramàtica pràctica  del català. Barcelona: Teide.
– Clua, M. Jesús et al. (2004) Curs de llengua catalana. Nivell elemental 1, 2 i 3 [llibre i CD] Barcelona: Edicions Castellnou.
– Mas, M.; Vilagrassa, A. (2007). Veus 2. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
Llibre d’exercicis 2 (2013). (Recollir a la fotocopisteria Mladost).


Syllabus:

1. Relat de fets passats   
– Explicar i  descriure experiències del passat
– Preguntar sobre fets passats a d’altres 
– Conversar sobre fets passats


2. Relació amb els altres
– Escriure cartes personals, correus electrònics, postals, etc.
– Fer invitacions


3. Projectes de futur
– Suggerir de fer alguna activitat, justificar-ne els avantatges i inconvenients. Acceptar-la o refusar-la.
– Negociar un projecte futur. Anunciar les decisions futures, tant individuals com col•lectives.
– Formular hipòtesis i prediccions de possibles conseqüències d’una decisió presa. Fer prediccions i opinar què pot passar o passarà.


4. Malalties i serveis d’assistència sanitària
– Descriure els símptomes d’una malaltia, un contratemps o el resultat d’un accident.
– Aconsellar sobre una actuació correcta en cas de malaltia o accident a una tercera persona.
– Saber on adreçar-se en cas de malaltia o accident i demanar-ne l’assistència necessària.


5. Administració i serveis
– Sol•licitar permís, oralment i per escrit, per fer ús d’un servei o d’una instal•lació.
– Expressar l’autorització o prohibició per fer una activitat o utilitzar algun servei.
– Donar consells sobre la correcta utilització d’un servei. Què cal fer i què no s’ha de fer.


6. Buscar feina.
– Llegir anuncis de demanda i oferta de feina i entendre’n el contingut.
– Respondre a anuncis d’oferta de feina per escrit i redactar un currículum laboral.
– Assistir a una entrevista de feina, presentar-se i respondre adequadament.


7. Activitats d’oci
– Interpretar les ofertes culturals que apareixen en els mitjans de comunicació.
– Donar l’opinió i expressar la preferència per alguna activitat de lleure o cultural.
– Comparar diferents maneres de passar el temps lliure segons els interessos de cadascú.


8. Instruccions i ordres
– Comprendre i redactar les normes d’ús d’instal•lacions, equipaments o serveis.
– Donar instruccions i suggeriments per practicar algun esport o fer una activitat amb seguretat.
– Donar ordres, positives i negatives, per tenir un bon comportament cívic dins d’una comunitat o col•lectiu.


9. Geografia, història i cultura dels Països Catalans
– Conèixer la situació geogràfica i els principals fets històrics dels Països Catalans.
– Explicar algunes activitats festives i relacionar-les amb la música i la gastronomia.
– Mostrar els trets de les principals varietats dialectals a partir de textos orals i escrits.


Način  ocenjivanja:

Predispitne obaveze (50%):

  1. kolokvijum: 15% od ukupne ocene
  2. 2 sastava: 20% od ukupne ocene
  3. zadatak: 10% od ukupne ocene
  4. aktivnosti na času: 5% od ukupne ocene

Završni ispit (50%):*

  1. pismeni ispit (30%)
  2. usmeni ispit (20%)

Ukupno: 100%


*Da bi se položio predmet, obavezno je položiti završni ispit. Da bi se položio završni ispit treba da se dobije najmanje 51% i na pismenom i na usmenom.


Bodovna skala
:

Ocena

Značenje ocene

Broj poena

10

odličan – izuzetan

91-100

9

odličan

81-90

8

vrlo dobar

71-80

7

dobar

61-70

6

dovoljan

51-60

(5)

nije položio

do 50

Plan rada