Predmet: Uvod u katalonsku kulturu 1
Status predmeta: IP
Godina studija: I, II, III, IV
Šifra predmeta: 1431015
Broj časova sedmično: 2
Broj ESPB bodova: 3
Grupa predmeta: AO
Profesor: dr Pau Bori, docent
Kabinet: 116
Telefon: 20-21-693


Ovaj kurs predstavlja uvod u katalonsku kulturu tokom koga će se učiti o društvu, istoriji, geografiji, jeziku, umetnosti, filmu s teritorija na kojima se govori katalonski jezik. Ovaj kurs stavlja poseban akcenat na XX vek sve do naših dana. Tokom sledećeg kursa (Uvod u katalonsku kulturu 2) perspektiva se proširuje i daje se jedna kompletnija slika katalonske kulture.


Kurs je namenjen svim studentima zainteresovanim za katalonsku kulturu, istoriju, društvo, umetničke pravce i ne zahteva prethodno znanje katalonskog jezika. Časovi su na srpskom, uključuju usmena izlaganja i prezentacije na određenu temu vezanu za katalonsku kulturu koje studenti spremaju kod kuće.


Silabus

1. Katalonska kultura. Uvod.
Upoznavanje s osnovama katalonske kulture. Poreklo. Jezik. Tradicija. Popularna kultura.


2. Barselona, glavni grad.
Uloga i značaj Barselone kao glavnog grada. Položaj. Privreda. Kosmopolitizam. Barselona s početka XX veka i danas.


3. Balearska ostrva.
Značaj Balearskih ostrva u katalonskom kulturnom području. Tradicija, umetnost, književnost.


4. Valensija i Franja de Ponent.
Uloga i značaj Valensije i pogranične oblasti (Franja de Ponent) na razvoj katalonske kulture. Književnost, umetnost, popularna kultura.


5. Katalonski predeli.
Raznolikost geografskih pejzaža i njihov uticaj na kulturu i mentalitet. Različiti pejzaži u delima najznačajnijih slikara, umetnika i književnika.


6. Španski građanski rat.
Uvod u Španski građanski rat. Uzroci i posledice. Značaj društvene revolucije nekad i sad.


7. Književnost i rat.
Španski građanski rat u delima katalonskih književnika.


8. Posleratni period.
Posleratni period. Katalonsko društvo u vreme frankističke diktature. Književnost posleratnog perioda.


9. Druga polovina XX veka.
Katalonsko društvo i kultura u doba tranzicije. Društvene i ekonomske promene. Katalonski jezik ponovo zvanični jezik. Postmoderna književnost i umetnost.


10. XI vek.
Izazovi globalizacije na katalonsko društvo. Masovni turizam, nove tehnologije i neoliberalna ekonomija i uticaj na kulturu. Katalonski pokret za nezavisnost. Uzroci i posledice.


11. Rezime kursa. Pitanja i nedoumice.


12. Rezime kursa. Pitanja i nedoumice.


Način ocenjivanja:

  • Učešće na času: 10
  • Prezentacija: 40
  • Ispit: 50

Ukupno: 100