Предмет: Савремени шпански језик П-2
Статус предмета: ИП
Година студија: I-IV
Шифра предмета: 0915332 / 1415332
Број часова седмично: 4
Број ЕСПБ бодова: 3
Коодринаторка предмета: др Анђелка Пејовић, ванредна професорка
Кабинет: 116

Услов: одслушан предмет Савремени шпански језик П-1

Начин  оцењивања:
Предиспитне обавезе (30%):
  1. колоквијум (тест у трајању од 30 минута): 30% од укупне оцене

Завршни испит (70%):
  1. писмени испит (40%)
  2. усмени испит (30%)
Укупно: 100%

Бодовна скала:

Оцена

Значење оцене

Број поена

10

одличан – изузетан

91-100

9

одличан

81-90

8

врло добар

71-80

7

добар

61-70

6

довољан

51-60

(5)

није положио

до 50

НАПОМЕНЕ:
Похађање наставе је обавезно.
Студент мора да испуни предиспитне обавезе како би стекао услов за излазак на завршни испит. Студент је остварио предиспитне обавезе уколико је полагао колоквијум и редовно присуствовао настави. На колоквијуму је неопходно  остварити поене.  Уколико је број поена на колоквијуму нула (0), студент није испунио предиспитне обавезе и нема право полагања завршног испита. Колоквијум се искључиво полаже на редовном часу, у унапред одређеном термину (видети у плану рада).
Студент је положио писмени део завршног испита уколико је остварио најмање 51% од укупног броја поена на тесту. Уколико коначна оцена није позитивна (односно, уколико студент оствари мање од 51% поена), у наредном испитном року студент има право да полаже само завршни испит (писмено-усмени), односно нема право поправног колоквијума. Уколико студент не положи усмени део испита, писмени део (као и предиспитне обавезе, односно колоквијум) важи онолико испитних рокова на које студент има право полагања истог предмета, односно, највише још два рока (септембар и октобар). Усмени део испита је, као и писмени, обавезан, све и уколико студент и без њега има довољан број поена за пролазну оцену. На усменом испиту такође је неопходно да студент оствари најмање 51%.
У случају да студент није полагао или није остварио поене на предиспитним обавезама (колоквијуму), нема право полагања завршног испита.

ПЛАН РАДА

Модел теста за завршни испит

Теме за усмени испит