Предмет: Савремени шпански језик П-4
Статус предмета: ИП
Година студија: II-IV
Шифра предмета: 0915334 / 1415334
Број часова седмично: 4
Број ЕСПБ бодова: 3
Коодринаторка предмета: др Анђелка Пејовић, ванредна професорка
Кабинет: 116

Услов: одслушан предмет Савремени шпански језик П-3

Начин  оцењивања:
Предиспитне обавезе: 30%:
– састав: 10%
– тест: 20%

Завршни испит (писмено-усмени): 70% (40% +30%).

Бодовна скала:

Оцена

Значење оцене

Број поена

10

одличан – изузетан

91-100

9

одличан

81-90

8

врло добар

71-80

7

добар

61-70

6

довољан

51-60

(5)

није положио

до 50

НАПОМЕНЕ:
Похађање наставе је обавезно.
Студент мора да испуни предиспитне обавезе како би стекао услов за излазак на завршни испит. Студент је остварио предиспитне обавезе уколико је полагао тест, радио састав и редовно присуствовао настави. На тесту (колоквијуму) је неопходно  остварити поене. Уколико је број поена на тесту нула (0), студент није испунио предиспитне обавезе и нема право полагања завршног испита.
Студент је положио писмени део завршног испита уколико је остварио најмање 51% од укупног броја поена на тесту. Уколико коначна оцена није позитивна (односно, уколико студент оствари мање од 51% поена), у наредном испитном року студент има право да полаже само завршни испит (писмено-усмени), односно нема право поправног теста-колоквијума. Уколико студент не положи усмени део испита, писмени део (као и предиспитне обавезе) важи онолико испитних рокова на које студент има право полагања истог предмета. Усмени део испита је, као и писмени, обавезан, све и уколико студент и без њега има довољан број поена за пролазну оцену. На усменом испиту такође је неопходно да студент оствари најмање 51%.
У случају да студент није полагао или није остварио поене на предиспитним обавезама, нема право полагања завршног испита.

ПЛАН РАДА

Модел теста за колоквијум

Модел теста за завршни испит

Теме за усмени испит