Предмет: Шпански језик – годишњи
Статус предмета: ИП
Година студија: I-IV
Шифра предмета: 18080, 28080, 38080, 48080 (1, 2, 3. или 4. година студија)
Број часова седмично: 4
Број ЕСПБ бодова: 6
Коодринаторка предмета: др Анђелка Пејовић, ванредна професорка
Кабинет: 116

Циљ предмета: Развијање свих аспеката комуникативне компетенције (у свим доменима употребе језика: лични, јавни, образовни и професионални) у шпанском језику, уз паралелно развијање свих језичких вештина (разумевање говора, говор, читање и писање); развијање основа граматичке и лексичке компетенције.

Садржај (опис) предмета:
У оквиру предмета се кроз комуникативну наставу шпанског језика студенти оспособљавају да на шпанском језику комуницирају у складу са дескрипторима за ниво А1+ Заједничког европског референтног оквира. Наставне јединице обухватају различите културне, лексичке и граматичке садржаје а спроводе се кроз разноврсне комуникативне функције (поздрављање и представљање; давање информација о себи и другима; описивање себе и других; описивање места; изражавање поседовања; изражавање потребе и жеље; тражење и давање информација о времену и простору; казивање сати; изражавање уобичајених и истовремених радњи; изражавање учесталости радње; изражавање мишљења, допадања и недопадања, слагања и неслагања; изражавање сумње, планова, обавезе, потребе, узорка, последице и вероватноће; изражавање прошлих радњи; казивање личног искуства; извињавање; давање инструкција; тражње и давање дозволе; поређење информација; телефонски разговор; израда биографије).

Исходи (компетенције):
Студент изговара гласове различите од оних у матерњем језику; разуме основне инструкције и учествује у једноставним разговорима на познате теме; говори и пише кратке и једноставне реченице о себи и људима из блиског окружења; разуме краћи текст на познату тему; поставља и одговара на једноставна питања; пише кратка писма или разгледнице.

Методологија и облици наставе:
Комуникативна настава кроз рад у паровима, групни рад, дискусије итд., чиме се подстичу интеракција, комуникација и интеркултуралност.

Библиографија:

  • Prisma comienza: Método de español para extranjeros: nivel A1, Madrid, Edinumen, 2004
  • Prisma continúa: Método de español para extranjeros: nivel A2, Madrid, Edinumen, 2004 (unidades 1-6)

 

Начин  оцењивања:
Предиспитне обавезе (30%):

  1. колоквијум (тест у трајању од 30 минута): 30% од укупне оцене


Завршни испит (70%)
:

  1. писмени део испита  у трајању од 60 минута (граматички и лексички садржаји): 40% од укупне оцене;
  2. усмени део испита (разговор на теме обрађене на часу): 30% од укупне оцене.

Укупно: 100%


ВАЖНО
:

Похађање наставе је обавезно.


Студент мора да испуни предиспитне обавезе како би стекао услов за излазак на завршни испит. Уколико коначна оцена није позитивна (односно, уколико студент оствари мање од 51 поена), у наредном испитном року студент има право да полаже само завршни испит (писмено-усмени). Уколико студент не положи усмени део испита, писмени део (као и предиспитне обавезе) важи онолико испитних рокова на које студент има право полагања истог предмета, односно, највише још два рока.


У случају да студент није остварио поене на предиспитним обавезама, нема право полагања завршног испита.

 

Бодовна скала:

Оцена

Значење оцене

Број поена

10

Одличан – изузетан

91-100

9

Одличан

81-90

8

Врло добар

71-80

7

Добар

61-70

6

Довољан

51-60

(5)

Није положио

до 50


ПЛАН РАДА

Теме за састав за I семестар