Школска година: 2005/06.
Предмет:
Шпански језик – завршни
Трајање:
4 семестра (I, II, III и IV)
Шифра предмета:
2263
Наставник:
др Анђелка Пејовић

ШПАНСКИ ЈЕЗИК – ЗАВРШНИ (I година)

Трајање: 2 семестра (I и II)
Облик наставе
: 1) предавања и граматичке вежбе (2 часа недељно) 2) конверзација (лекторски часови ) (2 часа недељно)
Услови за упис:
уписане студије на Филолошком факултету Универзитета у Београду.


Програм:

 • шпанска абецеда;
 • правила акцентовања; дифтонг, трифтог, хијат;
 • именице и  придеви (род, број, слагање; апокопа; поређење придева);
 • члан (основна употреба);
 • личне заменице (наглашени и ненаглашени облици; функције);
 • присвојни придеви и заменице (наглашени и ненаглашени облици);
 • показни придеви и заменице;
 • бројеви;
 • упитни придеви и заменице;
 • неодредјени придеви и заменице;
 • односне заменице;
 • прилози;
 • предлози (A, EN, DE, CON, POR, PARA);
 • глаголи:

– основна употреба глагола SER y ESTAR; – основна употреба времена у индикативу; – глаголске перифразе;
 •  индиректни говор


–  комуникативне функције: поздрављање; представљање; давање информација о себи и другима; захваљивање; тражење дозволе; одобравање; тражење информација од некога; изражавање допадања и недопадања, слагања и неслагања; изражавање наредбе, обавезе, потребе; изражавање узрока, последице и вероватноће, итд.  


Облици спровођења наставе:
фронтални, индивидуални, рад у паровима; граматичке и лексичке вежбе, говорне вежбе, обрада текстова


Библиографија:

Примарна литература:

  • Equipo Prisma: Prisma comienza: Método de español para extranjeros: nivel A1. Prisma del alumno, Madrid: Edinumen, 2004
  • Equipo Prisma: Prisma continúa: Método de español para extranjeros: nivel A2. Prisma del alumno, Madrid: Edinumen, 2004
  • Equipo Prisma.: Prisma progresa: Método de español para extranjeros: nivel B1. Prisma del alumno, Madrid: Edinumen, 2004
  • Вежбе из шпанског језика – изборни 1 (скрипта)
 
Секундарна литература:
 • Castro, Francisca: Uso de la gramática española. Elemental, Madrid, Edelsa, 2004
 • Castro, Francisca: Uso de la gramática española. Intermedio Madrid, Edelsa, 2004
 • Cerrolaza, M.; O. Cerrolaza, y B. Llovet: Planet@ E/LE. Libro de referencia gramatical: fichas y ejercicios. Nivel 1-2, Madrid: Edelsa, 1998
 • Casado Pérez, M.A.; A. Martínez Sebastiá, y A.M. Romero Fernández: Prima comienza: Método de español para extranjeros: nivel A1. Prisma de ejercicios, Madrid: Edinumen, 2004
 • Pozas, E.A.; M. Muńoz Caballero y E. Muńoz Sarabia: Prima continúa: Método de español para extranjeros: nivel A2. Prisma de ejercicios, Madrid: Edinumen, 2004
 • Equipo Prisma: Prima progresa: Método de español para extranjeros: nivel B1. Prisma del alumno, Madrid: Edinumen, 2004

Граматике
:
 • Fernández, J.; R. Fente y J. Siles: Curso intensivo de español. Gramática, Madrid: SGEL, 2003
 • González Hermoso, A. y M. Sánchez Alfaro: Curso práctico. Gramática de español lengua extranjera. Normas. Recursos para la Comunicación, Madrid: Edelsa, 2002


Речници
:

Једнојезични речници шпанског језика:

 • CLAVE. Diccionario de uso del español actual, Madrid: SM, 1998
 • El pequeno Larousse ilustrado: 2002, Barcelona: Larousse, D.L.2001
 • Moliner, M.: Diccionario de uso del español, 2a ed., 2 vols., Madrid:  Gredos
 • Real Academia Española: Diccionario de la lengua española, Madrid: Espasa, 2001


Такође се препоручује коришћење двојезичних речника у издањима као што су Oxford, Collins, Duden, Larousse, итд, као и фразеолошких, речника синонима и антонима и других.ШПАНСКИ ЈЕЗИК – ЗАВРШНИ (II година)

Трајање: 2 семестра (III и IV)
Облик наставе
: 1) предавања и граматичке вежбе (2 часа недељно) 2) конверзација (лекторски часови ) (2 часа недељно)
Услови за упис:
положен испит из предмета Шпански као изборни 1.


Програм:

 • систематизација језичких садржаја обрађених и усвојених у прва 2 семестра са посебним освртом на неке специфичности у употреби (род и број именица; члан; наглашени и ненаглашени облици личних заменица; предлози POR и PARA);
 • употреба времена у индикативу и субјунктиву;
 • императив;
 • актив и пасив;
 • кондиционалне реченице;
 • директни и индиректни говор;
 • глаголске перифразе;
 • нелични глаголски облици;
 • verbos de cambio
 • други садржаји: идиоматски изрази; пословице и изреке; колоквијални шпански


Облици спровођења наставе:
фронтални, индивидуални, рад у паровима; граматичке и лексичке вежбе, говорне вежбе, обрада текстова.


Библиографија
:

Примарна литература:

 • Equipo Prisma (2004): Prisma avanza: Método de español para extranjeros: nivel B2. Prisma del alumno, Madrid: Edinumen
 • Equipo Prisma (2004): Prisma consolida: Método de español para extranjeros: nivel C1. Prisma del alumno, Madrid: Edinumen
 • Вежбе из шпанског језика – изборни 2 (скрипта)

Секундарна литература:
 • Castro, Francisca: Uso de la gramática española. Intermedio Madrid, Edelsa, 2004
 • Cerrolaza, M.; O. Cerrolaza, y B. Llovet: Planet@ E/LE. Libro de referencia gramatical: fichas y ejercicios. Nivel 3-4, Madrid: Edelsa, 1998
 • Buendía Perni, M.A.; M. Bueno Olivares y R.M. Lucha Cuadros: Prima progresa: Método de español para extranjeros: nivel B1. Prisma de ejercicios, Madrid: Edinumen, 2004
 • Encinas Pacheco, A.; Hermoso González, A. y López Espinosa, A.: Prima avanza: Método de español para extranjeros: nivel B2. Prisma de ejercicios, Madrid: Edinumen, 2004
 • Martí Sánchez, M. y B. Expósito de la Torre: Prima consolida: Método de español para extranjeros: nivel C1. Prisma de ejercicios, Madrid: Edinumen, 2004

Граматике:
 • Fernández, J.; R. Fente y J. Siles: Curso intensivo de español. Gramática, Madrid: SGEL, 2003
 • González Hermoso, A. y M. Sánchez Alfaro: Curso práctico. Gramática de español lengua extranjera. Normas. Recursos para la Comunicación, Madrid: Edelsa, 2002


Речници

Једнојезични речници шпанског језика:

 • Moliner, M.: Diccionario de uso del español, 2a ed., 2 vols., Madrid: Gredos
 • CLAVE. Diccionario de uso del español actual, Madrid: SM, 1998
 • Real Academia Española: Diccionario de la lengua española, Madrid: Espasa, 2001
 • El pequeno Laorusse ilustrado: 2002, Barcelona: Larousse, D.L.2001


Такође се препоручује коришћење двојезичних речника у издањима као што су Oxford, Collins, Duden, Larousse, итд, као и фразеолошких, речника синонима и антонима и других.


ИСПИТ:

Од школске 2005/06. године студенти могу да бирају један од два модела оцењивања:


Модел парцијалних испита.

Састоји се од полагања четири парцијална и усменог испита:
· Први парцијални испит се одржава после првог семестра у јануарском испитном року. Састоји се од теста из граматике и траје 45 минута.
· Други парцијални испит се одржава после другог семестра у јунском испитном року и чине га тест из граматике и comprensión de lectura (питања у вези са разумевањем писаног текста на шпанском језику). Траје 60 минута.
· Трећи парцијални испит се одржава после трећег семестра у јануарском испитном року и чине га тест из граматике и comprensión de lectura. Траје 60 минута.
· Четврти парцијални испит се одржава после четвртог семестра у јунском испитном року и чине га тест из граматике, comprensión de lectura и comprensićon auditiva (питања у вези са разумевањем текста који чита наставник / сарадник / лектор). Траје 90 минута.


Усмени део испита
одвија се на шпанском језику и састоји се у следећем:

 • одговарање на шпанском језику на питања у вези са прочитаним текстом на шпанском језику
 • морфолошка анализа на примерима из текста
 • конверзација на задату тему


Студенти који се одлуче за модел парцијалних испита положиће предмет уколико добију позитивну оцену на сваком од четири парцијална испита. Парцијални испити се пријављују на уобичајен начин, убацивањем испитне пријаве у сандуче. Студенти који сносе трошкове полагања испита (самофинансирајући студенти и студенти који су поновили годину студија без обзира на статус), парцијални испит пријављују на одговарајућим вредносним пријавама.


Полагање колоквијума и испита на класичан начин.

Састоји се од полагања колоквијума после другог семестра, те писменог и усменог испита после четвртог семестра. Овај завршни испит полажу и студенти који нису положили први или други парцијални испит. Колоквијум после другог семестра састоји се у следећем:

 • test de gramática (граматички тест)
 • comprensión de lectura (питања у вези са разумевањем писаног текста на шпанском језику)

Колоквијум траје 60 минута. Испит се полаже после четвртог семестра, а елеминаторни писмени део испита чине:
 • comprensión auditiva (питања у вези са разумевањем текста који чита наставник / сарадник / лектор)
 • comprensión de lectura (питања у вези са разумевањем писаног текста на шпанском језику)
 • test de gramática (граматички тест)

Писмени испит траје 90 минута.


Усмени део испита
одвија се на шпанском језику и састоји се у следећем:

 • одговарање на шпанском језику на питања у вези са прочитаним текстом на шпанском језику
 • морфолошка анализа на примерима из текста
 • конверзација на задату тему


Време за припрему је 10 минута.


Коначна оцена:

колоквијум из прве године 50%
                          
испит из друге године 50%