Naziv predmeta: Italijanske i španske institucije kulture u komparativnom kontekstu
Šifra predmeta: 15135115
Status: IP
Broj kredita: 6
Godina studija: V
Trajanje: jedan semestar
Predavači: prof. dr Željko Đurić, prof. dr Dušica Todorović, prof. dr Jasna Stojanović


Vreme održavanja nastave:
prof. dr Željko Đurić: ponedeljak 19:00-20:30 ili sreda 12:00 do 13:30
prof. dr Dušica Todorović: sreda, 9:00-10:30
prof. dr Jasna Stojanović: sreda, 15:00-16:30


Mesto: prof. dr Željko Đurić i prof. dr Dušica Todorović: kabinet 333, elektronska adresa: yeljkodjuric@hotmail.com; ladusica@beotel.net


Prof. dr Jasna Stojanović: zbornica 116 ili čitaonica Katedre za iberijske studije. jasto@fil.bg.ac.rs


Uslov za pohađanje predmeta: upisane master studije.


Šifra za pristup predmetu na platformi MOODLE 2015/16: institucijekulture


Cilj kursa:

Znanja iz oblasti tematskih celina ponuđenih za teorijski rad na kursu primenjuju se u praktičnoj nastavi, u skladu sa odabirom studenta (arhivi teatara, Kinoteke, izdavačke kuće, muzeji itd).


Ishod:

Teorijska znanja o širem kulturnom kontekstu italijanskih i španskih institucija umetnosti i kulture student je kadar da neposrednije primeni na praktičnom zadatku; sa druge strane, u neposrednom kontaktu sa određenom kulturnom institucijom u prilici je da upoznaje njene specifičnosti, razvija i testira preduzimljivost i inovativnost i tako kontekstualizuje svoju filološku ulogu u datim uslovima.


Sadržaj:

Pregled tema i mogućih pristupa u okviru teorijskog dela kursa obuhvata istorijski presek razvoja najznačajnijih italijanskih i španskih institucija umetnosti i kulture uz komparativnu dimenziju, kao i kratak uvod u teoriju i praksu interpretacije i prevođenja za potrebe filma i pozorišta na osnovu konkretnih tekstova.


Institucije italijanske i španske kulture:
1. Izdavaštvo
2. Muzeji
3. Pozorišta
4. Dramski tekst i teatar (teorijski, prevodilački i kulturni aspekti adaptacije)
5. Književni tekst, scenario i film (teorijski, prevodilački i kulturni aspekti adaptacije)
6. Književnost i novinarstvo
7. Književna istorija i kritika
8. Međusobne veze i odjeci italijanskih i španskih institucija kulture, kao i kontakti i saradnja sa odgovarajućim ili srodnim institucijama u drugim sredinama


Praktična nastava:

Praktičan rad u učionici i praksa u odabranim institucijama kulture (biblioteke, kinoteka, muzeji, novinske i izdavačke kuće, kulturni centri) studente upućuje na odgovarajuće načine izvršenja ispitnog zadatka, ili, pak, master rada. Primeri mogućih tipova ispitnog zadatka:

1. pisanje istraživačkog rada u okviru neke od na ponuđenih oblasti.
2. rad na izradi autorske ili tematske bibliografije (u muzejima, arhivima i sl.).
3. izdavaštvo: pisanje recenzije za ponuđeno ili odabrano delo.
4. prevod ponuđenog ili odabranog književnog dela, eseja, studije (odlomaka) ili književne kritike.
5. redaktura prevoda.
6. prikaz autorske knjige/prevoda.

                             
PLAN IZVOĐENJA NASTAVE (KALENDAR ČASOVA)

Nastavna nedelja

Plan predavanja i praktičnog rada

1

Upoznavanje sa materijom i načinom rada.

2

Kulture u živom dijalogu: Italijani u Španiji-Španci u Italiji (slikari, graditelji, muzičari, glumci, pesnici). Italija pod španskom vlašću (1559-1700): istorijski, kulturni i književni tragovi.

3

Književnost baroka u Italiji i Španiji: uporedna čitanja, Epoha jezuita: špansko-italijanska prožimanja.

4

Učene akademije u Italiji i Španiji od 16. do 18. veka. Španska knjiga u italijanskim bibliotekama: istorija i sudbine. Italijansko-španska društvena, ideološka i politička prožimanja u 20. veku

5

Pregled italijanskog teatra. Italijansko pozorište od Pirandela do Darija Foa. Savremeni autori mlađe generacije (Ema Dante, Fausto Paravidino). Italijanski film.

6

Španija i Italija: književna i filmska prožimanja (veze, motivi, teme, likovi). Linija Servantes – Pirandelo u komparativnom kontekstu moderne epohe.

7

Rađanje svetovnog pozorišta u Španiji u 16. veku. Italijanski uticaj. Stalna mesta za izvođenje predstava i prve. profesionalne pozorišne trupe. Zlatno doba španskog teatra i pozorišni čin u prvim decenijama 17. veka. Organizacija pozorišnog života i izvođenja. Glumački esnaf. Autohtone dramske vrste i podvrste španskog baroka (nova komedija; komedija plašta i mača; autosakramental; međuigra).

8

Španski teatar u prvim decenijama XX veka. Eksperimentalno pozorište. Unamuno, Valje-Inklan, Garsija Lorka. Pozorište posle 1939. i teatar u egzilu.
Savremeni trenutak španskog pozorišta.

9

Institucije kulture: Nacionalna biblioteka; Španska kraljevska akademija (RAE); Institut Servantes; Muzej Prado i drugi muzeji –Centro de arte Reina Sofía. Museo Thyssen. Špansko nacionalno pozorište (Teatro Real). Compañía nacional de Teatro Clásico; Centro Dramático Nacional; RESAD. Pozorišni festivali.

 

OCENJIVANJE. OCENA SE FORMIRA NA OSNOVU SLEDEĆIH ELEMENATA:

1. Prisustvo na nastavi i
2. Praktičan rad na času, ukupno: 30%.
3. Završni rad (istraživački rad, prevod teksta, prevodilačka kritika teksta, redaktura prevoda, sastav na zadatu temu vezanu za gradivo, prikaz / prevod članka – poglavlja iz knjige, izrada bibliografije i sl.): 70%.

 

KONSULTATIVNA LITERATURA

Željko Đurić, O Italiji. Beograd: Miroslav, 2006.
Dušica Todorović Lakava, Pirandello in fabula: pisac i lica. Beograd: Filološki fakultet, 2013.
Jasna Stojanović, Špansko pozorište baroka. Beograd: Filološki fakultet, 2009, 2011.
Dalibor Soldatić, Željko Donić, Svet hispanistike. Beograd: ZUNS, 2011.