Naziv predmeta: Jezik i rod
Šifra predmeta: 1515504
Status: IP
Broj kredita: 6
Godina studija: V
Trajanje: jedan semestar
Profesorka: dr Ana Kuzmanović Jovanović


Na ovom kursu bavimo se analiziranje odnosa između jezika i roda, tj načina na koji jezik tretira ”muškost” i ”ženskost”, kao i načina na koji rod doprinosi varijantnosti u jeziku. Objašnjavaju se ključni teoretski i metodološki problemi u ovoj oblasti, sa ciljem razumevanja konstrukcije rodnih identiteta u različitim društvenim kontekstima.


Cilj kursa jeste upoznavanje sa osnovnim konceptima interakcije jezika i roda, uz razvoj kritičkog mišljenja i opštih istraživačkih kompetencija i autonomije u istraživačkom radu, kao i sposobnosti za argumentovano i kompetentno samostalno zaključivanje.


Najvažnije teme kursa: pojam pola i roda; jezik kao oblik društvene prakse u interakciji sa različitim društvenim kategorijama; istorija istraživanja odnosa jezika i roda, kao važne društvene kategorije.


SILABUS

 1. Jezik i rod: predmet i istorijat discipline. Pojmovi pol/rod. Literatura: Kuzmanović Jovanović, A. (2013). Jezik i rod. Diskurzivna konstrukcija rodne ideologije, str. 13-30; Sunderland, J. (2006). Language and Gender. An Advanced Resource Book. pp 2-14. Cameron, D. (1998), The Feminist Critique of Language, pp. 215-225.
 2. Kritička istraživanja jezika: kritička analiza diskursa i feministička lingvistika. Literatura: Kuzmanović Jovanović, A. (2013). Jezik i rod. Diskurzivna konstrukcija rodne ideologije, str. 30-40; Sunderland, J. (2006). Language and Gender. An Advanced Resource Book. pp. 21-28.
 3. Zašto je jezik feministički problem? Cameron, D. (1998), The Feminist Critique of Language, pp. 1-21.
 4. Pristupi proučavanju problema jezika i roda. Literatura: Sunderland, J. (2006). Language and Gender. An Advanced Resource Book. pp.55-61; Mills, S.(2008). Language and Sexism, pp. 1-22.
 5. Teorijski i empirijski pristup; prostori za proučavanje problema odnosa jezika i roda. Literatura: Literatura: Sunderland, J. (2006). Language and Gender. An Advanced Resource Book. pp. 62-75, Mills, S.(2008). Language and Sexism, pp. 124-154.
 6. Jezičke promene: feministička agenda. Literatura: Sunderland, J. (2006). Language and Gender. An Advanced Resource Book. pp.32-41; Mills, S.(2008). Language and Sexism, pp. 77-99.
 7. Seksistički jezik i seksistički diskurs. Literatura: Mills, S.(2008). Language and Sexism, pp. 35-77; Cameron, D. (1998), The Feminist Critique of Language, pp. 83-93.
 8. Važnost i domet jezičkih reformi. Ka rodno osetljivom javnom diskursu. Literatura: Mills, S.(2008). Language and Sexism, pp. 154-161.
 9. i 10. Kreiranje studentskih radova: definisanje problema, metodologije i korpusa istraživanja. Literatura: Kuzmanović Jovanović, A. i dr. (2012), Priručnik iz akademskog pisanja.

 

Osnovna literatura

 • Kuzmanović Jovanović, A. (2013). Jezik i rod. Diskurzivna konstrukcija rodne ideologije, Beograd: Čigoja štampa.
 • Kuzmanović Jovanović, A. i dr. (2012). Priručnik iz akademskog pisanja, Beograd: Čigoja štampa.
 • Cameron, D. (1998), The Feminist Critique of Language, London: Routledge.
 • Mills, S. & Mullany, L. (2011). Language, Gender and Feminism. Theory, Methodology and Practice. London: Routledge.
 • Mills, S.(2008). Language and Sexism, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Sunderland, J. (2006). Language and Gender. An Advanced Resource Book. London: Routledge.


Oblik nastave

Predavanja, projekti, studentske prezentacije.


Obaveze studenata
Aktivno učešće na predavanjima: potraga za terminima važnim za disciplinu, kritički rezime odabranih akademskih tekstova (20% ukupne ocene), izrada grupnih i/ ili samostalnih projekata tokom školske godine (20% ukupne ocene), završni (seminarski) rad (60% ukupne ocene).