Naziv predmeta: Kritička analiza diskursa
Šifra predmeta: 1515505
Status: IP
Broj kredita: 6 (PPM)
Godina studija: V
Trajanje: jedan semestar
Profesorka: dr Ana Kuzmanović
E-adrese: ana.kuzmanovic@gmail.com, akuzmanovic@fil.bg.ac.rs


Cilj predmeta
Studenti će se na ovom kursu upoznati sa međusobnim odnosima i mehanizmima interakcije između diskurzivnih praksi i odnosa moći u društvu, kroz ispitivanje ideoloških značenja jezičkih izbora govornika i obrazaca distribucije tih izbora.


Opis predmeta

Studenti će se na ovom kursu putem predavanja, seminarskih radova i prezentacija upoznati sa osnovnim konceptima upotrebe jezika u društvenim praksama i strukturama, kao i načinima na koji mehanizmi društvene kognicije uobličavaju i reprodukuju određene diskurzivne prakse. Prvenstveno ćemo se fokusirati na analizu jezika kao sredstvo društvene analize, kroz proučavanje diskurzivnih strategija u društvenoj komunikaciji. Proučavaćemo oblike društvene dominacije i nejednakosti, poput rasizma i seksizma, kroz kritičku analizu javnih diskursa. Materija je podeljena u sledeće oblasti: Diskurs: definicije, pristupi proučavanju. Diskurs kao društvena praksa. Osnovni principi kritičke analize diskursa. Metodologija istraživanja u kritičkoj analizi diskursa. Istorijat i najvažniji koncepti kritičke analize diskursa. Diskurs i moć. Diskurs i ideologija. Kritička analiza diskursa na delu: deskripcija i interpretacija. Diskurs i društvene promene.


Oblik nastave

Predavanja, projekti, studentske prezentacije.


Obaveze studenata

Prisustvo i aktivno učešće na predavanjima (10% ukupne ocene), izrada grupnih i/ ili samostalnih projekata tokom školske godine (30% ukupne ocene), završni (seminarski) rad (60% ukupne ocene).


Preporučena osnovna literatura:

 1. Cameron, Deborah. 1995. Verbal Hygiene. London/New York: Routledge
 2. Coates, Jennifer. 2004. Women, Men and Language. London: Longman (3rd edition)
 3. Fairclough, Norman. 1995. Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language. London: Routledge
 4. Fairclough, Norman. 2001. Language and Power. London: Longman (2nd edition)
 5. Fairclough, Norman (1992). Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press
 6. Foucault, Michael. 1971. L’ordre du discourse. Paris: Gallimard
 7. Fowler, Roger. 1986. Linguistic Criticism. Oxford: Oxford University Press
 8. Fowler, Roger et al. 1979. Language and Control. London: Routledge
 9. Goatly, Andrew (2000). Critical Reading and Writing. London/ New York: Routledge
 10. Holmes, Janet & Meyerhoff, Miriam (eds.) 2003. The Handbook of Language and Gender. Oxford: Blackwell
 11. Johnson, Sally & Meinhof, Ulrike Hanna (eds.) 1997. Language and Masculinity. Oxford: Blackwell
 12. Martín Rojo, Luisa y Whittaker, Rachel (edas.) 1998. Poder-decir o el poder de los discursos. Madrid: Arrecife Producciones
 13. van Dijk, Teun A. (ed.) 1997. Discourse as Structure and Process. Discourse Studies: a Multidisciplinary Introduction. I. London: Sage
 14. van Dijk, Teun A. (ed.) 1997. Discourse as Social Interaction. Discourse Studies: a Multidisciplinary Introduction. II. London: Sage
 15. van Dijk, Teun A. 1993. Principles of critical discourse analysis. Discourse & Society, 4 (2): 249-283.
 16. van Leeuwen, Theo. (2008). Discourse and Practice. New Tools for Critical Discourse Analysis. Oxford: Oxford University Press
 17. Wodak, Ruth (ed.) 1997. Gender and Discourse. London: Sage
 18. Wodak, Ruth and Michael Meyer. 2001. Methods of Critical Discourse Analysis. London/ Thousand Oaks/ New Delhi: Sage