Naziv predmeta: Kvalitativna istraživanja u lingvistici
Šifra predmeta: 1515506
Status: IP
Broj kredita: 6
Godina studija: V
Trajanje: jedan semestar
Profesorka: dr Jelena Filipović
Kabinet: 521 u novoj zgradi
E-mail: jelenafbgd@gmail.com
(U polju subject poruke obavezno navesti ime i prezime, naziv predmeta i temu poruke!!!)


Sadržaj predmeta

U okviru ovog predmeta bavićemo se razradom koncepta kvalitativnih istraživanja, metodološkim postupcima kvalitativnih istraživanja (intervjui, ankete, studije slučaja, društvene mreže, etnološka istraživanja). Kvalitativnim istraživanjima pristupamo iz kritičke perspektive, u skladu sa metodološkom revolucijom u humanističkim i društvenim naukama koja se odvija u poslednjih 20-ak godina. Stoga ćemo posebnu pažnju posvetiti pitanjima verodostojnosti, interpretativnosti i kritičkoj perspektivi u kvalitativnim istraživanjima.


Cilj predmeta

Razvijanje teorijskih znanja i metodološkog aparatusa za primenu postupaka kvalitativnih istraživanja u različitim lingvističkim disciplinama.


Kompetencije

Teorijska znanja i metodološke kompetencije koji studentima omogućavaju samostalan istraživački rad, definisanje metodoloških postupaka, obradu korpusa i baza podataka, formiranje „utemeljenih“ teorija (engl. groundedtheories) i razvoj kritičke misli.


Predispitne obaveze i konačna ocena
Kritički prikaz 3 poglavlja u pisanom formatu: 30%
Završni rad: 70%
Ukupno: 100%


Uslov
Ostvaren obim studija od najmanje 240 ESPB bodova na osnovnim akademskim studijama. Položen predmet Sociolingvistika na osnovnim studijama ili dogovor sa profesorkom.


Obavezna  literatura

Denzin, Norman K. & Yvonna S. Lincoln. 2005. The Sage Handbook of Qualitative Research (3rd ed.). Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publications, pp.1-65;139-164; 303-356; 443-536; 559-604; 695-745; 869-908;1099-1126..
Filipović, Jelena. 2009. Jezička Metode istraživanja u sociolingvistici. U: Moć reči: Ogledi iz kritičke sociolingvistike. Beograd: Zadužbina Andrejević. (Može se nabaviti kod izdavača), str. 23-36.
Guba, Egon G. & Yvonna S. Lincoln. 2000. Competing Paradigms in Qualitative Research. The Sage Handbook of Qualitative Research (2nd ed.). Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage Publications, pp. 105-117.
Putney, LeAnn G., Judith L. Green, Carol N. Dixon & Gregory J. Kelly. 1999. Conversations: Evolution of Qualitative Research Methodology. Looking beyond Defense to Possibilities. Reading Research Quarterly, 34 (3): 368-377.


Kritički prikaz 3 poglavlja po sopstvenom izboru.
Dužina prikaza: 2-3 strane teksta i prateća bibliografija. Prikaze je neophodno pisati u skladu sa principima akademskog pisanja.


Završni rad:
treba da sadrži 10-15 strana individualnog istraživanja. Rad se piše prema uputstvima za akademsko pisanje. Temu rada predlažete sami i to možete učiniti na konsultacijama ili putem elektronske pošte. Seminarski rad je neophodno pisati u skladu sa principima akademskog pisanja.


NAPOMENA:
U svim tekstovima (portfolio, kritički prikaz, seminarski rad) studentkinje i studenti moraju navesti izvore koje citiraju (autora, godinu izdanja, naslov dela, mesto izdanja, izdavačku kuću i stranice sa kojih je citat preuzet) na način koji propisuje Priručnik iz akademskog pisanja, naveden u listi referenci za predmet. U suprotnom, radovi će se tretirati kao plagijati. Plagijat je naučno, umetničko ili drugo delo nastalo neetičnim i nezakonitim delimičnim ili potpunim prisvajanjem tuđe autorske svojine bez navođenja izvora. Izvor koji se citira mogu biti kako objavljena dela (knjige, časopisi, novine, veb prezentacije, filmovi, fotografije, slike, udžbenici, elektronski korpusi i slično), tako i neobjavljena dela (predavanja, beleške, hendaouti, govori, radovi drugih studentkinja i studenata ili trećih lica i slično). Radovi-plagijati boduju se sa 0 poena. 


SILABUS