Naziv predmeta: Traduktologija
Šifra predmeta: 1515512
Status: IP
Broj kredita: 6
Godina studija: V
Trajanje: jedan semestar
Profesorka: dr Jelena Rajić, redovna profesorka, jelenar@fil.bg.ac.rs
Saradnica: Marijana Aleksić, alek.marijana@gmail.com


Cilj predmeta
Upoznavanje studenata sa teorijskim i praktičnim aspektima prevođenja, sa istorijskim razvojem prevodilaštva, kao i sa različitim tehnikama i translatološkim postupcima (kalk, transpozicija, modulacija, adaptacija, itd.). Primena osnovnih prevodilačkih strategija na konkretne pisane i usmene tekstove i razmatranje specifičnosti prevođenja različitih vrsta tekstova (pravno-administrativnih, književnih, naučnih tekstova i titlovanje). Upoznavanje sa rečnicima i informatičkim resursima, značajnim za prevođenje.


Ishod predmeta

Student je osposobljen da a) primeni odgovarajuću prevodilačku strategiju i pruži ekvivalentnu gramatičko-semantičku, stilsku i pragmatičku verziju teksta na srpskom jeziku; b) samostalno i kritički analizira prevode drugih autora i objektivno vrednuje svoje.


Sadržaj predmeta

Teorijski aspekt
Traduktologija i teorija prevođenja: predmet proučavanja i definicija osnovnih pojmova. Traduktološke škole i pravci: tradicionalne i savremene teorije prevođenja. Interkulturni i interdisciplinarni karakter traduktologije (povezanost sa drugim disciplinama koje se bave proučavanjem jezika i kulture). Vrste prevođenja. Prevodilačke tehnike i postupci (kalk, transpozicija, modulacija, adaptacija, redukcija, itd.). Ekvivalencija kao osnovna pretpostavka prevodilačke delatnosti.


Praktični aspekt

Prevođenje književnih, naučnih, pravno-administrativnih i drugih vrsta tekstova. Prevod filma i dramskog teksta. Analiza distinktivnih osobenosti španskog i srpskog jezika: morfosintaksičke i diskursne strukture, kao i leksičko-semantičkih i stilskih elemenata. Kritički komentar prevoda sa španskog na srpski i sa srpskog na španski.


Bibliografija

Eko Umberto, Kazati gotovo istu stvar (Iskustvo prevođenja), Paideia, Beograd, 2011.
Bassnett Susan, Translation studies, London; New York, Routledge, 2010.
Hurtado Albir, Hurtado: Traducción y traductología, 3ª edición, Cátedra, Madrid, 2007.
Mančić Alexandra: Preverzije, Rad, Beograd, 1999.
Newmark, Peter, A textbook of translation, New York, Prentice Hall, 1988.
Sibinović Miodrag, Novi original, Uvod u prevođenje, Naučna knjiga, Beograd, 1990.
Hlebec Boris: Opšta načela prevođenja, Naučna knjiga, Beograd, 2009.


Dopunska literatura

Carbonell i Cortés Ovidi, Traducción y Cultura (De la Ideología al texto), Ediciones Colegio de España, Salamanca, 1999.
Ortega i Gaset, Hose, Beda i sjaj prevođenja (Miseria y esplendor de la traducción), Rad, Beograd, 2004. (dvojezičko izdanje).
Snell-Hornby, Mary: Estudios de traducción (Hacia una perspectiva integradora), Ediciones Almar, Salamanca, 1999.


Ocenjivanje

Učešće: Prevodi (60%)

Prevod pravno-administrativnog teksta – 20%
Prevod naučnog teksta – 20%
Prevod priče – 20%

Završni rad 40%


Teme
:

 1. Analiza određenog jezičkog oblika španskog jezika i njegov prevodni ekvivalent u srpskom.
 2. Kritički prikaz i vrednovanje prevoda sa španskog na srpski.
 3. Problemi prevođenja stručnih tekstova.
 4. Analiza jednog jednojezičnog ili dvojezičnog rečnika Diccionario del uso del Español Actual (Clave) y Diccionario de Uso del Español Marije Moliner.


Plan rada

 1. Uvodno predavanje. Upoznavanje studenata sa programom rada, literaturom, predispitnim obavezama i načinom izrade završnog rada.
 2. Predmet proučavanja traduktologije; definicija prevođenja i osnovnih traduktoloških pojmova.
 3. Prevodilačka teorija i praksa: prevodilačke tehnike i strategije.
 4. Jezičko-stilske osobenosti različitih vrsta tekstova.
 5. Prevod pravno-administrativnog teksta.
 6. Prevod priče.
 7. Prevod filma.
 8. Rezime kursa, pitanja i nedoumice.