ЕКОЛОГИЈА 1


Наставник: др Милијана Ђорђевић
Трајање: 1 семестар (I, III, V или VII)
Статус предмета: ИП
Шифра предмета: 0600091
Број кредита: 3


ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ

Предавања:


1. седмица (уводни час)
О садржају предмета, о предиспитним обавезама, начину оцењивања и литератури.


2. седмица
Појам екологије, настанак и историјски развој екологије (стари, средњи и нови век), фазе у развоје екологије.


3. седмица
Појмови у екологији (биотоп, биоценоза, екосистем, биогеоценоза, биосфера, биоми, зонобиоми, биоциклуси, абиотички фактори итд.), гране екологије.


4. седмица
Развој екологије и еколошке мисли у Србији (Јосиф Панчић и Синиша Станковић).


5. седмица
Појмовно одређење животне средине и дефиниције различитих аутора, теорије о заштити животне средине (теорија бентамиста, теорија Малтузијанства, теорија „тихо пролеће“, теорија „цене економског раста“ и теорија границе раста.


6. седмица
Компоненте животне средине (атмосфера, литосфера са педосфером, хидросфера и биосфера) и њихов састав.


7. седмица
Опасности које угрожавају животну средину: мирнодопске (природне и техничко-технолошке) и ратне.


8. седмица
Сеизмолошке опасности (земљотрес и клизишта), трусна подручја у Србији и врсте земљотреса, скале за њихово мерење и ефекти земљотреса на животну средину.


9. седмица
Метеоролошке непогоде (интензивна електрична пражњења, град, снежни покривач, поледица, магла и ветар. Ветар и његово дејство на животну средину.


10. седмица
Хидролошке непогоде (морски таласи, поплаве и лавине). Основни узроци настанка поплава и негативни ефекти дејства на животну средину.


11. седмица
Техничко-технолошке несреће и њихово дејство на животну средину. Радијациони удеси (Чернобил и други), складиштење радиоактивног отпада.


12. седмица
Хемијска индустрија и акциденти у току процеса производње, транспорта, стовариштима-складиштима опасних отпадака.


13. седмица
Врсте отпада, њихово одлагање, депоније као извори угрожавања људи и животне средине.


Предиспитне обавезе и оцењивање:

Присуство на часу…………………(15 поена)
Оцена активности на часу………(5 поена)
Завршни испит………………………….(80 поена)


На крају семестра полаже се писмени завршни испит


Литература:

1. М. Ђорђевић, Докторска дисертација, Факултет Одбране и заштите, Београд, 1999.
2. М. Ђорђевић, Социјална екологија, Филолошки факултет, Београд, 2006. 
3. М. Ђорђевић, Улога цивилне заштите у решавању еколошких проблема у Србији и Црној Гори, Свелто, Београд, 2006. 
4. М. Ђукановић, Еколошки изазов, Елит, Београд, 1991.
5. М. Љешевић, Урбана екологија, Географски факултет, Београд, 2002.
6. М. Ђорђевић, Увод у екологију, Филолошки факултет, Београд, 2010.

 


ЕКОЛОГИЈА 2


Наставник: др Милијана Ђорђевић
Школска година: 2008/09.
Трајање: 1 семестар (II, IV, VI или VIII)
Статус предмета: ИП
Шифра предмета: 0600092
Број кредита: 3


ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ

Предавања:


1. седмица (уводни час)
О садржају предмета, о предиспитним обавезама, начину оцењивања и литератури.

2. седмица
Појаве које су резултат рапидног развоја индустрије и њихово дејство на животну средину. Појам „киселе кише“ и ефекат „стаклене баште“ и њихово дејство на животну средину.

3. седмица
Озон и његова улога у атмосфери. Смањење озонског слоја (омотача) и настанак озонских рупа. Бечка конференција о заштити озонског омотача.

4. седмица
Појам и узроци деградације елемената животне средине. Аерозагађење и мере заштите ваздуха. Последице загађења ваздуха на животну средину и на људско здравље.

5. седмица
Категоризација и класификација вода. Загађивање вода, последице (дејство) загађене воде на здравље људи и мере за заштиту вода од загађења.

6. седмица
Загађивање земљишта, облици деградације земљишта и мере за његову заштиту.

7. седмица
Загађивање (угрожавање) шума у Србији. Заштита и мере заштите. Операције „Косачица белих рада“ и „Римски плугови“ којима је уништен шумски фонд у Вијетнаму за време војних операција САД.

8. седмица
Историјат буке пре техничко-технолошке револуције и закони који су донети да би се регулисала та проблематика. Бука као загађивач ваздуха и њен утицај на људско здравље.

9. седмица
Нормативно-правна регулатива животне средине у свету и код нас. Прописи о заштити човекове околине у Србији у 19. веку. Нормативно правна регулатива животне средине у данашњој Србији. 

10. седмица 
Међународно-правна регулатива животне средине и конференције које су битне за одрживи развој. Римски клуб и његових пет извештаја, Стокхолмска конференција из 1972. године, Рио декларација и Агенда 21, Самит Планете +5 и Кјото протокол. 

11. седмица
Заштита природе и историјат заштите природе у Србији. Појам националног парка и наши национални паркови и карактеристике флоре и фауне у њима.

12. седмица
Последице бомбардовања наше земље и операција „Милосрдни анђео“ у периоду од 24. марта до 10. јуна 1999. године.

13. седмица
Појам и основни процеси настанка еколошке кризе, еколошки проблеми 21. века и еколошко образовање код нас.


Предиспитне обавезе и оцењивање:

Присуство на часу…………………(15 поена)
Оцена активности на часу………(5 поена)
Семинарски рад……………………..(10 поена)
Завршни испит………………………….(70 поена)


На крају семестра полаже се писмени завршни испи


Литература:

1. М. Ђорђевић, Социјална екологија, Филолошки факултет, Београд, 2006.
2. М. Ђорђевић и други: Демократија и животна средина, Институт за политичке студије, Београд, 2008. 
3. Увод у екологију, Филолошки факултет, Београд, 2010.
4. Закон о заштити животне средине, Службени гласник Републике Србије број 135/2004.