ЕТИКА У НАУЦИ И КУЛТУРИ


Наставник: др Александар Петровић, редовни професор
Трајање: 1 семестар (II, IV, VI или VIII)
Статус предмета: ИП
Тип предмета: ТМ (теоријско-методолошки)
Шифра предмета: 1400012
Број кредита: 3


Циљ предмета

Упознавање студената са појмом етике и њеним смислом у савременом друштву, значајним видовима моралне праксе у историји, као и местом етичких проблема у књижевности. Сагледавање повезаности питања етике и културног развоја треба да нагласи историјску битност моралног деловања и да охрабри етички однос према раду и заједници. Предмет треба и да отвори етичку перспективу која може да олакша доношење личних и професионалних одлука. 


Исход предмета

Студент упознаје начела етике и кључне етичке теорије, схвата однос моралне праксе и динамике културе, као и значај етике као претпоставке изградње личног идентитета.


Садржај предмета

Предавања обухватају упознавање са најзначајнијим теоретичарима етике од антике до просвећености, кључним етичким питањима, као и личностима које су својим деловањем најбоље исказале проблем односа моралне праксе и културног идентитета. Проблем етике разматра се и у савременом контексту биоетике и биополитике где се заоштравају питања технолошког развоја и моралне одговорности.


Начин оцењивања

Активности у току предавања 20%
Семинари 10%
Писмени испит 70%


Литература

Јасна Јанићијевић, Етика: приручник за студенте библиотекарства, Филолошки факултет, Београд, 2010.
Александар Петровић, Compendium ethica opera, Београд, 2013.
Алекса Гајић, Технотис (анимирани филм)


Наставне јединице

1. Појам етике и питање моралног избора
2. Мојсије и етички проблем
3. Етичка димензија Цара Едипа
4. Софисти и етички релативизам у европској историји
5. Одбрана Сократова
6. Етичко деловање два принца: Сидарте и Растка Немањића
7. Махатма Ганди: етичко супротстављање колонијализму
8. Кантова критика практичног ума
9. Спаљивање библиотека – од Александрије до Београда
10. Етичка мисао Лава Толстоја
11. Видовданска етика и уметност Надежде Петровић
12. Милутин Миланковић и питање животног избора
13. Јукио Мишима и проблем етике идентитета
14. Књижевност Б. Вонгара и могућност постхумане метаетике
15. Биоетика и капитал