ИНТЕРКУЛТУРНА КОМУНИКАЦИЈА


Професорка: др Зорица Томић, редовна професорка
Година студија: V
Трајање: 1 семестар (IX)
Статус предмета: ИП
Шифра предмета: 1500503
Број кредита: 6


Циљ предмета

Стицање знања о савременим теоријама интеркултурне комуникације, упознавање са основним појмовно-методолошким апаратом интеркултурне комуникације; оспособљавање за примену научних знања о интеркултурној комуникацији са професионалном праксом. 


Исход предмета

Студент ће умети: да опише основне теоријске орјентације у интеркултурној комуникацији, да вреднује теорије и методе истраживања; да разуме узајамни утицај комуникативних пракси и културне традиције у оквиру интеркултурне комуникације; да примени знања о комуникативним стратегијама које се примењују у процесима „приближавања“ и „удаљавања“ култура.


Садржај предмета

Појам интеркултурне комуникације, појам културног идентитета, теорије идентитета и културног идентитета, појам културних разлика;културна асимилација; „сусрети“ култура; глобализација и културни идентитет; културно „уједначавање“; политике „идентитета“.


Начин оцењивања

Активности у току предавања 20%
Писмени испит 20%
Усмени испит 60%


Литература

Зорица Томић (2008) News Age, Службени гласник, Београд.
Зорица Томић (2009) Културни идентитет и политике идентитета, Мегатренд, Београд.
Samuel Huntington (1996) The clash of civilizations, Simon and Shuster, New York.