КОМУНИКАЦИЈА И ЈАВНОСТ


Наставник: др Зорица Томић, редовна професорка
Година студија: VI или VII
Трајање: 1 семестар (летњи)
Статус предмета: ИП
Шифра предмета:
Број кредита: 9


Циљ предмета

Упознавање студената са теоријама јавности и категоријалним апаратом ( појам јавности, приватно и јавно, појам јавног мнења итд) као и способност примене стечених знања у разумевању промена у структури јавности.


Исход предмета
Студент ће умети: да опише основне теоријске орјентације у интеркултурној комуникацији, да вреднује теорије и методе истраживања; да разуме узајамни утицај комуникативних пракси и културне традиције у оквиру интеркултурне комуникације; да примени знања о комуникативним стратегијама које се примењују у процесима „приближавања“ и „удаљавања“ култура.


Садржај предмета

Историјски и теоријски приступ категорији јавности; појам демократске јавности; популизам и елитизам, појам јавне сфере, појам јавног дискурса, појам јавног интереса; јавност и нови медији; центар и периферија; вредност јавности; проблем јавног дискурса; проблем критике.


Начин оцењивања

Активности у току предавања 20%
Семинари 20%
Усмени испит 60%


Литература

Хабермас, Ј. (1969) Јавно мнење – истраживање у области једне категорије грађанског друштва, Култура, Београд.
Томић, З. (2004) Комуникација и јавност, Чигоја штампа, Београд.
Мек Квејл, Д. (1994) Стари континент – нови медији, Clio, Београд.