КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЈА


Наставник: др Александар Петровић, редовни професор
Трајање: 1 семестар (II, IV, VI или VIII)
Статус предмета: ИП
Тип предмета: ТМ (теоријско-методолошки)
Шифра предмета: 1400022
Број кредита: 3


Циљ предмета

Сагледавање извора и концептуалног склопа савремених културних пракси у митолошком, теолошком и технолошком контексту. Проучавање кључних института традиционалне културе – симболичких форми, веровања, материјалне и духовне производњи живота; као и њених конфликата са токовима модернизације – постхуманим и постисторијским симулакрумима. 


Исход предмета

Уочавање релативности погледа на свет. Схватање антрополошке условљености језика, уметности и књижевности насталих у различитим културама. Критичко разумевање културног идентитета и производње савремених културних образаца.


Садржај предмета

Проучавање културних система у њиховом антрополошком и биополитичком контексту. Упоредна анализа различитих културних система у низ персонализованих студија случаја. Трагање за односом глобалне културе према природи и традиционалним заједницама. Анализа процеса ишчезавања језика и живих врста упоредо са настанком вештачких језика и форми вештачког живота. Елементи студија будућности.


Начин оцењивања

Активности у току предавања 20%
Семинари 10%
Писмени испит 70%


Литература

Александар Петровић, Антропологија слике, Филолошки факултет, Београд, 2014.
Александар Петровић, Антропологија истине, САНУ, Универзитет у Крагујевцу, 2011.
М. Хоркхајмер, Т. Адорно, Дијалектика просветитељства, Сарајево 1974.
Иван Илич, Изабрани текстови, Београд, 2010.