ЛАЗА КОСТИЋ И ИСТОРИЈА НАУКЕ


Наставник: др Александар Петровић, редовни професор
Година студија: VI или VII
Трајање: 1 семестар (зимски)
Статус предмета: ИП
Шифра предмета:
Број кредита: 9


Циљ предмета

Разумевање књижевног стваралаштва и теорије науке Лазе Костића – компаративно изучавање историје књижевности и историје науке. Уочавање средишњег места стваралаштва Лазе Костића у контексту повезаности књижевне мисли с научним и технолошким револуцијама. Разумевање значаја раног појављивања Основног начела у оквиру Костићевог односа спрам научне мисли од антике до Николе Тесле. Сагледавање српске културе кроз однос науке и песништва. 


Исход предмета

Целовито разумевање почетака српске научне културе и њена повезаност с књижевним стваралаштвом. Сагледавање утицаја дела Лазе Костића на потоњи развој научне мисли у Србији. Уочавање конкретног утицаја књижевности на поједина научна открића. Научна мисао Лазе Костића спрам претходника: Атанасија Стојковића и Атанасија Николића, и следбеника, Косте Стојановића, Михаила Петровића и Милутина Миланковића.


Садржај предмета

Предавања обухватају детаљно излагање епистемологије Лазе Костића у контексту европске индустријске и политичке револуције. Такође се сагледава покушај еманципације научне мисли на основу критичке реафирмације појма аналогије. Трага се за књижевним и културолошким изворима његове филозофије науке и теорије лепог. Испитује се и савремени потенцијал његових научних идеја.


Начин оцењивања

Активности у току предавања 10%
Семинари 30%
Усмени испит 60%


Литература

А. Петровић, Аналогија и ентропија, Матица српска, 2005.
А. Петровић, Циклуси и записи, САНУ, Београд, 2009.
А. Петровић, Ка биополитичком читању песништва Лазе Костића, МСЦ, 2013.
А. Петровић, „О миметичком и технолошком свету“, Наслеђе 7-2007.
А. Николић, Биографија верно својом руком написана, СДИН, 2002.