ПЕДАГОШКА ПСИХОЛОГИЈА


Наставник: др Љубомир Жиропађа
Трајање: 1 семестар (II, IV, VI или VIII)
Статус предмета: ОП или ИП
Шифра предмета: 0600084
Број кредита: 3


http://psihologija.wix.com/psihologija2


Циљ предмета
Разумевање општих начела ефикасних стратегија подучавања, мотивисања ученика и процене њиховог знања.
Развијање осетљивости за индивидуалне разлике међу ученицима.
Развој критичког односа према налазима и теоријама значајним за наставничку праксу.


Исход предмета
Студенти ће бити у стању:
1. Да опишу индивидуалне разлике у интелектуалним способностима, сазнајним стиловима и мотивацији за учење.
2. Да повежу знања о типичном и нетипичном психичком развоју ученика са препорученим наставним методама.
3. Да опишу основне социјалнопсихолошке појаве у школском одељењу.
4. Да опишу основне одлике доброг уџбеника.


Садржај предмета

Предмет и методе педагошке психологије. Значај познавања теорија за наставничку праксу. Основне теоријске оријентације у педагошкој психологији.
Индивидуалне разлике. Индивидуалне разлике у интелигенцији. Ретардираност и обдареност. Проблеми инклузивног образовања.
Учење. Дефиниција учења. Облици учења. Бихевиористичка схватања о учењу.
Когнитивистичко схватање учења и наставе. Сазнајни стилови.
Памћење и заборављање. Метакогниција. Трансфер. Активно учење/настава. Кооперативно учење.
Мотивација. Појам мотива. Мотивисање ученика. Мотив постигнућа. Неуспешни ученици: типови и помоћ која им се може пружити. Мотивација у настави страних језика.
Одељење као група. Стилови управљања. Проблеми школског насиља.
Оцењивање знања. Основни проблеми докимологије. Тестови знања и њихова подела. Процесна и продуктна евалуација. Аутоевалуација. Оцењивање и инклузивно образовање.
Уџбеници. Врсте учења у уџбеницима. Основна начела при процени квалитета уџбеника.


Начин оцењивања

Активности у току предавања 20%
Колоквијуми 20%
Писмени испит 60%


Литература

1. Хрестоматија (доступна у електронској форми).
2. Евалуација у настави језика и књижевности. Зборник, уредила Ј. Вучо, Никшић: Филозофски факултет, 2008.
3. Мултидисциплинарност у настави језика и књижевности. Зборник, уредила Ј. Вучо. Никшић: Филозофски факултет, 2008.
4. Вучић, Л. Педагошка психологија. Београд: ДПС, 2003.