ПОРЕКЛО И РАЗВОЈ ЈЕЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ


Професорка: др Маја Савић, доценткиња
Година студија: VI или VII
Трајање: 1 семестар (летњи)
Статус предмета: ИП
Шифра предмета:
Број кредита: 9


Циљ предмета
Циљ курса је да упозна студенте са главним темама и проблемима везаним за порекло и развој језичке способности. Студенти ће се упознати са различитим приступима у проучавању овог проблема и имати прилику да интегришу и употребе на нов начин знања из области које су им познате: лингвистика, психолингвистика, усвајање језика, али и да стекну основна знања из других области укључених у ова истраживања.


Исход предмета
Након курса студенти ће разумети кључне теме и проблемe из интердисциплинарне области каква је проучавање развоја језичке способности. Биће у стању да прате актуелну литературе из те области и да имају критички однос према њој, аргументујући за или против одређених становишта.


Садржај предмета

Увод – преглед тема; Адаптивна функција језика; Карактеристике језичког система, разлике у односу на друге комуникативне системе, језик примата vs. људски језик; Биолошке основе језика; Могуће фазе у развоју језичке способности код људске врсте; Настанак језика као низ поступних или изненадна промена; Вокално или гестовно порекло језика; Протојезик; Синтакса и значење; Језичке универзалије; Додирне тачке језичке еволуције и усвајања језика.


Начин оцењивања

Активности у току предавања 10%
Семинари 30%
Усмени испит 60%


Литература

Christansen, M. H. & Kirby, S. (2003). Language evolution. Oxford: Oxford University Press. (одабрана поглавља)
Fitch, W. T. (2010). The Evolution of Language. Cambridge: Cambridge University Press. (одабрана поглавља)
Tomasello, M. (2008). Origins of Human Communication. Cambridge, MA: MIT Press. (одабрана поглавља)
Dessalles, J.L. (2007). Why We Talk. The evolutionary origins of language. Oxford: Oxford University Press. (одабрана поглавља)