ПСИХОАНАЛИЗА И КУЛТУРА


Наставник: др Зорица Томић, редовна професорка
Година студија: VI или VII
Трајање: 1 семестар (зимски)
Статус предмета: ИП
Шифра предмета:
Број кредита: 9


Циљ предмета

Упознавање студената са психоаналитичким теоријама културе и категоријалним апаратом (дистинкције култура/природа, пол/род; категорије репресије и уживања итд.) елаборација и критика психоаналитичких теорија културе.


Исход предмета
Студент ће умети: да опише основне теоријске орјентације у оквиру психоаналитичког дискурса студија културе, моћи ће да вреднује теорије и методе истраживања; да разуме узајамни утицај и развој теоријског дискурса психоаналитичког истраживања у пољу културе.


Садржај предмета

Историјски и теоријски приступ категоријама природе и културе, мита и симбола; културе као репресије; род, пол, полни и културни идентитет, тотем, табу, проблем моћи и доминације.


Начин оцењивања

Активности у току предавања 20%
Семинари 20%
Усмени испит 60%


Литература

Фројд, С. (1984) Нелагодност у култури, Из културе и уметности, ОДСФ, књ. 5, Матица српска, Нови Сад.
Јунг, К. Г. (1977) О психологији несвесног, Матица српска, Нови Сад.
Рохајм, Г. (1976) Настанак и функција културе, Бигз, Београд.
Лаш, К. (1976) Нарциостичка култура, Напријед, Загреб.
Липовецки, Ж. (1987) Доба празнине, Књижевна заједница Новог Сада, Нови Сад.