ПСИХОЛОГИЈА ЧИТАЊА


Наставник: др Љубомир Жиропађа
Трајање: 1 семестар (II, IV, VI или VIII)
Статус предмета: ИП
Шифра предмета: 0600046
Број кредита: 3


Циљ предмета
Упознавање са основним теоријским и практичним питањима психологије читања као области когнитивне психологије.
Упознавање са поступцима који имају за циљ унапређивање вештине читања.
Упознавање са разликама у мотивима читања и чиниоцима читалачких интересовања.


Исход предмета
Студенти ће бити у стању:
1. Да опишу и разумеју секвенце јављања основних сазнајних процеса при читању.
2. Да опишу разлике између добрих и лоших читача.
3. Да опишу основне појаве у развоју вештине читања и мотивацији за читање.
4. Да опишу чиниоце који утичу на читљивост текста.


Садржај предмета

Читање као област експерименталне психологије почетком 20. века.
Непосредно и посредно виђење у читању. Покрети очију при читању.
Покрети очију код посебних врста читања (формула, страног језика и др.). Читљивост.
Савремена когнитивна психологија и обнављање интересовања за истраживање читања.
Разумевање прочитаног (основни процеси, значај метакогнитивних процеса).
Дислексија.
Развојнопсихолошки аспекти читања. Значај теорија Лава Виготског и Жана Пијажеа за наставу читања.
Читалачка интересовања.
Улога родитеља и наставника у формирању интересовања.
Убрзавање читања.


Начин оцењивања

Активности у току предавања 20%
Колоквијуми 20%
Писмени испит 60%


Литература

Збирка текстова (у дигиталном формату).