РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА


Наставник: др Маја Савић, доценткиња
Трајање: 1 семестар (I, III, V или VII)
Статус предмета: ОП или ИП
Тип предмета: АО (академско-општеобразовни)
Шифра предмета: 1400031
Број кредита: 3


Циљ предмета
Стицање основних развојно-психолошких сазнања (о когнитивном, социо-афективном и моралном развоју, са нагласком на периоде детињства и адолесценције).
Упознавање са основним појмовно-методолошким апаратом развојне психологије.
Оспособљавање за повезивање научних знања о развоју са педагошком праксом.


Исход предмета
Студент ће умети:
1. Да опише основне теоријске оријентације у развојној психологији..
2. Да препозна предности и ограничења различитих оријентација и метода истраживања.
3. Да опише основне когнитивне, емотивне и мотивационе појаве у развоју психичког живота појединца.
4. Да опише како култура утиче на процесе развоја.


Садржај предмета

Појам развоја и развојне промене, периодизације развоја.
Основни нацрти и методе истраживања развојних појава.
Моторни, физички, когнитивни развој, развој говора, социо-афективни и морални развој.
Значајна питања развојне психологије (наслеђе и средина, учење и развој, социо-културно окружење и развој, односи говора и мишљења).
Теоријски приступи развојним појавама (конструктивистички, когнитивно-информациони, еволуционистички и др.).


Начин оцењивања

Активности у току предавања 20%
Колоквијуми 20%
Писмени испит 60%


Литература

Жиропађа, Љ, Миочиновић Љ. (2012). Развојна психологија. Друго промењено издање. Београд: Чигоја.