ТЕОРИЈА КУЛТУРЕ И ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ


Наставник: др Александар Петровић, редовни професор
Трајање: 1 семестар (I, III, V или VII)
Статус предмета: ИП
Тип предмета: ТМ (теоријско-методолошки)
Шифра предмета: 1400011
Број кредита: 3


Циљ предмета

Сагледавање феноменологије културе и историјске динамике различитих облика древних и модерних цивилизација. Преглед концептуалних склопова који чине окосницу појединих култура. Разумевање токова настанка, развоја и катастрофа култура и цивилизација. 


Исход предмета

Способност разумевања и разликовања историјски битних култура и цивилизација. Боље схватање књижевног наслеђа и лингвистичких сазнања у различитим културно-историјским контекстима. Боља културна покретљивост у савременом мултиполарном свету.


Садржај предмета

Општа теорија културе и цивилизације, систематски преглед преисторијских и историјских култура, периодизација европских и ваневропских цивилизација. Историјске претпоставке развоја култура и цивилизација од митологика до технологика, њихови међусобни утицаји и исходишне тачке. Упознавање са различитим праисторијским и историјским културама на одговарајућим локалитетима и музејима.


Начин оцењивања

Активности у току предавања 20%
Семинари 10%
Писмени испит 70%


Литература

Пери, М, Интелектуална историја Европе, Београд, 2000.
Петровић, А, Ерос аналогије, писмо и слобода, Крагујевац 2012.