УВОД У КОМУНИКОЛОГИЈУ 1


Наставник: др Зорица Томић, редовна професорка
Трајање: 1 семестар (I, III, V или VII)
Статус предмета: ИП
Тип предемта: ТМ (теоријско-методолошки)
Шифра предмета: 1400071
Број кредита: 3


Литература

Зорица Томић, Разумевање и неспоразуми, Београд, Чигоја штампа, 2014.


Испит

Предиспитне обавезе: 30 поена (активност у току предавања 10 поена, семинари 20 поена).
Усмени испит: 70 поена.


План наставе

Појам комуникације, појам информације, појам поруке; типови комуникације, модели комуникације, стратегије комуникације, појам медија, теорије медија; појам јавности и јавне сфере, појам јавне комуникације; примена и инструментализација комуникативних стратегија, како у приватној, интерперсоналној комуникацији, тако и у комуникацији посредованој медијима. Појам комуникативних стратегија у политичким и медијским кампањама. Стратегије убеђивања, стратегије стицања пристанка, стратегије мењања ставова, стратегија смањења неизвесности. Језик у јавној комуникацији. Употреба метафоре и осталих стилских фигура. Структура и функција слогана. Значењске димензије медијски посредоване поруке.


Испитна питања

 1. Појам и дефиниције комуникације
 2. Средства комуникације
 3. Три суштинске одлике комуникације
 4. Појам информације
 5. Димензије информације
 6. Појам редунданце
 7. Вредност  информације
 8. Појам ентропије
 9. Појам кода
 10. Врсте кодова
 11. Паралингвистички кодови
 12. Епистемолошки кодови
 13. Естетски кодови и врсте
 14. Типови друштвених кодова
 15. Код и контекстенкодирање и декодирање
 16. Идеологија и кодови
 17. Структура комуникативног процеса
 18. Извор, порука, одредиште
 19. Повратна спрега
 20. Телеграфски модел комуникације
 21. Димензије комуникације према телеграфском моделу
 22. Оркестрални модел комуникације
 23. 4 релациона нивоа комуникације
 24. Аксиоми комуникације и немогућност некомуницирања
 25. Садржајни и релациони аспект комуникације
 26. Пунктуација секвенце догађаја
 27. Дигитална и аналошка комуникација
 28. Симетрија и комплементарност
 29. Интеграциона комуникација (Бирдвистел)
 30. Димензије оркестралне комуникације
 31. Комуникација и људске потребе
 32. Типови комуникације по опсегу
 33. Групна комуникација
 34. Групна динамика
 35. Типови вођства у групи
 36. Организациона комуникација
 37. Три аспекта масовне комуникације
 38. Интерперсонална комуникација
 39. Категоризација интерперсоналне комуникације
 40. Одлике интерперсоналне комуникације
 41. Процес интерперсоналне комуникације
 42. Вештине интерперсоналне комуникације
 43. Јохари дијаграм
 44. Четири основна стила комуникације
 45. Вербална комуникација
 46. Невербална комуникација
 47. Теорија невербалне комуникације
 48. Појмови кинеме и кинеморфа
 49. Окулезика, проксемика и хаптика
 50. Функције невербалних знакова
 51. Функције невербалних знакова према Екману (прагматичка димензија)
 52. Високо и ниско кинезичка друштва
 53. Социјални контекст
 54. Социјални идентитет и социјална перцепција
 55. Потврђивање, неслагање и одбацивање
 56. Перцепција – ми и други
 57. Социјално кодирање
 58. Димензије љубазности
 59. Принцип кооперативности и  4 максиме (Грајс)
 60. Теорија љубазности Р. Лакоф
 61. Принципи и максиме љубазности (Џ. Лич)
 62. Теорија „лица“ Брауна и Левинсона
 63. Појам „претећих аката“ (Браун и Левинсон)
 64. 5 одлика љубазности (Џ. Илин)
 65. Ругање (Лич)
 66. Наговештено
 67. Дисторзија
 68. Прекид комуникације
 69. Конфузија
 70. Слагање и неслагање
 71. Разумевање и неразумевање
 72. Проблем буке
 73. Ефективна комуникација
 74. Трансакциона анализа и теорија комуникације
 75. НЛП и теорија комуникације
 76. Дијалог и патологија комуникације

 


УВОД У КОМУНИКОЛОГИЈУ 2


Наставник: др Зорица Томић, редовна професорка
Трајање: 1 семестар (II, IV, VI или VIII)
Статус предмета: ИП
Тип предмета: ТМ (теоријско-методолошки)
Шифра предмета: 1400072
Број кредита: 3


Литература

Томић, Зорица, Комуникација и јавност, Београд, Чигоја штампа, 2004.
Томић, Зорица, Сајбер простор и проблем разграничења, Култура 107/108, Београд, 2003.


Испит

Предиспитне обавезе: 30 поена (активност у току предавања 10 поена, семинари 20 поена).
Усмени испит: 70 поена.


План наставе

Нови медији, појам новог комуникативног универзума, перформансе Интернета, нова писменост; проблем разграничења техничког-друштвеног, јавног-приватног, виртуелног-реалног; визуелна култура и епистоларна комуникације, проблем интиме и феномена изложљивости, границе приватности; разумевање јавне сфере и јавног интереса; проблем атомизације јавности и универзалне, отворене и демократске информационо-комуникационе платформе; блискост и дистанца у виртуелном простору; могућност стварне комуникације; парадоксални говор Субјекта у аморфној, разуђеној и отвореној „сцени“; феномен разумевања и интерпретације; ново тумачење јунговске парадигме аниме и сенке; концепт селфа у домену симулације; виртуелна друштвеност; проблем социјалног умрежавања.


Испитна питања

 1. Појам индивидуума
 2. Појам групе
 3. Појам масе
 4. Појам елите
 5. Теорије о тоталитаризму и масовном друштву
 6. Типови масе
 7. Одлике масе
 8. Појам масовне комуникације
 9. Критеријум квантитета и критеријум стандардизације
 10. Појам хомогенизације (Манхајм)
 11. Типови хомогенизације
 12. Идентификација и пројекција – теорија масовне културе Е. Морена
 13. Карактеристике масовне комуникације
 14. Одлике масовне публике
 15. Три теоријске орјентације о улози масовних медија
 16. Значај мас-медија – социолошки приступ
 17. Емпиријска истраживања публике (Д. Мек Квејл)
 18. Функције Масовних медија
 19. Функције медија – Мертон и Лазарсфелд
 20. Проблем информационог друштва Д. Мек Квејл
 21. Појам јавности
 22. Античка јавност
 23. Репрезентативна јавност
 24. Литерарна јавност
 25. Демократска јавност
 26. Појам јавног мнења
 27. Публика и маса
 28. Појам публике
 29. Комуниколошка истраживања публике
 30. Типологија публике
 31. Типологија публике с обзиром на смер комуникације
 32. Типологија публике с обзиром на категорије трансмисије, експресије и ритуала(Д. Мек Квејл)
 33. Типови медија и публика
 34. Активности публике
 35. Појам ауратичности и техничке репродукције
 36. Појам Индустрије свести
 37. Медиј као општило
 38. Топли и хладни медији
 39. Енцесбергерова теорија медија
 40. Појам пропаганде
 41. Појам индоктринације
 42. Појам манипулације
 43. Појам рекламе
 44. Функције рекламе
 45. Функције знаковних система у реклами
 46. Реклама и интенционалност значења
 47. Дејство реклама и њихово мерење
 48. Реклама као друштвено општило
 49. Појам скривених убеђивача
 50. Појам цензуре
 51. Контрола и забрана комуникације
 52. Модалитети цензуре
 53. Типови цензуре
 54. Превентивна
 55. Накнадна
 56. Аутоцензура
 57. Проблем идентитета и интернет
 58. Интернет и проблем разграничења
 59. Home page
 60. Проблем смисла и cyberspace