УВОД У ПСИХОЛОГИЈУ


Професор: др Љубомир Жиропађа, редовни професор
Трајање: 1 семестар (I, III, V или VII)
Статус предмета: ИП
Тип предмета: АО (академско-општеобразовни)
Шифра предмета: 1400041
Број кредита: 3


Циљ предмета
Упознати студенте са основним теоријским приступима и налазима психолошке науке.
Упознати студенте са основним областима примене психологије.
Оспособити студенте да критички процењују психолошке налазе.
Развити осетљивост за утицај културе на разлике у психичким испољавањима.


Исход предмета
Студент ће умети:
1. Да опише основне школе мишљења у психологији и редослед њиховог јављања.
2. Да препозна предности и ограничења различитих метода истраживања и етичке проблеме везане за истраживања у психологији.
3. Да опише основне когнитивне, емотивне и мотивационе појаве у психичком животу појединца, као и феномене социјалне интеракције.
4. Да упореди различита схватања о интелигенцији и да опише последице деловања наследних и срединских фактора и њихове интеракције.
5. Да упореди различите теорије личности.
6. Да опише карактеристике најчешћих менталних поремећаја.


Садржај предмета

Предмет и обухват психологије: Предмет савремене психологије. Теоријске и примењене психолошке дисциплине. Научна и свакодневна/лаичка објашњења. Психолошки системи и оријентације у 20. веку. Методе и технике истраживања у психологији. Етички аспекти психолошких истраживања и праксе.
Сазнајни процеси: Опажање. Памћење – системи памћења (сензорна, краткорочна и дугорочна меморија). Реконструктивна природа памћења. Теорије заборављања. Учење. Мишљење, решавање проблема и вештачка интелигенција.
Емоције и мотивација: Класификација емоција. Емоционална интелигенција. Мотиви, фрустрације мотива и конфликти.
Индивидуалне разлике: Интелигенција. Тестови интелигенције. Факторскоаналитичке теорије интелигенције и савремене алтернативе. Личност – факторскоаналитичке теорије, хуманистичке и психодинамске. Ситуационизам и схватање о цртама. Стабилност личности. 
Социјално понашање: Социјализација. Агенси социјализације. Просоцијално и агресивно понашање. Социјални ставови. Групе и групни процеси.
Психопатологија: Појам менталног поремећаја. Врсте менталних поремећаја. Терапија менталних поремећаја. Принципи менталне хигијене.


Начин оцењивања

Активности у току предавања 20%
Колоквијуми 20%
Писмени испит 60%


Литература

Жиропађа, Љ. (2017). Увод у психологију. Четврто издање. Београд: Чигоја.