ФИЛОЗОФИЈА КЊИЖЕВНОСТИ


Наставник: др Желимир Вукашиновић, доцент
Година студија: V
Трајање: 1 семестар (IX)
Статус предмета: ИП
Шифра предмета: 1500501
Број кредита: 6


Циљ предмета
Упућивање у основе литерарне херменeутике. Упућивање у однос између филозофије и књижевности као хоризонта могућег (само)разумевања и интерпретирања егзистенције. Осветљавање карактера књижевности у контексту метафизичких основа односа између модерне и постмодерне, те онтолошког питања односа човека, језика и поетичког мишљења.


Исход предмета
Способност критичког мишљења уз разумевање релевантности прожимања различитих идеја и научних области, утолико и односа између филозофије и књижевности. Разумевање полазишта и основних карактеристика филозофије књижевности, разлике између филозофије књижевности, књижевне критике и теорије књижевности, и сагледавање могућности херменеутичког приступа делу књижевности. Упућеност у деконструктивистичко читање дела књижевности и његова очувавања у интерпретативној отворености (кон)текста и језика.


Садржај предмета

Наставни програм обухвата предавања којима ће се, у различитим циклусима, третирати специфична питања која се преузимaју као битна по однос филозофије и књижевности. У фокусу је и преиспитивање самог карактера књижевности кроз разумевање разлике између филозофије књижевности, књижевне критике, па и теорије књижевности. Централна питања ће се, по увођењу у традиционално разумевање проблема метафизике, истине и песништва, херменeутички третирати кроз виталистичку перспективу Ничеа, егзистенцијалистичку Сартра, онтолошку Мартина Хајдегера, деконструктивистичку Дериде, као и кроз позицију нове критике. У исходишту се отвара проблем саме литераризације књижевности спрам егзистенцијално-онтолошког односа између филозофирања, књижевности и књижевног дела.


Начин оцењивања

Активности у току предавања 15%
Семинари 30%
Писмени испит 55%


Литература

1. Сартр, Ж. П. Шта је књижевност (Изаб. дела књ. 6.), Нолит, Београд, 1984.
2. Дерида, Ж. Уликс грамофон, Рад, Београд, 1997.
3. Солар, М. Филозофија књижевности, СНЛ, Загреб, 1985.
4. Константиновић, З. Феноменолошки приступ књижевном делу, Београд, 1969, стр. 45-64, 89-97, 106-114, 154-166. или Павић, Ж. Филозофијска херменеутика, Загреб, 1998, стр. 61-65, 155-174, 259-286, 301-350.
5. Хајдегер, М. Мишљење и певање, стр. 129-249, Београд, 1982; Шумски путеви, “Чему песници?, Београд, 2000.