ЈЕЗИК И КОГНИЦИЈА


Професорка: др Маја Савић, доценткиња
Година студија: V
Трајање: 1 семестар (IX)
Статус предмета: ИП
Шифра предмета: 1500502
Број кредита: 6 (ППМ)


Циљ предмета
Циљ курса је да студенте упозна са актуелним сазнањима у области когнитивне психологије која се односе на проучавање језичке функције и да их упути на које све начине проучавање језика даје важне увиде о принципима когнитивног функционисања. Ови циљеви ће бити реализовани кроз рад на следећим темама: процеси који су у основи језичке продукције и перцепције, односи између језика и других когнитивних функција, порекло језика, когнитивне основе усвајања језика и неуралне основе језика. Током курса студенти ће се боље упознати са најважнијим теоријама и појмовима из ове области као и савременим методама и техникама које се користе за проучавање различитих аспекта језичке функције. 


Исход предмета

Након курса студенти ће разумети основне концепте и теоријска становишта у области проучавања језика као когнитивне функције. Познаваће неуралне основе језика и различите методе за његово истраживање. Студенти ће бити упућени у кључне теме у овој области и бити у стању да прате актуелну литературу и истраживања из ове области и да имају критички однос према њима.


Садржај предмета

Увод у проучавање односа језика и когниције, преглед тема; Биолошке основе језика; Методе и технике проучавања језика (бихејвиоралне, неуроодсликавање, неуралне мреже); Језик и други комуникативни системи; Порекло и еволуција језичке способности; Когнитивни развој и усвајање језика; Перцепција говора; Ментални лексикон; Когнитивна обрада морфологије; Когнитивна обрада синтаксе; Језички поремећаји; Језик и мишљење; Употреба језика у контексту.


Начин оцењивања

Активности у току предавања 20%
Семинари 20%
Писмени испит 60%


Литература

Костић, А. (2010). Когнитивна психологија. Завод за уџбенике и наставна средства, Београд. (одабрана поглавља)
Harley, A.T. (2008). The Psychology of Language. From Data to Theory. Third Edition. Psychology Press. (одабрана поглавља)
Gentner, D., Goldin-Meadow, S. (eds.) 2003. Language in Mind. Advances in the Study of Language and Thought. Cambridge, MA./London: MIT Press. (одабрана поглавља)
Altmann, G. (1997). The ascent of Babel: an exploration of language, mind, and understanding. Oxford University Press. (одабрана поглавља)