KOMUNIKOLOGIJA


Nastavnik: dr Zorica Tomić
Trajanje: 2 semestra (V i VII)
Broj časova: 60 (30+30), (2+0; 2+0)
Šifra predmeta: 3121


Literatura

Tomić, Zorica, Komunikologija, Beograd, Čigoja štampa, sva izdanja.
Tomić, Zorica, Komunikacija i javnost, Beograd, Čigoja štampa, 2004.
Tomić, Zorica, Sajber prostor i problem razgraničenja, Kultura 107/108, Beograd, 2003.


Predispitne obaveze 

30 poena. Aktivnost u toku predavanja 10 poena, seminari 20 poena.


Ispit

Usmeni ispit: 70 poena.


Plan nastave

Pojam komunikacije, pojam informacije, pojam poruke; tipovi komunikacije, modeli komunikacije, strategije komunikacije, pojam medija, teorije medija; pojam javnosti i javne sfere, pojam javne komunikacije; primena i instrumentalizacija komunikativnih strategija, kako u privatnoj, interpersonalnoj komunikaciji, tako i u komunikaciji posredovanoj medijima. Pojam komunikativnih strategija u političkim i medijskim kampanjama. Strategije ubeđivanja, strategije sticanja pristanka, strategije menjanja stavova, strategija smanjenja neizvesnosti. Jezik u javnoj komunikaciji. Upotreba metafore i ostalih stilskih figura. Struktura i funkcija slogana. Značenjske dimenzije medijski posredovane poruke.
Novi mediji, pojam novog komunikativnog univerzuma, performanse Interneta, nova pismenost; problem razgraničenja tehničkog-društvenog, javnog-privatnog, virtuelnog-realnog; vizuelna kultura i epistolarna komunikacije, problem intime i fenomena izložljivosti, granice privatnosti; razumevanje javne sfere i javnog interesa; problem atomizacije javnosti i univerzalne, otvorene i demokratske informaciono-komunikacione platforme; bliskost i distanca u virtuelnom prostoru; mogućnost stvarne komunikacije; paradoksalni govor Subjekta u amorfnoj, razuđenoj i otvorenoj „sceni“; fenomen razumevanja i interpretacije; novo tumačenje jungovske paradigme anime i senke; koncept selfa u domenu simulacije; virtuelna društvenost; problem socijalnog umrežavanja.


Ispitna pitanja

1. Predmet Komunikologije
2. Istorijsko nasleđe
3. Antičko nasleđe
4. Srednjovekovna retorika
5. Retorika renesanse
6. Engleski empirizam
7. Pozitivizam
8. Funkcionalizam
9. Bihejviorizam
10. Pojam komunikacije
11. Transmisioni i ritualni pojam komunikacije
12. Komunikacija i informacija
13. Komunikacija i ljudske potrebe
14. Znak i značenje
15. Komunikacija i kodovi
16. Kod i kontekst
17. Ideologija i kodovi
18. Izvor,poruka, odredište
19. Kodovanje i dekodovanje
20. Povratna sprega
21. Interpersonalna komunikacija
22. Stvaranje kontakta
23. Percepcija, mi i drugi
24. Barijere u komunikaciji
25. Komunikacija u grupi
26. Privlačenje, moć, zavisnost
27. Komunikacija u organizaciji
28. Masovna komunikacija
29. Šenon-Viverov matematički model
30. Šramov model
31. Gerbnerov model
32. Vesli-Meklinov model
33. Teorija čuvara prolaza
34. Teorije ravnoteže/Teorije konzistencije
35. Njukomova teorija
36. Ozgudova teorija kongruencije
37. Festingerova teorija saznajnog nesklada
38. Teorija menjanja stavova
39. Teorija smanjene nezavisnosti
40. Teorija uticaja medija
41. Teorija ubeđivanja
42. Teorija neverbalnog komuniciranja
______________________________________________

1. Pojam individuuma
2. Pojam grupe
3. Pojmovi masei elite
4. Tipovi mase
5. Masovna komunikacija i masovna kultura
6. Pojam i tipovi homogenizacije
7. Karakteristike masovne komunikacije
8. Funkcionalistički pristup izučavanju masovne komunikacije
9. Pojam javnosti
10. Tipovi javnosti
11. Pojam javnog mnenja
12. Istraživanja javnog mnenja
13. Pojam građanske javnosti
14. Pojam publike
15. Komunikološka istraživanja publike
16. Tipologija publike
17. Novi tip publike
18. Tipovi medija i publika
19. Relacija komunikator-publika
20. Teorija medija V. Benjamina
21. Adornova i Horkhajmerova kritika „industrije svesti“
22. Makluanov pojam medija i društvenog opštenja
23. Pojam hladnih i toplih medija
24. Encesbergerova teorija medija
25. Pojam propagande
26. Pojam indoktrinacije
27. Pojam manipulacije
28. Pojam reklame
29. Svrha i funkcija reklame
30. Funkcije znakovnih sistema u reklami
31. Reklama i intencionalnost značenja
32. Dejstva reklame i njihovo merenje
33. Reklama kao društveno opštilo
34. Pojam slogana
35. Pojam skrivenih ubeđivača
36. Pojam cenzure
37. Modaliteti cenzure
38. Tipovi cenzure
39. Preventivna, naknadna i autocenzura
40. Komunikacija i novi mediji
41. Problem identiteta i novi mediji
42. Internet i problem razgraničenja