КОМУНИКОЛОГИЈА


Наставник: др Зорица Томић, редовна професорка
Трајање: 2 семестра (I и II, III и IV, V и VI, VII и VIII)
Статус предмета: ОПИ или ИП
Шифра предмета: 0600056
Број кредита: 6


Испит се састоји из два дела
:


УВОД У КОМУНИКОЛОГИЈУ 1


Литература

Зорица Томић, Разумевање и неспоразуми, Београд, Чигоја штампа, 2014.


Испит

Предиспитне обавезе: 30 поена (активност у току предавања 10 поена, семинари 20 поена).
Усмени испит: 70 поена.


План наставе

Појам комуникације, појам информације, појам поруке; типови комуникације, модели комуникације, стратегије комуникације, појам медија, теорије медија; појам јавности и јавне сфере, појам јавне комуникације; примена и инструментализација комуникативних стратегија, како у приватној, интерперсоналној комуникацији, тако и у комуникацији посредованој медијима. Појам комуникативних стратегија у политичким и медијским кампањама. Стратегије убеђивања, стратегије стицања пристанка, стратегије мењања ставова, стратегија смањења неизвесности. Језик у јавној комуникацији. Употреба метафоре и осталих стилских фигура. Структура и функција слогана. Значењске димензије медијски посредоване поруке.


Испитна питања

 1. Појам и одлике комуникације
 2. Средства комуникације
 3. Појам информације
 4. Редунданца и ентропија
 5. Знак и значење
 6. Пирсова теорија знака
 7. Теорија знака Ч. Мориса
 8. Функције језика (Р. Јакобсон)
 9. Код
 10. Друштвени кодови
 11. Код и контекст
 12. Извор, порука, одредиште
 13. Енкодирање и декодирање
 14. Повратна спрега
 15. Комуникација и људске потребе
 16. Телеграфски модел комуникације
 17. Оркестрални модел комуникације
 18. Аксиоми прагматике комуникације
 19. Вербална комуникација
 20. Невербална комуникација
 21. Теорија невербалне комуникације Р. Бирдвистела
 22. Кинезика и проксемика
 23. Окулезика и хаптика
 24. Функције невербалних знакова П. Екман
 25. Интерперсонална комуникација
 26. Одлике интерперсоналне комуникације
 27. Процес интерперсоналне комуникације
 28. Вештине интерперсоналне комуникације
 29. Групна комуникација
 30. Комуникација у организацији
 31. Масовна комуникација
 32. Социјални контекст
 33. Социјални идентитет и социјална перцепција
 34. Социјално кодирање
 35. Принцип кооперативности П. Грајс
 36. Максиме љубазности Џ. Лича
 37. Теорија лица Брауна и Левинсона
 38. Теорија љубазности Р. Лакоф
 39. Наговештено
 40. Дисторзија
 41. Прекид
 42. Сагласност и несагласност
 43. Разумевање и неразумевање
 44. Проблем буке
 45. Баријере у комуникацији
 46. Пометња
 47. Дезинформација
 48. ТА и теорија ефективе комуникације
 49. НЛП и теорија ефективне комуникације
 50. Појам дијалогаУВОД У КОМУНИКОЛОГИЈУ 2


Литература

Томић, Зорица, Комуникација и јавност, Београд, Чигоја штампа, 2004.
Томић, Зорица, Сајбер простор и проблем разграничења, Култура 107/108, Београд, 2003.


Испит

Предиспитне обавезе: 30 поена (активност у току предавања 10 поена, семинари 20 поена).
Усмени испит: 70 поена.


План наставе

Нови медији, појам новог комуникативног универзума, перформансе Интернета, нова писменост; проблем разграничења техничког-друштвеног, јавног-приватног, виртуелног-реалног; визуелна култура и епистоларна комуникације, проблем интиме и феномена изложљивости, границе приватности; разумевање јавне сфере и јавног интереса; проблем атомизације јавности и универзалне, отворене и демократске информационо-комуникационе платформе; блискост и дистанца у виртуелном простору; могућност стварне комуникације; парадоксални говор Субјекта у аморфној, разуђеној и отвореној „сцени“; феномен разумевања и интерпретације; ново тумачење јунговске парадигме аниме и сенке; концепт селфа у домену симулације; виртуелна друштвеност; проблем социјалног умрежавања.


Испитна питања

 1. Појам индивидуума
 2. Појам групе
 3. Појам масе
 4. Појам елите
 5. Теорије о тоталитаризму и масовном друштву
 6. Типови масе
 7. Одлике масе
 8. Појам масовне комуникације
 9. Критеријум квантитета и критеријум стандардизације
 10. Појам хомогенизације (Манхајм)
 11. Типови хомогенизације
 12. Идентификација и пројекција-теорија масовне културе Е. Морена
 13. Карактеристике масовне комуникације
 14. Одлике масовне публике
 15. Три теоријске орјентације о улози масовних медија
 16. Значај мас-медија – социолошки приступ
 17. Емпиријска истраживања публике (Д. Мек Квејл)
 18. Функције Масовних медија
 19. Функције медија-Мертон и Лазарсфелд
 20. Проблем информационог друштва Д. Мек Квејл
 21. Појам јавности
 22. Античка јавност
 23. Репрезентативна јавност
 24. Литерарна јавност
 25. Демократска јавност
 26. Појам јавног мнења
 27. Публика и маса
 28. Појам публике
 29. Комуниколошка истраживања публике
 30. Типологија публике
 31. Типологија публике с обзиром на смер комуникације
 32. Типологија публике с обзиром на категорије трансмисије, експресије и ритуала(Д. Мек Квејл)
 33. Типови медија и публика
 34. Активности публике
 35. Појам ауратичности и техничке репродукције
 36. Појам Индустрије свести
 37. Медиј као општило
 38. Топли и хладни медији
 39. Енцесбергерова теорија медија
 40. Појам пропаганде
 41. Појам индоктринације
 42. Појам манипулације
 43. Појам рекламе
 44. Функције рекламе
 45. Функције знаковних система у реклами
 46. Реклама и интенционалност значења
 47. Дејство реклама и њихово мерење
 48. Реклама као друштвено општило
 49. Појам скривених убеђивача
 50. Појам цензуре
 51. Контрола и забрана комуникације
 52. Модалитети цензуре
 53. Типови цензуре
 54. Превентивна
 55. Накнадна
 56. Аутоцензура
 57. Проблем идентитета и интернет
 58. Интернет и проблем разграничења
 59. Home page
 60. Проблем смисла и cyberspace