SOCIJALNA EKOLOGIJA


Nastavnik: dr Milijana Đorđević
Trajanje: 2 semestra (III i IV)
Broj časova: 60 (30+30), (2+0; 2+0)
Šifra predmeta: 2108


I – CILJ PREDMETA

Polazeći od poznatih zakonitosti savremene objektivne stvarnosti (urbani razvoj nauke, tehnike i tehnologije, sve veća zagađenja životne sredine, narušavanje ekološke ravnoteže i dr.) i uslovljene korelacije relevantnih faktora (čovek – društvo – životna sredina), cilj izučavanja ovog predmeta je da studenti steknu relevantna znanja, stavove i uverenja o: svim izvorima, faktorima i uzrocima ugrožavanja životne sredine: standardizaciji parametara: mogućnosti preveniranja i otklanjanja negativnih uticaja na životnu sredinu. Glavni ishodi ovakvog nastajanja su podizanje ekološke svesti i kulture i razumevanja bitnih pojava, odnosa i kretanja u ekologiji. 


II – SADRŽAJ PREDMETA


Tema 1: OSNOVI EKOLOGIJE

Nastanak i predmet izučavanja ekologije. Podela i osnovne grane ekologije. Humana ekologija. Istorijski razvoj ekologije. Razvoj ekologije i ekološke misli u Srbiji. Pojmovi u ekologiji (biocenoza, ekosistem, biogeocenoza i biosfera). 


Tema 2: ŽIVOTNA SREDINA I NjENI ELEMENTI

Pojmovno određenje životne sredine. Teorije o zaštiti životne sredine. Teorija bentamista, Maltusova teorija (teorija maltuzijanstva), teorija „tiho proleće“, teorija „cene ekonomskog rasta“ (granične koristi), teorija granice rasta (globalne ravnoteže – nultog rasta). Osnovne sfere zemlje (atmosfera, litosfera, hidrosfera i biosfera). Osnovne odlike i sastav svih zemljinih sfera.


Tema 3: POSLEDICE UGROŽAVANjA ŽIVOTNE SREDINE KOJI SE PROGLAŠAVAJU KAO VANREDNA STANjA

Izvori, uzroci i posledice ugrožavanja životne sredine. Mirnodopske opasnosti koje ugrožavaju ljude i životnu sredinu. Prirodne elementarne nepogode i njihova podela na: seizmološke opasnosti (zemljotres i klizišta), meteorološke nepogode (vetar) i hidrološke nepogode (poplave). U okviru tehničko-tehnoloških nesreća (nuklearna energija i problemi njene primene, jonizujuće zračenje i njegova primena u medicinske svrhe, hemijska industrija sa svojim opasnostima, vrste otpada i njihovo odlaganje – deponije i požari).


Tema 4: POSLEDICE UGROŽAVANjA ŽIVOTNE SREDINE TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIM AKTIVNOSTIMA 

Pojave koje su rezultat rapidnog razvoja industrije i javljaju se u drugoj polovini XX veka. Efekat: „kisele kiše“, „staklene bašte“ i „ozonske rupe“. Mesto i uloga ozona u atmosferi; smanjenje ozonskog omotača i Bečka konferencija o njegovoj zaštiti.


Tema 5: POSLEDICE NATO AGRESIJE NA SRJ

Ekonomske i ekološke posledice NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Upotreba osiromašenog urana na našim prostorima.


Tema 6: DEGRADACIJA, ZAGAĐIVANjE I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Osnovni uzroci i oblici degradacije životne sredine i njenih konstitutivnih elemenata. Aerozagađenje i njegove posledice (efekti) na ljudsko zdravlje. Hemijska kontaminacija životne sredine (zemljišta) i dejstvo pesticida na biljni i životinjsi svet. Opšte posledice hemijske kontaminacije na uslove života i život na zemlji. Zagađivanje, ugrožavanje i zaštita šuma. Buka kao zagađivač vaazduha i njen uticaj na ljudsko zdravlje. 


Tema 7: PRAVNI SISTEM U ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE

Pojam pravne zaštite. Normativno-pravna regulativa životne sredine u našoj zemlji. Propisi o zaštiti čovekove okoline u Srbiji u 19 veku. Ustav i pravo na zdravu životnu sredinu. Zakon o zaštiti životne sredine. Uloga Ministarstva za zaštitu prirodnih dobara i životne sredine. Uloga inspekcijskih organa u zaštiti životne sredine. Poreski sistem i zaštita životne sredine. Ekološki kriminalitet. Međunarodno-pravna zaštita životne sredine i njene konferencije (Stokholmska, Rio deklaracija, Samit Planete + 5 i Kjoto protokol). Izgradnja monitoringa i informacionog sistema. 


Tema 8: ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Istorijat zaštite prirode (životne sredine). Pojam nacionalnog parka i nacionalni parkovi u našoj zemlji. Zaštita životne sredine na području nacionalnih parkova. Posledice bombardovanja nacionalnih parkova za vreme operacije „Milosrdni anđeo“.


Tema 9: EKOLOŠKA KRIZA I MOGUĆNOSTI NjENOG REŠAVANjA

Pojmovno određivanje ekološke krize. Uzroci i posledice ekološke krize. Sistemske pretpostavke za rešavanje ekološke krize – globalni i nacionalni interes. Ekološki problemi i njihovo rešavanje (ekologizacija proizvodnje i saobraćaja, kontrolisanje štetnih delatnosti multinacionalnih kompanija, poreski sistem i zaštita životne sredine).


Tema 10: EKOLOŠKA SVEST I EKOLOŠKO OBRAZOVANjE

Doprinos kulture u zaštiti životne sredine. Osnovne funkcije kulture i umetnosti u zaštiti životne sredine. Pojam i ciljevi obrazovanja za zaštitu i unapređenje životne sredine. Nivoi ekološkog obrazovanja. Naučno-istraživački rad i obrazovanje na unapređivanju zaštite na radu.


III – METODIČKE NAPOMENE

Nastava se organizuje i sprovodi putem predavanja i seminarskih vežbi. Kao izborni nastavni predmet Ekologija predstavlja proširivanje i produbljivanje, odnosno nadogradnju sadržaja predmeta Zaštite životne sredine. Vrednovanje postignuća se vrši u toku nastave i na usmenom ispitu.


LITERATURA

1. M. Đorđević, Socijalna ekologija, Filološki fakultet, Beograd, 2006. 
2. M. Đorđević, Uloga civilne zaštite u rešavanju ekoloških problema u Srbiji i Crnoj Gori, Svelto, Beograd, 2006. 
3. M. Đukanović, Ekološki izazov, Elit, Beograd, 1991.
4. M. Lješević, Urbana ekologija, Geografski fakultet, Beograd, 2002.