UVOD U PSIHOLOGIJU


Nastavnik: dr Ljubomir Žiropađa
Trajanje: 2 semestra (V i VI), grupa 27 – Bibliotekarstvo i informatika
Broj časova: 60 (30+30), (2+0; 2+0)
Šifra predmeta: 3122


OPIS KURSA: 
Predmet i obuhvat psihologije: Predmet savremene psihologije. Teorijske i primenjene psihološke discipline. Naučna i svakodnevna/laička objašnjenja. Psihološki sistemi i orijentacije u 20. veku. Metode istraživanja u psihologiji. Etički aspekti psiholoških istraživanja i prakse.

Saznajni procesi: Opažanje. Pamćenje – sistemi pamćenja (senzorna, kratkoročna i dugoročna memorija). Rekonstruktivna priroda pamćenja. Teorije zaboravljanja. Učenje. Mišljenje, rešavanje problema i artificijelna inteligencija.

Emocije i motivacija: Klasifikacija emocija. Emocionalna inteligencija. Motivi, frustracije motiva i konflikti.

Individualne razlike: Inteligencija. Testovi inteligencije. Faktorsko-analitičke teorije inteligencije i savremene alternative. Ličnost – faktorsko analitičke teorije, humanističke i psihodinamske. Situacionizam i shvatanje o crtama. Stabilnost ličnosti.

Socijalno ponašanje: Socijalizacija. Agensi socijalizacije. Prosocijalno i agresivno ponašanje. Socijalni stavovi. Grupe i grupni procesi.

Psihopatologija: Pojam mentalnog poremećaja. Vrste mentalnih poremećaja. Terapija mentalnih poremećaja. Principi mentalne higijene.


CILJ KURSA 
Upoznavanje sa osnovnim psihološkim pojmovima i otvorenim pitanjima psihološke nauke. Razvijanje svesti o različitim pojmovnim i metodološkim perspektivama kao suštinskoj osobini savremene naučne psihologije.


Ispit: usmeni. 


Literatura: Ljubomir Žiropađa (2017). Uvod u psihologijuČetvrto izdanje. Beograd: Čigoja. 


Ispitna pitanja:
1. Strukturalizam i funkcionalizam
2. Biheviorizam
3. Psihoanaliza
4. Humanistička psihologija
5. Kognitivna psihologija
6. Posmatrački metod
7. Korelacioni metod
8. Eksperimentalni metod
9. Nervni sistem, neuroni i neurotransmiteri (student treba da zna osnovnu podelu nervnog sistema, osnovne funkcije neurona i nekih neurotransmitera)
10. Žlezde sa unutrašnjim lučenjem
11. Odnos genetskih i sredinskih uticaja
12. Razlika između oseta i opažaja
13. Čulne osetljivosti (od studenta se očekuje da detanjnije prikaže jednu od čulnih osetljivosti, po svom izboru)
14. Sinestezija
15. Principi perceptivne organizacije
16. Prepoznavanje oblika
17. Klasično uslovljavanje
18. Operantno učenje
19. Učenje uviđanjem
20. Učenje ugledanjem
21. Testovi pamćenja i večitost pamćenja
22. Senzorno pamćenje
23. Krakoročno pamćenje
24. Dugoročno pamćenje i nivoi obrade informacija
25. Bedlijev model radne memorije
26. Zaboravljanje
27. Poremećaji pamćenja
28. Rešavanje problema
29. Zaključivanje
30. Suđenje i donošenje odluka
31. Pojam inteligencije
32. Testovi inteligencije
33. Osobine testova inteligencije
34. Spirmanova teorija inteligencije
35. Terstonova teorija inteligencije
36. Teorija fluidne i kristalizovane inteligencije
37. Alternative faktorsko-analitičkom pristupu
38. Intelektualna zaostalost i obdarenost
39. Sposobnosti, uzrast, kognitivni stilovi i učenje stranog jezika
40. Dimenzije emocionalnog doživljaja
41. Klasifikacija emocija (student treba da izloži klasifikaciju koja postoji u knjizi i da detaljnije prikaže neku grupu emocija, po svom izboru)
42. Kontrola emocinalnih doživljaja i emocionalna inteligencija
43. Temperament
44. Stres
45. Raspoloženje, anksioznost i pamćenje
46. Podela motiva
47. Glad i žeđ
48. Seksualni motiv
49. Motiv postignuća
50. Afilijativni motiv
51. Hijerarhija motiva
52. Frustracija motiva
53. Proces atribucije
54. Stavovi, promena stavova i ponašanje
55. Konformizam i uticaj manjine
56. Poslušnost
57. Deindividualizacija
58. Socijalna facilitacija
59. Altruizam
60. Pojam crte
61. Model pet faktora
62. Doslednost ponašanja
63. Tipologije u psihologiji ličnosti
64. Pojam o sebi
65. Zrela ličnost
66. Koncept psihičkog poremećaja
67. Najčešći poremećaji (student treba da navede kategorije prikazanih mentalnih poremećaja i da detaljnije prikaže jednu od njih, po svom izboru)
68. Terapija mentalnih poremećaja