др Нада Милошевић Ђорђевић, редовни професор

библиографија
(биографија)

књиге

Заједничка тематско-сижејна основа српскохрватских неисторјиских епских песама и прозне традиције. – Београд: [б.и.], 1971. 396 стр. – (Монографије / Филолошки факултет Београдског универзитета; 41).
Narodna književnost / R. Pešić, N. Milošević-Đorđević. – Beograd: Vuk Karadžić, 1984. – 311 str. – (Biblioteka Čovek i reč).
Косовска епика – Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 1990. – 162 стр. – (Библиотека Портрет књижевног дела ; коло 4 : 2).
Народна књижевност / Р. Пешић, Н. Милошевић-Ђорђевић. – 2. изд. – Београд: Требник, 1997. 298 стр. ; 24 cm.
Марко Краљевић / Р. Михаљчић, Н. Милошевић-Ђорђевић // 100 најзнаменитијих Срба. [1. Изд.]. Београд: Принцип: Нови Сад: Ш-Јупублик, 1993, стр. 64-68.
Од бајке до изреке: (обликовање и облици српске усмене прозе) – Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2000. – 191 стр. – (Библиотека књижевност и језик ; књ. 7).
Казивати редом: прилози проучавању Вукове поетике усменог стварања – Београд: Рад, КПЗ Србије, 2002.
Од бајке до изреке. Облици и обликовање српске у смене прозе. – Друго изд. – Београд: Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2006, 189 стр. Караџић, Вук Стефановић (у коауторству са М. Пижурицом и Р. Поповићем) // Српски биографски речник 4, Матица српска, Нови Сад 2009, стр. 862-872.

преводи и приређена издања

Uporedna književnost / P. Van Tigem; [prevod s francuskog Mihailo B. Milošević i Nada Milošević]. – Beograd: Naučna knjiga, 1955. – 188 str. – (Popularna naučna knjiga. Književnost i umetnost ; 1).
Епски певач / Алберт Б. Лорд; избор и превод Н. Милошевић // Народно стваралаштво. Фолклор. 3-4 (1962) 174-178.
Narodne pripovetke: [поговор] // Narodne priče. Beograd: Rad, 1964. 140-[146]. (Biblioteka Reč i misao. Kolo 5 : 121).
Народна књижевност I / Видо Латковић; [Припремиле за штампу Р. Пешић и Н. Милошевић]. – Београд : Научна књига, 1967. – 287 стр, (Универзитестски уџбеници).
Bogati Gavan // Narodna književnost Srba, Hrvata i Crnogoraca : izbor kritika. Sarajevo : Svjetlost, 1974. Str. 240-253.
Нови записи народног песништва / [За штампу приредили Р. Пешић, Н. Милошевић-Ђорђевић, В. Недић, и др.]. – Београд: Међународни славистички центар, 1974, 48 стр.
Жубор вода жуборила: из народног стварања / избор Н. Милошевић-Ђорђевић. – Београд: Нолит : Просвета : Завод за уџбенике и наставна средства, 1978. – 63 стр. – (Лектира за I разред основне школе ; 1)
Народне епске песме / избор и поговор Н. Милошевић-Ђорђевић. – Београд : Нолит : Просвета : Завод за уџбенике и наставна средства, 1978. – 226 стр.– (Лектира за VII разред основне школе ; 1)
Umetnost i tradicija u srpskoj i staroengleskoj narativnoj poeziji : (na primerima iz zbirke Vuka Stefanovića Karadžića). – Summary: Art and Tradition in Serbian and Old English Narrative Poetry: The Example of Vuk Stefan Karadžić / Džon Majls Foli; [prevela iz rukopisa N. Milošević-Đorđević]. Књижевна историја. 14 : 53 (1981) 3-24.
И звезду на небу устрели : [из народне књижевности] / избор и поговор Нада Милошевић-Ђорђевић. – Београд : Нолит, 1986. – 103 стр.– (Лектира за III разред основне школе ; 9).
Ни црно ни бело ни јесте ни није : избор из народне књижевности / избор, белешке и речник Нада Милошевић-Ђорђевић. – Београд : Нолит, 1986. – 59 стр.– (Лектира за I разред основе школе ; 1).
Пође слат непослат : из народне књижевности / избор и поговор Нада Милошевић-Ђорђевић. – Београд : Нолит, 1986. – 122 стр.– (Лектира за II разред основне школе ; 5). Више ум замисли него море понесе : из народне књижевности / избор и поговор Нада Милошевић-Ђорђевић. – Београд : Нолит, 1987. – 145 стр. – (Лектира за IV разред основне школе ; 1).
Српске народне приповетке и предања из лесковачке области / сакупио Драгутин Ђорђевић ; приредила Нада Милошевић-Ђорђевић. Београд : САНУ, 1988. – XII, 667 стр. (Српски етнографски зборник / САНУ, Одељење друштвених наука ; 94. Српске народне умотворине ; 4).
Златни синови из народне књижевности / избор и поговор Нада Милошевић-Ђорђевић. – [8. изд.]. – Београд : Нолит, 1993. – 98 стр.– (Лектира за III разред основне школе ; 7).
Од како се земља охладила : прозни облици српске народне књижевности и мале фолклорне форме / [избор и пропратни текстови Нада Милошевић-Ђорђевић]. – [1. изд.]. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 1997. – 222 стр. – (Библиотека Избор).
The Serbian epic ballads : an anthology / translated into English verse by Geoffrey N. W. Locke. – [1st ed.]. - Belgrade : Nolit, 1997. – 436 str.
Српска народна лирика / избор и пропратни текстови Нада Милошевић-Ђорђевић. – [1. изд.]. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 1999. – 262 стр. . – (Библиотека Избор).
Народна књижевност / Павле Поповић; приредила Нада Милошевић-Ђорђевић. – Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2000. – 150 стр.– (Сабрана дела Павла Поповића; 3).
Српске народне епске песме и баладе / избор и пропратни текстови Нада Милошевић-Ђорђевић . – [1. изд.]. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2001. – 482 стр. ; 20 cm. – (Библиотека Избор / Завод за уџбенике и наставна средства, Београд).
Казивати редом : прилози проучавању Вукове поетике усменог стварања / Н. Милошевић-Ђорђевић. – Београд : Рад : КПЗ Србије, 2002. – 160 стр. ; 20 cm. – (Библиотека Вуков сабор).
Корејске народне приповетке / превод са корејског и поговор Санг-Хун Ким ; приређивање и предговор Нада Милошевић-Ђорђевић. – Београд : Завод за уџбенике и наставна средства, 2002. – 134 стр. – (Библиотека Посебна издања / Завод за уџбенике и наставна средства, Београд).
Епске народне песме / [уредник и приређивач Нада Милошевић-Ђорђевић]. – Београд : Лирика, 2003. – XXIII, 301 стр. – (Библиотека Народна књижевност / [Лирика, Београд] ; 1).
Лирске народне песме / [уредник и приређивач Нада Милошевић-Ђорђевић]. – Београд: Лирика, 2003. – XXII, стр. 343. – (Библиотека Народна књижевност / [Лирика, Београд]; 2).
Tradicija usmene poezije u knjizi // Poezija Kosova - izbor srpskih balada / prevod na hebrejski i komentari Arje Stav Arije Nil, Tel Aviv 2009, стр. 440-451.

Прилози у монографским публикацијама

Народне приповетке: [предговор] / Н. Милошевић // Народне приче. Београд: Рад, 1970. 5-13. (Библиотека „Дом и школа“). Нова енциклопедија у боји: Вук Караџић-Larousse. T. 1, A-K. – Београд : „Вук Караџић“, 1977. – 969 стр.
Дело Боре Станковића и усмена предања // Дело Боре Станковића у своме и данашњем времену. Врање: Самоуправна интересна заједница културе; Београд: Филолошки факултет: Међународни славистички центар, 1978. Стр. 53-61.
Нова енциклопедија у бој : Вук Караџић-Larousse. T. 2, Л-Ш. – Београд : „Вук Караџић“, 1978. – 1989 стр.
Rečnik književnih termina / [glavni i odgovorni urednik Dragiša Živković]. – Beograd : Nolit, 1985. – [12], 896 str.
Историјска предања на међи књижевности и историје: (мотив убиства у лову) // Зборник у част Војислава Ђурића. Београд. Филолошки факултет: Филозофски факултет: Институт за књижевност и уметност, 1992, стр. 29-41.
Rečnik književnih termina / glavni i odgovorni urednik Dragiša Živković. – 2. dopunjeno izdanje. – Beograd : Nolit, 1992. – 950 str.– (Biblioteka Odrednice).
Крај српског царства у Милутиновићевој Пјеванији // Сима Милутиновић Сарајлија : књижевно дело и културноисторијска улога : зборник радова са научног скупа одржаног 15. и 16. октобра 1991. године поводом двестагодишњице песниковог рођења. – Београд : Институт за књижевности и уметност: Вукова задужбина, 1993, стр. 201-219. (Посебна издања / Институт за књижевност и уметност ; 16).
Saint Sabbas en littérature orale serbe // Liber amicorum de Dragan Nedeljković = Knjiga prijatelja Dragana Nedeljkovića. – Beograd : Nancy : [s. n.], 1993, стр. 155-160.
Пеотика усмене традиције у прози Момчила Настасијевића // Поетика Момчила Настасијевића: зборник радова / уредник Новица Петковић. Београд [итд.]: Институт за књижевност и уметност [итд.], 1994, стр. 127-[137]. ( Годишњак / Институт за књижевности и уметност ; 17. Серија Д: Поетика српске књижевности ; 3)
The Poeticsx of the Serbian Oral Tradition of Vuk Karadžic // The uses of tradition: a comparative enquiry into the nature, uses and functions of oral poetry in the Balkans, the Baltic, and Africa / Edited by Michael Branch and Celia Hawkesworth. London: University of London, School of Slavonic and East European Studies ; Helsinki : Finnish Literatur Society, 1994, стр. 51-73.
Загонетка // Српске народне загонетке: антологија / Приредила С. Самарџија. Београд: Гутенбергова галаксија, 1995. Стр. 157-159. (Српске народне умотворине; 1) Јевреји за слободу Србије: 1912-1918 / Михаило Б. Милошевић ; [резиме Нада Милошевић-Ђорђевић ; превод резимеа Марта Фрајнд]. – Београд: Филип Вишњић, 1995. – (Библиотека Посебна издања / Филип Вишњић, Београд)
Свети Сава у српској усменој књижевности // Свети Сава / [приредили Крсто Миловановић, Димитрије Калезић]. Никшић : Унирекс ; Београд : Народно дело, 1995. Стр. 135-143.
The Oral Tradition // The history of Serbian Culture. Edgware : Porthill, 1999, стр. 147-163.
The Oral Tradition // The history of Serbian culture / [2. ed., English ed.]. – Beograd : Mrlješ : Verzal press, 1999, стр. 147-163.
Проблемь изучения сербской народной (устной) литературы // Изучение и преподавание сербохорватского языка и югославянских литератур в инославянской среде : Материалы международной научной конференции. Москва, 1996, стр. 67-72.
Енциклопедија српске историографије / приредили Сима Ћирковић, Раде Михаљчић. – Београд : Knowledge, 1997. – XV, 741 стр.
Montenegriner // Enzyklopädie des Märchens: Handwörterbuch yur historischen und vergleichenden Erzählforschung. Berlin – New York : Walter der Gruyter, 1998. Bd. 9, Lfr. 2, стр, 835-842.
Лексикон српског средњег века / приредили Сима Ћирковић, Раде Михаљчић. – Београд : Knowledge, 1999.
La letteratura popolare // La Serbia, la guerra e l’Europa / a cura di Niksa Stipcevic. – Milano : Jaca Book, 1999, стр. 153-164.
Преглед прозних облика наше усмене књижевности / Нада Милошевић-Ђорђевић // Народне приповетке. Београд : Драганић, 1999, стр. 210-218. – (Библиотека Наследства).
Народна књижевност / Н. Милошевић-Ђорђевић // Кратак преглед српске књижевности. Београд : Лирика, 2000, стр. 25-51. – (Библиотека Традиција ; 1).
Народна поезија и Грађанске песме „на народну“ : [поговор] // Песме Доњег Срема / сабрао и приредио Ђорђе Чауш. Београд : БИГЗ : Зламен, 2000, стр. 129-135.
Света Гора и Хиландар у народној епској поезији // Трећа казивања о Светој Гори. Београд : Просвета : Друштво пријатеља Свете Горе Атонске, 2000, стр. 206-222.
Историја као поезија у песмама о Косовском боју // Косово и Метохија у светлу етнологије : зборник радова. Београд : Етнографски музеј : Музеј у Приштини (са измештеним седиштем) : Центар за очување наслеђа Косова и Метохије – Mnemosyne, 2004, стр. 43-65.
Павле Ивић и српска народна књижевност // Живот и дело акадеимка Павла Ивића : Зборник међународног народног скупа. Суботица : Народна библиотека [итд.] 2004. Стр. 97-104.
Предговор // Народна књижевност : Легендарне приче : Новеле : Шаљиве приче и анегдоте : Предања : Пословичка поређења и изреке : Пословице : Питалице : Загонетке / [приређивач Н. Милошевић-Ђорђевић]. Београд. Лирика, 2004, стр. V-XIX. (Библиотека Народна књижевност)
Предговор // Народна књижевност : Приче о животињама и басне : Бајке / [уредник и приређивач Н. Милошевић-Ђорђевић]. Београд : Лирика, 2004, стр. V-XX. (Библиотека Народна књижевност)
Jerina "the cursed" in Serbian Belief Tales // 15th Congress of the International Society for Folk Narrative Research: Зборник резимеа, Атина, s.l, 2009.
Овчар је туга голема // Зборник у част М. Матицком. – Институт за књижевност, Београд, 2009.

Прилози у серијским публикацијама

Istarske narodne priče. Redakcija, uvod i komentari Maje Bošković Stulli, Narodno stvaralaštvo Istre, knj. I, Zagreb 1959, 276 str. : [приказ] // Прилози за књижевност, језик историју и фолклор. 26 : 3-4 (1960), стр. 356-357.
Izvodi iz časopisa Folklore, Fabula, Arts et traditions populaires, Journal of American Folklore, Руский фольклор, Литературная газета] // Sveske / Centar za teoriju književnosti i umetnosti. јanuar-jun 1959. (1961).
Ковчежић: Прилози и грађа о Досsитеју и Вуку, књига прва, 1958; књига друга, 1959; књига трећа, 1960. године : [приказ] // Књижевност и језик. 8 : 3 (1961), стр. 382-384.
Maja Bošković Stulli, Narodna poezija naše oslobodilačke borbe kao problem savremenog folklornog stvaralaštva. Зборник радова САН LXVIII, Етнографски институт, књ. 3, Београд 1960, стр. 393-424 : [приказ] // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор. 27 : 3-4 (1961), стр. 266-267.
Maja Bošković Stulli, Pjesma o Starom Vujadinu, Slovenski Etnograf XIII, Ljubljana 1960; str. 65-77 : [приказ] // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор. 27 : 1-2 (1961), стр. 132-133.
Albert B. Lord, The singer of Tales, Harvard University Press, Cambridge Massachusetts, p. 309 : [приказ] / В. Латковић, Н. Милошевић // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор. 28 : 1-2 (1962), стр. 105-109.
Америчка студија о нашој народној епици и Хомеру : Albert B. Lord, The singer of tales : Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts 1960, str. 309 : [приказ] // Народно стваралаштво. Фолклор. 1 (1962), стр. 110-118.
Благо француске народне поезије : [приказ] // Руковет : часопис за књижевност, уметност и друштвена питања. 8. 12 : 2 (1962), стр. 110-118.
Bošković-Stulli Maja: Narodne pjesme u rukopisnom zborniku Balda Glavića; Jugoslavenska akademija znanosti i umetnosti, Zbornik za narodni život i običaje, knj. 40, str. 53-70, Zagreb 1962. : [приказ] // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор. 28: 3-4 (1962), стр. 273.
[Izvodi iz časopisa Folklore, Fabula, Arts et traditions populaires, Journal of American Folklore, Руский фольклор, Литературная газета] // Sveske / Centar za teoriju književnosti i umetnosti. jul-decembar 1959 [1962].
[Izvodi iz časopisa Folklore, Fabula, Arts et traditions populaires, Journal of American Folklore, Руский фольклор, Литературная газета] // Sveske / Centar za teoriju književnosti i umetnosti. jul-decembar 1960 [1962].
Максимилиан Браун : Композиция героических народных песен. На материяле сербо-хорватского епоса, „Руский фольклор“, Ленинград-Москва, 1960, V, п. 157-167. : [приказ] // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор. 28: 1-2 (1962), стр. 111-112.
Strani uticaji na našu narodnu književnost / N. Milošević // Enciklopedija Jugoslavije. 6, Maklj-Put. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod, 1965. Str. 206-208.
Обрада фолклора у делима Иве Андрића // Рад IX-ог конгреса Савеза фолклориста Југославије у Мостару и Требињу 1962. Сарајево : [б. и.] 1963, стр. 453-459.
Осврт на неке теорије и праксу класификације народних приповедака // Народно стваралаштво. Фолклор. 5 (1963), стр. 376-382.
Миладиновци, Зборник 1861-1961, Кочо Рацин, Скопје, 1962. стр. 511 : [приказ] // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор. 30: 3-4 (1964), стр. 308-309.
Milko Matičetov, Sežgani in prerojeni človek. Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Razred za filološke in literarne vede, dela 15. Ljubljana, 1961, str. 279 : [приказ] // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор. 30: 3-4 (1964), стр. 307-308.
Narodna umjetnost, Godišnjak Instituta za narodnu umjetnost u Zagrebu. Godina 1963. Knjiga 2 : [приказ] // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор. 30: 3-4 (1964), стр. 310-311.
Narodne pripovjetke. Pet stoljeća hrvatske književnosti, knj. 26. Priredila Maja Bošković-Stulli, Zagreb 1963. Str 432 : [приказ] // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор. 30: 3-4 (1964), стр. 307.
Руский фольклор, VIII. Народная поэзия Славян. Издательство Академии наук СССР. Москва – Ленинград, 1963 : [приказ] // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор. 30: 3-4 (1964), стр. 311-312.
Три Вукове прозне варијанте о змији младожењи // Ковчежић : прилози и грађа о Доситеју и Вуку. 6 (1964), стр. 151-162.
А. М. Астахова: Народнье сказки о богатырях русского зпоса. Академия наук СССР, Москва-Ленинград Академия наук СССР, 1962, str. 119: [приказ] // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор. 30: 3-4 (1965), стр. 294-295.
Б. Н. Путилов: Славянская историческая баллада. Академия наук СССР, Москва-Ленинград Академия наук СССР, 1965, стр. 174: [приказ] // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор. 31 : 3-4 (1965), стр. 295-297.
Бранислав Нушић и народна усмена предања // Зборник Музеја позоришне уметности. 2 (1965), стр 106-129. – (Свеска носи наслов: Бранислав Нушић 1864-1964).
Zmaga Kumer: Balada o nevesti detomorilki. Slovenska akademija znanosti in umetnosti. Razred za filološke in literarne vede. Dela 17. Ljubljana, 1963, str. 127 : [приказ] // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор. 31 : 3-4 (1965), стр. 293-294.
Симпозијум о Вуку Стеф. Караџићу : [хроника] / Н. Милошевић, Ж. Станојчић // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор. 31 : 1-2 (1965), стр. 141-144.
Alan Dundes, The morphology of North American Indian Folktales, FF Communications No. 195, Helsinki 1964: [приказ] // Narodna umjetnost . 4 (1966), стр. 246-249.
Конгрес Међународног друштва за истраживање међународне прозе (International society for folk narrative research): [приказ] // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор. 32 : 3-4 (1965), стр. 297-302.
Прилог проучавању структуре српскохрватске народне приповетке: Новела – легендарна прича. – Résumé: Contribution a l’etude de la structure du conte serbocroate // Анали Филолошког факултета. 6 (1966), стр. 171-199. – (Свеска је посвећена Пери Слијепчевићу).
Norbert Reiter: Einiges über den Schreiber der Erlangen Handschift, Südost-Forschungen, B, XXIV, München, 1965, 221-234: [приказ] // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор. 33: 1-2 (1967), стр. 144-145.
Rudolf Ružik, Vuk Stefanović Karadžić: Srbské lidové pohádky. Vydáni uspořádal, ze srbského originálu přeložil, předmluvu a poznámky napsal Rudolf Lužik. Státni nakladetelstvi krásné literatury, Praha, 1959, str. 443 : [приказ] // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор. 33: 1-2 (1967), стр. 133-135.
Skandinawische Balladen des Mittelalters, ausgewählt, übertragten und erläutert von Ina Maria Greverus. Reinbek b. Hamburg, Verlag Rowohlt, 1963, 143 : [приказ] // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор. 33: 1-2 (1967), стр. 145-146.
Структура предања и приповедака о прорицању судбине при рођењу // Рад XIII-ог конгреса Савеза фолклориста Југославије у Дорјану 1966. Године. Скопје : [Здружение на фолкористите на СР Македонија], 1968, стр. 339-344.
Мирослав Пантић, Народне песме у записима XV-XVIII века, Београд 1964 : [приказ] // Jahrbuch für Volksliederforschung. 14 (1969), стр. 189-192.
Војислав Ђурић, Антологија народних јуначких песама, СКЗ, Београд, 1969, 772 стр. : [приказ] // Књижевности и језик. 17 : 3-4 (1970), стр. 417.
Вуково схватање народног предања : неколика запажања // Научни састанак слависта у Вукове дане. 2 (1972), стр. 121-125.
Distinctive elements of Peasant Culture in Yugoslav Oral Lyric Poetry // Symposium on East European Peasantry, Harvard University, May 9-12, 1973. [s.1. : s.n.], 1973, стр. 1-26.
Народна песма „Дука у море бачен“ и предање о великом Грешнику // Ковчежић : прилози и грађа о Доситеју и Вуку, 12 (1974), стр. 111-115.
Речник усмених књижевних родова и врста. I, Анегдота, Бајка // Књижевна историја. 7 : 25 (1974), стр. 101-107.
Хасанагиница са становишта теорије баладе // Научни састанак слависта у Вукове дане. 4 (1974), стр. 433-445.
Ole Vesterholt, Tradition and Individuality, A Study in Slavonic Oral Epic Poetry, Kobenhavns Universitets Slaviske Institut, Studie 2, 1973 : [prikaz] // Svantevit. Dansk tidsskrift for slavistik, Kopenhagen. 1 – 1 (1975), стр. 75-80.
О уделу фолклора у формирању писане јужнословенске књижевности у XVIII и XIX веку : Боян Ничев, Увод в южно-славянския реализьм. От фолклор кьм литература в естетическая развой на южните Славяни през XVIII и XIX век // Књижевна историја. 7 : 27 (1975), стр. 551-569.
Речник усмених књижевних родова и врста. II, Балада // Књижевна историја. 7 : 27 (1975), стр. 499-510.
Речник усмених књижевних родова и врста. III, Басма // Књижевна историја. 7 : 28 (1975), стр. 651.
Речник усмених књижевних родова и врста. IV, Басна // Књижевна историја. 8 : 30 (1975), стр. 269-274.
Записи народних приповедака у Летопису који претходе Вуковој збирци // Научни састанак слависта у Вукове дане. 5 (1976), стр. 245-251.
О неким видовима изражавања осећања у нашој лирици // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор. 42 : 1-4 (1975), стр. [178]-185.
Prose Forms of Oral Tradition // The folk arts of Yugoslavia : papers presented at symposium, Pittsburgh, Pennsylvania, March 1976. [Pittsburgh] : Duquesne University Tamburitzans Institute of Folk Arts, 1976, стр. 103-117.
Речник усмених књижевних родова и врста. V, Бећарац, Бесовске песме, Благослов // Књижевна историја. 8 : 31 (1976), стр. 431-436.
Речник усмених књижевних родова и врста. VI, Богојављенске песме, Божићне песме, Брзалице, Бројалице, Бројанице // Књижевна историја. 8 : 32 (1976), стр. 637-641.
Речник усмених књижевних родова и врста. VII, Бугарштица, Варалица, Веровање // Књижевна историја. 9 : 35 (1977), стр. 541-563.
Речник усмених књижевних родова и врста. VIII, Гаталица, Гатка, Говорни израз, Граничарска епика // Књижевна историја. 9 : 37 (1977), стр. 107-111.
Речник усмених књижевних родова и врста. IX, Демонолошко предање, Додолске песме // Књижевна историја. 10 : 38 (1978), стр. 235-248.
Маргарита девојка и Рајко војвода // Летопис Матице српске. 424 : 5 (1979), стр. 1709-1721.
Речник усмених књижевних родова и врста. X, Ђурђевске песме // Књижевна историја. 9 (1980), стр. 495-500.
Драгоцено наслеђе : „Народна књижевност Срба на Косову“ у десет књига : [приказ] // Политика. 78 (11. Април 1981), стр. 14.
The national Literature of Serbs on Kosovo in ten volumes, Publisher „Jedinstvo“ Priština 1980. : [приказ] // Relations. 1 (1981), стр. 112-113.
О бајкама Лесковачке Мораве // Народно стваралштво. Фолклор. 20 : 78-80 (1981), стр. 60-67.
Преглед прозних облика наше усмене књижевности : успомени професора Вида Латковића поводом осамдесетогодишњице рођења // Књижевна историја. 14 : 53 (1981), стр. 25-42.
Стерија и наша народна књижевност : Неколико примера функције снова у Стеријиним делима // Научни састанак слависта у Вукове дане. 11 (1981), стр. 291-297.
Миодраг С. Лалевић : In Memoriam // Књижевност и језик. 30 : 4 (1983), стр. 352-354.
Појам историјске баладе и епска народна песма „Косовка девојка“ // Књижевност и језик. 30 : 4 (1983), стр. 231-239.
Историја и традиција: Јован Деретић, историја српске књижевности, Нолит 1983 : [приказ] // Књижевна реч. 236 (25. 04. 1984), стр. 24.
Сјај разговора: (ауторизовани прилог с разговора о књизи „Сјај разговора“ Ђоке Стојчића) // Градина. 19 : 7 (1984), стр. [179] – 181. Vuk i svet // Politika. 83 (13. Septembar 1986),стр. 9.
Девојка и Шишман : историја и усмена традиција. // Студије и грађа за историју књижевности. Београд : Институт за књижевност и уметност, 1986, стр. 139-148. – (Годишњак / Институт за књижевност и уметност ; 8. Серија Б, Историја књижевности ; 3)
Вукова приповетка „Усуд“ и три и по века старија варијанта // Књижевна историја. 20 : 75-78 (1987), стр. 91-97.
Vuks Poetik der Serbischen Volksliteratur und die Wissenschaft 19. Und 20. Jahrhundrets // Österreichische Osthefte. 29 (1987), стр. 134-147.
Студеница у српској народној књижевности // Богословље : Студеница у црквеном животу и историји српског народа: Симпозијум Богословског факултета у част осамстогодишњице манастира Студенице, Београд, 5-7. октобра 1986. // 31 (45) : 1 (1987),стр. 133-141.
Живот и обичаји народа српског : (Антологија народних предања) // Научни састанак слависта у Вукове дане : Вук Караџић и његово дело у своме времену и данас. 17 : 4 (1988), стр. 21-28.
Народна предања о светом Сави и српска средњевековна писана реч // Милешева у историји српског народа : међународни научни скуп поводом седам и по векова постојања, јуни 1985 / уредник Војислав Ј. Ђурић. Београд : Српска академија наука и уметности, 1988., стр. 287-300. (Научни скупови / Српска академија наука и уметности ; 38. Одељење историјских наука ; 6).
Косовски бој у српској народној књижевности // Рашка. 19 : 25 (1989), стр. 7-18.
Лик кнеза Лазара и културно-историјска предања // Свети кнез Лазар : споменица о шестој стогодишњици Косовског боја : 1389-1989. Београд : Свети архијерејски синод Српске православне цркве, 1989, стр. 321-326.
Serbian Oral Epic about the Battle of Kosovo // Serbian literary quarterly. 1-3 (1989), стр. 181-189.
Српска епска традиција, Albert B. Lord, Pevač priča (1. Teorija; 2. Primena), Biblioteka XX vek, Idea, Beograd, 1990 : [приказ] // Задужбина. 3 : 12 (1990), стр. 17.
Антологија народних бајки : приредио Милорад Ђурић, библиотека „Задужбина“, Београд, 1990. : [приказ] // Политика. 88 : 27746 (5. Јануар 1991), стр. 15.
In memoriam: Albert Bates Lord // Политика. 88 (24. Август 1991).
Јунак моралне победе : (Миленко Мисаиловић, Мудрост народног хумора, I, II, ИРО „Вести“, Ужице 1987) : [приказ] // Међај : часопис за књижевност, уметност и културу. 26 (1991), стр. 31-33.
Народна књижевност у савременој настави : Увод у истраживање поетике народне књижевности // Школски час српскохрватског језика и књижевности. 9 : 1 (1991), стр. 20-26. Continuity and Change in Folk Prose Narrative // Oral Tradition. 6 : 2-3 (1991), стр. 316-324.
Albert Bates Lord, Pevač priča (1. Teorija; 2. Primena), Idea, Beograd, 1990 : [приказ] // Гласник Етнографског института САНУ. 40 (1991) , стр.188-190.
Још о Вуковој стилизацији српских народних приповедака // Анали Филолошког факултета: свеска посвећена Миљану Мојашевићу. 19 (1988) [1992], стр. 363-378.
„Крај српског царства“ у усменој традицији, историји и књижевности // Научни састанак слависта у Вукове дане, Београд, Нови Сад, Тршић, 15-20. 9 1992, стр. 38-39.
Формулност као одбрана усмене уметности речи : (John Miles Foley, Immanent Art, Indiana University Press, Bloomington and Indianopolis, 1992, 278 pp) : [приказ] // Књижевна историја. 24 : 87 (1992), стр. 271-275.
Kratke usmene pripovedne forme kao tropi // XI medzinárodný zjazd slavistov : zbornik resumé. Bratislava : Veda, 1993. P. 579.
Никола Банашевић : [некролог] // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор. 57-58 : 1-4 (1993) 13-15.
Однос хагиографије и усмене књижевности о св. Сави // Научни састанак слависта у Вукове дане, 23 : 1993.
Епски лик светог Саве или ка расветљавању проблема писано/усмено // Расковник. 20 : 77-78 (1994), стр. 114-119.
Косовска епика и српски средњевековни списи // Научни састанак слависта у Вукове дане 24 : 1994, стр. 41-42.
Lidová slovesnost // Dějiny srbské kultury. Praha : Nakladetelstvi PedF Uk, [1994], стр. 75-85.
Мала простонародња славено-сјербска пјеснарица // Даница : Српски народни илустровани календар. 1 (1994), стр. 70-73.
Откривање тајне митских слојева српске усмене грађе : (Веселин Чајкановић, Сабрана дела из српске реликије и митологије, 1-5, Београд, 1994) // Књижевне новине. 898 (15. XII 1994), стр. 3.
Поетика или мајсторија спевавања у српској епској поезији //Гласник Етнографског института САНУ. 43 (1994), стр. 77-83. (Радови с научног скупа Расправе о народној традицији – данас)
Српске народне тужбалице у средњевековним списима о кнезу Лазару и Косовској бици. – Summary: The Laments in several Serbian Medieval Writings // Књижевност и језик. 41 : 3-4 (1994), стр. 1-9.
Функција културно-историјских предања у Андрићевом делу // Научни састанак слависта у Вукове дане: Иво Андрић у своме времену. 22 : 1 (1994), стр. 13-20.
Јелка Ређеп, Легенда о Косовском боју, Нови Сад 1995: [приказ] // Књижевност и језик. 45 : 1-2 (1995), стр. 129-131.
Мирјана Детелић: Митски простор и епика (Српска академија наука и уметности, Посебна издања, књ. DCXVI, Одељење језика и књижевности, књ. 46, Београд 1992) : [приказ] // Зборник Матице српске за славистику. 48/49 (1995), стр. 289-290.
Драмски елементи у митолошким народним предањима // Научни састанак слависта у Вукове дане: Драма у српској књижевности. 25 : 1 (1996) 5-10.
Краљевић Марко између историје и мита: (Јован Деретић, Загонетка о Марку Краљевићу, Београд, 1995, 253 стр. ) : [приказ] // Расковник. 22 : 85-86 (1996), стр. 109-112.
Народна књижевност // Историја спрске културе. [2. поновљено изд.]. Горњи Милановац : Дечје новине; Беогад: Удружење издавача и књижара Југославије, [1996]. Стр. 147-164.
Народне песме о Марку Краљевићу: Милан Лукић, Иван Златковић, Антологија народних песама о Марку Краљевићу, Београд, Нови Дани, 1996, XXIV+559 стр: [приказ] // Књижевна историја. 28 : 99 (1996), стр. 227-228.
Народно песништво некад и сад // Даница: Српски народни илустровани календар. 3 (1996), стр. 194-203.
Проблеми проучавања српске народне (усмене) књижевности // Књижевност и језик. 43! [44] : 3-4 (1996), стр. [1]-8.
Стихована хроника – народна или народска поезија // Право и лажно народно песништво: научни скуп, Деспотовац, 26-27.8.1995. Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“, 1996, стр. 77-84. – (Дани српског духовног преображења ; 3)
Библија и српска народна предања: (на примерима предања о „пошљедњем времену“) // Научни састанак слависта у Вукове дане: Српска књижевност и Свето писмо. 26 : 1 (1997), стр. 133-138.
Даница за годину 1998: [реч с годишње Скупштине Вукове задужбине] // Задужбина. 10 : 40 (1997), стр. 16.
Сеоба и српска културноисторијска предања // Сентандрејски зборник. 3 (1997), стр. 111-120.
Бугарштице и Света гора // Даница: Српски народни илустровани календар. 5 (1998), стр. 281-289.
Епске песме „средњих времена“ и српска средњевековна књижевност //Свети Сава у српској историји и традицији: међународни научни скуп / уредник Сима Ћирковић. – Београд [итд.]: Српска академија наука и уметности [итд.], 1998, стр. 321-336. (Научни скупови / Српска академија наука и уметности; књ. 89. Предсетништво ; књ. 8)
Етиолошка предања као уметност речи у контексту културе // Зборник Матице српске за славистику. 53 (1998), стр. [7] – 13.
Јелка Ређеп, Убиство владара (Студије и огледи), Прометеј, Нови Сад, 1998, 376 стр: [приказ] // Књижевност и језик. 2-4 (1998), стр. [124]-125.
Народна предања о Деспоту Стефану : (или о прожимању усменог и писаног у делу Константина Филозофа Живот Деспота Стефана Лазаревића) // Српска књижевност у доба деспотовине: научни скуп, Деспотовац, 22-23.8.1997. Деспотовац: Народна библиотека „Ресавска школа“, 1998, стр. 197-204. (Дани српског духовног преображења ; 5)
Свети Сава у народним и уметничким песмама // Братство. 2 (1998), стр. 179-181.
Формалистично и структуралистичко тумачење бајке: Татјана Филиповић-Радулашки, САНУ, Посебна издања, књ. DCXXXVI, Одељење књижевности и језика, књ. 19, 161 стр: [приказ] // Књижевна историја. 30 : 105 (1998), стр. 219-221.
Косовска поетска традиција као поглед на свет // Задужбина. 11 : 47 (1999), стр. 5.
„Поетичка периода“ Валтазара Богишића // Даница: Српски народни илустровани календар. 6 (1999), стр. 238-247.
Прилог поетици српске усмене књижевности // Књижевност и језик. 46 : 1-3 (1999), стр. 1-10.
Branko Radičević and the Serbian Oral Tradition // Serbian Studies. 14: (2000), стр. 201-209. Историја као предањ: Миодраг Матицки, Историја као предање, Београд, 1999, 260 стр: [приказ] // Књижевна историја. 31 : 109 (1999) [2000], стр. 349-351.
О уметничком посредовању истине : Никша Стипчевић, Учитавања, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 1999, 210 стр. : [приказ] / Н. Милошевић-Ђорђевић // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор. 59-60 (1993-1994) [2000], стр. 139-147.
О уметничком посредовању истине : Никша Стипчевић, Учитавања, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 1999, 210 стр. : [приказ] / Н. Милошевић-Ђорђевић // Хисторијска усмена предања из Босне и Херцеговине / Влајко Палавестра. Београд : Српски генеалошки центар, 2003, Стр. 485-492. (Етнолошка библиотека / [Српски генеалошки центар, Београд]. Посебна издања ; 1)
Речи које живе: (Милорад Р. Блечић, Пива опева себе, Београд 1999, 116 стр.) : [приказ] // Савременик. 80-81-82 (2000), стр. 61-63.
Скривница историје: (Дејан Медаковић, Каменови, Прометеј, Нови Сад 1999) : [приказ] // Летопис Матице српске. 465 : 5 (2000), стр. 687-689.
Српска народна лирика, балада и романса у новом кључу: Зоја Карановић, Антологија српске лирске усмене поезије, Нови Сад, Светови 1996; Антологија српске лирско-епске усмене поезије, Нови Сад, Светови 1998: [приказ] // Зборник Матице српске за славистику. 56-57 (1999) [2000], стр. 187-189.
Стефан Немања у српској народној књижевности // Међународни научни скуп Стефан Немања – Свети Симеон Миротичиви: историја и предање, септембар 1996. Београд: САНУ, 2000, стр. 409-421. (Научни скупови / САНУ; 94, Одељење историјских наука; 26).
Анђелија Попов (11.9.1909 – 23.11.1998) : [некролог] // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор. 65-66 (1999-2000) [2001], стр. 253.
Косовска легенда и српски средњевековни списи // Зборник Матице српске за књижевност и језик. 48 : 1 (2000) [2001], стр. 7-34.
Народна поезија Вукова времена: (Ненад Љубинковић, Пјеванија црногорска и херцеговачка Симе Милутиновића Сарајлије, Рад, КПЗ Србије, Београд 2000, 300 стр.): [приказ] // Задужбина. 13 : 56 (2001), стр. 13.
Превод је песнички, али тачан : Songs of Serbia, превод српских народних песама на енглески Косаре Гавриловић (Торонто, 2002) // Задужбина. 4 : 61 (2002), стр. 13. Српска народна усмена проза и Европа // Научни састанак слависта у Вукове дане. 30 : 2 (2002), стр. 113-121.
Видо Латковић о народној књижевности: поводом стогодишњице рођења // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор. 67 : 1-4 (2001) [2002], стр. 297-312.
Yugoslav (Serbian) Oral Tradition // East european studies. 11 : 2 (2002), стр. 113-135.
О поетици усмене традиције Бранка Радичевића // Зборник у почаст академику Мирославу Пантићу. Београд: Институт за књижевност и уметност ; Нови Сад: Филозофски факултет, 2003, стр. 279-288. (Посебна издања / Институт за књижевност и уметност, Београд ; 24)
Узоран и непомерљив поредак: [реч приликом уручења Награде „Младен Лесковац“ у Матици српској, 29. Јануара 2003. године] // Летопис Матице српске. 471 : 5 (2003), стр. 745-748.
Узоран и непомерљив поредак : [реч приликом уручења Награде „Младен Лесковац“ у Матици српској, 29. Јануара 2003. године] // Зборник Матице српске за књижевност и језик. 51 : 1-2 (2003), стр. [2004] [27]-30.
Усмена поетика и етнологија: Неколика запажања на примерима песама типа Браћа и сестра // Зборник радова посвећен академику Петру Влаховићу / уредник Зоран Лакић. Подгорица: ЦАНУ, 2003, стр. 75-84. (Зборници радова / Црногорска академија наука и умјетности ; 10)
Епске песме о хајдуцима и ускоцима: Антологија, приредио Бошко Сувајџић. Српске народне умотворине, Гутенбергова галаксија, Београд 2003 : [приказ] // Књижевност и језик. 50 : 4 (2004), стр. 463-466.
Историја и предања: Влајко Палавестра, Хисторијска усмена предања из Босне и Херцеговине. Студија-зборник-коментари. Етнолошка библиотека. Посебна издања, књ. 1, Београд 2003. // Књижевна историја. 36 : 122-123 (2004), стр. 299-303.
Петски животопис Вука Гргуровића: [приказ књиге: Љиљана Пешикан-Љуштановић „Змај деспот вук-мит, историја, песма“, Нови Сад 2002.] // Књижевни лист: месечник за књижевност, културу и друштвена питања. 2 : 15-16 (2004), стр. 17.
На срећу науке: (Влајко Палавестра, Хисторијска усмена предања из Босне и Херцеговине. Студија – Зборник - Коментари), Београд 2003. – 504 стр: [приказ] // Политика. 100 (3. Јул 2004), стр. 34.
Ново Брдо као средиште: Образложење награде за науку // Задужбина. 16 : 69 (2004), стр. 4.
Оплемењена магија Ршумовићеве поезије // Свеске Матице српске. Серија књижевности и језика. 11 (2003) [2004], стр. 26-29.
Типови јунака у српским историјским предањима и њихове стварне биографије // Глас / Српска академија наука и уметности. Одељење језика и књижевности. 20 (2004), стр. 63-85.
Влајко Палавестра, Хисторијска усмена предања из Босне и Херцеговине, Београд, 2003. // Књижевна историја XXXVI, 122-123, 2004, стр. 299-303 (штампано 2005)
Митска бића демонолошких предања (неколика запажања о врсти) // Годишњак, год. I, бр. 1, Филолошки факултет универзитета у Београду, Катедра за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, Београд, 2005, стр. 15-21.
Узвишени етички принципи. Максимилијан Браун, Српскохрватска јуначка песма, Београд, 2005, 278 стр. (превод с немачког Томислава Бекића) // Задужбина, лист Вукове Задужбине, год. XVII, бр, 70, стр. 5
Иришка академија и Вукови певачи или сремски слепи певачиу свеопштем кругу епског певања // Зборник радова „Срем кроз векове. Спојеви култура Фрушке Горе и Срема“, Београд 2006, стр.383-398.
Стефан Немања - Ceemu Симеон у српској народној традииији // Даница, српски народни илустровани календар за годину 2007, Београд, 2006, стр. 342-349.
Узнамен српског генија. Поруке књиге професора Гунада Мукерџја из Делхија посвећене Вуку Стефановићу Караџићу (Vuk Stefanović Karadzic - The Mark of Serbian Genius) // 3адужбина, лист Вукове задужбине XVIII/75, Београд 2006, стр. 1.
Фолклор као феникс. (Светозар Кољевић, «Вјечна зубља», Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2005) // Зборник Матице српске за књижевност и језик, LIII/1-3, Нови Сад 2006, стр. 611-614. (Прештампано и у часопису Нова Зора, 8-9, СПДК Просвјета, Билећа-Гацко, 2006, стр. 55-59.
Хумор у новели и шаљивој причи: прилог могућним изворима хумора // Научни састанак слависта у Вукове дане 35/2, 2006, стр. 33-38.
Антологија крајишких бећараца. народне пјесме из Книнске крајине, сакупио и приредио Милорад С Кураица, Суботица, 2005. 1804 // Часопис Задужбинског друштва "Први српски устанак" Ш/5, Орашац, јул 2007, стр. 67-69.
Баштињење за будућност. Реч изговорена на представљању Данице за 2007. Задужбина. Лист Вукове задужбине, 2007, XIX, бр. 78, стр. 16. (прештампано у Књижевним новинама).
Бели град. Својственост наше народне епике, Mirjana Detelić, Marija Ilić, Beli grad, poreklo epske formule i slovenskog toponima, Beograd, 2oo6, 250 стр. // Књижевна историја 2007, ХХХ1Х/131-132, стр. 375-378.
Вуку с љубављу. Нова књига нашег најбољег вуколога. Голуб Добрашиновић, Вук у слици и речи, Београд 2006. // Задужбина. Лист Вукове задужбине, 2007, XIX, бр. 78, стр.1.
Доситеј и српска народна књижевност // Годишњак, год. III, бр. 3 (Посвећен успомени на проф, др Јована Деретића), Филолошки факултет универзитета у Београду, Катедра за српску књижевност са јужнословенским књижевностима, Београд, 2007, стр.33-42.
Наташа Станковић-Шошо, Tonoc пута у српској народној бајци, Београд 2007 // Књижевност и језик 2007, LIV/1-2, стр. 171-173.
Пред јединственим Иларионом Руварцем, Награда Вукове задужбине за науку у 2007. Бошку Сувајџићу за научну студију "Иларион Руварац и народна књижевност // Задужбина, лист Вукове задужбине, ХIХ/81, децембар 2007, стр. 16.
Припадност књизи. Приказ књиге: Милош Јевтић Разговори са Слободаном Ж. Марковићем, Београд 2006 // Славистика 2007, књ. XI, стр. 412-413.
Прожимање жанрова усмене књижевности и око њих. Упоредна истраживања // 4. Годишњак Института за књижевност и уметност посвећен академику Никши Стипчевићу, Београд 2007, стр. 69-85.
Дејан Медаковић u "Даница“ // Даница: српски народни илустровани календар за годину 2009, Вукова задужбина, Београд 2008, стр. 10-17.
Емоција у српским баладама као лично и културно наслеђе (На примеру баладе Браћа и сестра) // Grenzuberschreitungen.Traditionen und Identitaten in Siidosteuropa. Festschrift fur Gabriella Schubert, Balkanologische Veroffentlichungen, Band 45, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2008, стр. 398-407.
Епски градови (Мирјана Детелић, Лексикон, Београд 2008)// Књижевна историја, ХП/137-138, Београд 2009, стр. 495-497.
Живот и обичаји и српска народна лирика (Календарске обредне песме) // Зборник радова "Српско народно стваралаштво", књ. 3. Институт за књижевност и уметност, Београд 2008, стр. 7-19.
Манастир Крушедол и српска народна књижевност (на примерима српске усмене епике) // Анали огранка САНУ у Новом Саду. Додатак броју 4 - за годину 2008, стр. 49-59.
Српски фолклор и фолклористика на размеђи два миленијума(Осврт на историју истраживања) // Словенски фолклор и фолклористика на размеђи два миленијума. Зборник радова са међународног симпозијума. САНУ/Балканолошки институт, Посебна издања 101, Београд 2008, стр. 89-110.
Трагом поставки Радмиле Маринковић о заједничком културно-поетском систему усмене и средњовековне српске књижевности. Митолошки зборник 18, Центар за митолошке студије Србије, Рача-Београд 2008, стр. 21-33.
Историчност и поетичност културног посредништва // Зборник Матице српске за књижевност и језик, LVII/2, Нови Сад 2009, стр. 445-448.
Књига поверења (Владета Јеротић, Психолошко тумачење Вукових пословица, Београд 2008) // Књижевни лист VIII, бр. 86-87, 1. новембар и 1. Децембар 2009, стр. 15.
Михаило Б. Милошевић, Jeвpeju за слободу Србије, Београд 1995, Lamed -Е, // А Quaterely Journal of Politics and Culture, Selected and Edited by Ivan Ninic, god. 2, br. 12, 2009, str. 1-4.
Jerina "the cursed" in Serbian Belief Tales // 15th Congress of the International Society for Folk Narrative Research: Зборник резимеа, Атина, s.l, 2009.
Глишић и Домановић 1908 - 2008, САНУ, Научни скупови књ.СХХШ, Одељење језика и књижевности, књ. 19, Београд 2009 // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор. – књ. 75 св. 1 - 4, (2009) 2010, стр. 218 -222.
Семантика божура (Усмено Kocoвo), Београд-Косовска Митровица 2007, 222 стр // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор. – књ. 75, св. 1-4, (2009) 2010, 184 - 186.
In memoriam - Радмила Пешић (1923 - 2010// Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор. – књ. 75 св. 1 - 4, (2009) 2010, стр. 235 - 239.