Prijemni ispit
 

KONKURS ZA UPIS 2013/14.

Student studijskog programa Jezik, književnost, kultura, profila Španski jezik, hispanske književnosti i kulture

Za vreme studija
Upoznaje osnovne elemente hispanskog sveta.
Uči španski jezik sa teorijskog i praktičnog stanovišta i savladava metode i tehnike podučavanja španskog jezika kao stranog jezika.
Priprema se za nastavu u osnovnoj školi, srednjoj školi i na Univerzitetu.
Izučava špansku i hispanoameričku književnost.
Bavi se istraživačkim radom.

Nakon studija može raditi
U institucijama osnovnog i srednjeg obrazovanja i na Univerzitetu.
U izdavačkim kućama i novinskim izdavačkim kućama.
Kao prevodilac u institucijama koje imaju dodire sa španskim jezičkim područjem.
Kao književni prevodilac.
Na radiju i televiziji.
U diplomatiji i spoljnoj trgovini.

Može uspešno da studira ako
Položi klasifikacioni ispit.
Ima sklonost ka učenju stranih jezika.
Ima sklonost ka čitanju, pisanju, istraživanju i kritičkoj analizi.

Studira
Osam semestara.

Prema kalendaru
Svaka školska godina ima dva semestra: zimski i letnji.
Nastava se održava u zgradi Filološkog fakulteta od ponedeljka do subote 8-22 h i nedeljom od 8-14 h.
Čas traje 45 minuta.

Prema studijskom programu
Studijski program ostvaruje se bodovima. Predviđa da student stekne 60 bodova svake školske godine prema utvrđenoj proporciji obaveznih – OP i izbornih predmeta – IP koje student slobodno bira na Katedri, Fakultetu ili Univerzitetu. Ukupno 240 bodova. Položeni ispit donosi od 3 ili 6 bodova. Ispiti su jednosemestralni.

Po završetku studija stiče diplomu i zvanje
Diplomiranog filologa – hispaniste.

UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA ŠKOLSKE 2013/14. GODINE

Katedra za iberijske studije

Profil Španski jezik, hispanske književnosti i kulture

Na profil Španski jezik, hispanske književnosti i kulture školske 2013/14. godine biće upisano 75 studenata, od toga 44 studenta koji se finansiraju iz budžeta i 31 samofinansirajući.
Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 119.000 dinara i može se platiti u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u šest rata. Školarina za strane državljane 6000 € i uplaćuje se prilikom upisa.
Na konkurs mogu da se prijave sva lica koja su završila srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Osnovni kriterijum za formiranje rang liste jeste ostvaren ukupan broj bodova:

- Opšti uspeh postignut u srednjem obrazovanju – zbir prosečnih ocena u svakom razredu srednje škole pomnožen sa 2. Po ovom osnovu, kandidat može steći najmanje 16, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi računa se zaokruživanjem na dve decimale. Učenicima koji su u trećem ili četvrtom razredu srednje škole koji su osvojili jedno od prva tri pojedinačna mesta na republičkom takmičenju koje organizuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ili na međunarodnom takmičenju iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu, priznaje se maksimalan broj bodova iz tog predmeta na prijemnom ispitu.

- Ispit za proveru sklonosti i sposobnosti obuhvata proveru znanja iz sledećih predmeta:
· srpski jezik (20 poena)
· strani jezik – engleski, španski, francuski, nemački, ruski (bez obzira na to da li ga je kandidat učio u školi ili ne) (40 poena)

Literatura za pripremu prijemnog ispita iz španskog jezika

Sánchez, Aquilino, María Teresa Espinet, Pascual Cantos Gómez. 1998. Cumbre. Curso de español para extranjeros. Madrid: SGEL.
Mate Bon, Francisco. 1998. Gramática comunicativa. vol I-II. Madrid: Edelsa.
Real Academia Española. 1992. Diccionario de la lengua española (21a ed.), 2 tomos. Madrid: Espasa Calpe.

Merila za utvrđivanje redosleda

· Izbor kandidata za studije vrši se na osnovu rang liste za svaki studijski program (Srpski jezik i književnost, Srpska književnost i jezik, Srpska književnost i jezik sa komparatistikom i Jezik, književnost, kultura).
· Rang lista za studijski program Jezik, književnost, kultura jedinstvena je za sve studijske module/profile. Kandidat se nakon prozivke upisuje na modul/profil za koji je rang listom stekao pravo upisa.
· Kandidat koji je stekao pravo upisa, a po obavljenoj prozivci to pravo ne iskoristi, gubi pravo na upis i umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema utvrđenom redosledu.

Kandidat za studije na Filološkom fakultetu podnosi samo jednu prijavu u koju unosi šifru i tačan naziv studijskog programa na koji konkuriše.

Kandidati snose troškove polaganja ispita za proveru sklonosti i sposobnosti i materijalne troškove oko sprovođenja konkursa (visina uplate 7500 dinara). Kandidati koji steknu pravo na upis uplaćuju 2800 dinara na ime naknade troškova upisa (oba statusa – budžet i samofinansiranje).

Uplate u vezi sa konkursom kandidati vrše se na žiro račun:
Filološki fakultet, Beograd, Studentski trg 3, 840-1615666-26, šifra plaćanja 189

Prvi upisni rok:

PREGLED I PRIJEM DOKUMENATA

Prijem dokumenata obavljaće se od 9 do 14 časova:

Kandidat se javlja komisiji za utvrđivanje srednjoškolskog uspeha i podnosi na uvid original i overene fotokopije dokumenata:
· svedočanstva I, II, III i IV razreda srednje škole (sa unetom prosečnom ocenom uspeha za svaki razred, izraženom sa dve decimale)
· diplomu o završenoj srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju
· izvod iz matične knjige rođenih
· dokaz o izvršenoj uplati za troškove učešća na konkursu (visina uplate 7500 dinara)
(· diplome s republičkog ili međunarodnog takmičenja za kandidate koji su kao učenici trećeg ili četvrtog razreda srednje škole osvojili jedno od prva tri mesta iz predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu)

Osobe sa posebnim potrebama mogu polagati prijemni ispit na način prilagođen njihovim mogućnostima, odnosno u njima dostupnom obliku, a u skladu s objektivnim mogućnostima Fakulteta. Osoba sa posebnim potrebama u obavezi je da pismeno obrazloži na koji način je potrebno prilagoditi polaganje prijemnog ispita i to obrazloženje dostavi prilikom prijave na konkurs za upis na studijski program.

Kada komisija izvrši pregled dokumenata i na prijavnom listu upiše i overi srednjoškolski uspeh, kandidat predaje:
· prijavu
· overene fotokopije srednjoškolskih dokumenata
· fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih
· fotokopiju ili ispis lične karte
· dokaz o izvršenoj uplati za troškove učešća na konkursu (visina uplate 7500 dinara)

25.06.2013. za kandidate koji polažu srpski jezik/francuski jezik, srpski jezik/nemački jezik
- Sale 22 i 34

26.06.2013. za kandidate koji polažu srpski jezik/engleski jezik
- Sala 33 (početno slovo prezimena od A do Z), Sala heroja (I-M), sala 34 (N-S), sala 35 (T-Š)

27.06.2013. za kandidate koji polažu srpski jezik/ruski jezik, srpski jezik/španski i jezik
- Sale 11 i 22

RASPORED POLAGANJA PRIJEMNIH ISPITA

01.07.2013. u 13:30 časova – srpski jezik/engleski jezik

02.07.2013. u 8:30 časova – srpski jezik/ruski, francuski, španski, nemački jezik

Objavljivanje lista prijavljenih kandidata: najkasnije do 29.06.2013.
Objavljivanje preliminarne rang-liste: najkasnije do 05.07.2013. do 8 časova
Primedbe na preliminarnu rang listu (36 sati od objavljivanja): podnose se 05. i 06.07.2013. do 20 časova (Arhiva Fakulteta)
Zahtevi za komisijsko pokazivanje radova: podnose se 05. i 06.07.2013. od 11 do 13 časova (Arhiva Fakulteta)
Komisijsko pokazivanje radova po žalbi kandidata: 07.07.2013. od 10 do 14 časova
Centralna upisna komisija donosi rešenje po žalbi: najkasnije 07.07.2013. do 20 časova
Žalbe na rešenje Komisije: podnose se dekanu 08.07.2013. do 20 časova (Arhiva Fakulteta)
Dekan donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe: 09.07.2013. do 20 časova
Objavljivanje konačnih rang lista fakulteta: 10.07.2013. u 9 časova
Objavljivanje konačne rang liste Univerziteta: 10.07.2013. u 11 časova

Raspored upisa

11.07.2013. u 8:30 časova / upis prozivkom za studijski program Jezik, književnost, kultura za kandidate koji se nalaze na rang-listi na mestima od 1 do 520. Kandidat koji ne prisustvuje prozivci, gubi prava koja je stekao jedinstvenom rang-listom. Svaki izlazak iz sale je na sopstvenu odgovornost. Upis prozivkom obaviće se u Sali heroja. Ulazak kandidata u Salu heroja počinje u 8:00 časova, a raspored sedenja odgovara rednom broju na rang-listi.

12.07.2013. u 8:30 časova / upis prozivkom za studijski program Jezik, književnost, kultura za kandidate koji se nalaze na rang-listi na mestima od 521 do 1100. Kandidat koji ne prisustvuje prozivci, gubi prava koja je stekao jedinstvenom rang-listom. Svaki izlazak iz sale je na sopstvenu odgovornost. Upis prozivkom obaviće se u Sali heroja. Ulazak kandidata u Salu heroja počinje u 8:00 časova, a raspored sedenja odgovara rednom broju na rang-listi.

Mole se svi kandidati koji se nalaze na rang-listi na mestima posle 1100, da dana 12.07.2013. prisustvuju prozivci, pošto će se prozivka odvijati dok se ne popuni kvota predviđena konkursom.

DOKUMENTI ZA UPIS

·
indeks (kupuje se u skriptarnici Fakulteta i popunjava u skladu sa uputstvom objavljenim na oglasnoj tabli)
· dva prijavna lista ŠV-20
· original diplome o završenoj srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju
· original izvoda iz matične knjige rođenih (ukoliko nije unet podatak o državljanstvu, prilaže se potvrda o državljanstvu)
· dve fotografije formata 3,5x4,5 cm
· dokaz o uplati naknade na ime troškova upisa – 2800 dinara (oba statusa – budžet i samofinansiranje)
· dokaz o uplati školarine za školsku 2013/14. godinu za samofinansirajuće studente (predaje se na dan upisa na šalteru broj 3 Odseka za studentska pitanja)

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 119.000 dinara i može se platiti u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u šest rata, s tim što se prilikom upisa uplaćuje 40.000 dinara, a ostale rate prema kalendaru objavljenom u Informatoru za školsku 2013/14. godinu. Školarina za strane državljane 6000 € i uplaćuje se prilikom upisa.

Drugi upisni rok:

Prijavljivanje kandidata: 02. i 03.09.2013.
Polaganje prijemnog ispita: 04, 05. i 06. 09.2013.
Objavljivanje rezultata: 07.09.2013. na preliminarnoj rang listi
Primedbe na preliminarnu rang listu (36 sati od objavljivanja): 08. i 09.09.2013. do 8 časova
Komisija za upis donosi rešenje po žalbi: najkasnije 10.09.2013. u 8 časova
Žalbe na rešenje Komisije: podnose se dekanu najkasnije 11.09.2013. do 8 časova
Dekan donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe: 12.09.2013. u 8 časova
Objavljivanje konačnih rang lista fakulteta: 12.09.2013.
Objavljivanje konačne rang liste Univerziteta: 13.09.2013. u 8 časova
Upis kandidata mora biti završen do 17.09.2013.

Na početku školske 2013/14. godine organizovaće se svečani prijem studenata.
Dekan Filološkog fakulteta sa prodekanima primiće studente svih studijskih profila 01.10.2013. u 12 časova u Sali heroja.
Upravnici i članovi katedara primiće studente 01.10.2013. u 13 časova.