Одлука- На основу члана 55 Закона о високом образовању…

На основу члана 55 Закона о високом образовању и чланова 127 и 128 Статута Филолошког факултета Универзитета у Београду, Наставно-научно веће на седници одржаној 30. септембра 2015. године, донело је одлуку:

Даје се сагласност Катедри за српску књижевност с јужнословенским књижевностима да се изборни предмет Јужнословенска компаратистика: поетика ироније и гротеске у прозном стваралаштву модерних јужнословенских писаца распореди као изборни предмет у осмом семестру.

Comments are closed.