III редовна седницa 2015/2016

III редовна седница Изборног и Наставно-научног већа Филолошког факултета Универзитета у Београду, среда, 23. децембар 2015. године са почетком у 18 часова у Сали 11.

 

ДНЕВНИ РЕД:

 


1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА II РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ИЗБОРНОГ И НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА, ОДРЖАНЕ 25. НОВЕМБРА 2015. ГОДИНЕ – приложено у материјалу;

2. ОБАВЕШТЕЊА

3. ИЗБОРИ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
А. НАСТАВНИКА
1) Једног редовног професора за ужу научну област Наука о књижевности, предмет Основни појмови науке о књижевности – приложено у материјалу;
Б. САРАДНИКА
1) Једног асистента за ужу научну област Османистика, предмет Османски језик са дипломатиком и палеографијом – приложено у материјалу;
2) Једног асистента за ужу научну област Хиспанске књижевности, предмет Шпанска књижевност и култура – приложено у материјалу;
3) Једног вишег лектора за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик – приложено у материјалу;
4) Једног вишег лектора за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик – приложено у материјалу;
5) Једног вишег лектора за ужу научну област Романистика, предмет Француски језик – приложено у материјалу;
6) Једног вишег лектора за ужу научну област Романистика, предмет Француски језик – приложено у материјалу;
7) Једног вишег лектора за ужу научну област Германистика, предмет Немачки језик – приложено у материјалу;
8) Једног лектора за ужу научну област Германистика, предмет Немачки језик – приложено у материјалу;
9) Једног лектора за ужу научну област Бохемистика, предмет Чешки језик – приложено у материјалу;

4. РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА И ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈА
1) Једног доцента за ужу научну област Англистика, предмет Енглески језик (Комисија: др Ивана Трбојевић Милошевић, др Катарина Расулић и др Светлана Стојић);
2) Извештај Комисије за план и развој;

5. НАУЧНО ЗВАЊЕ ВАН ФАКУЛТЕТА
1) Извештај Комисије за избор др Јасмине Ахметагић у научно звање виши научни сарадник – приложено у материјалу;

6. ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА ЗА ИЗБОРЕ У ЗВАЊА НА НЕМАТИЧНИМ ФАКУЛТЕТИМА
1) Давање мишљења о предлогу за избор др Милице Мирић у звање доцента за ужу научну област Француски језик на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду – приложено у материјалу;

7. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
А. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРАТАЦИЈЕ
1) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мр Емир Борић пријавио под насловом: ”Однос језичког и визуелног кода у мултимедијалном дискурсу интернетских рекламних порука на енглеском и српском језику” (Ментор: др Милош Ковачевић) – приложено у материјалу;
2) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Сања Огњановић пријавила под насловом: ”Синтакса реда речи у дијалектима српског језика” (Ментор: др Михаило Шћепановић) – приложено у материјалу;
3) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Ирена Алексић, мастер, пријавила под насловом: ”Мултимодалност рекламног дискурса на енглеском и српском језику” (Ментор: др Ивана Трбојевић Милошевић) – приложено у материјалу;
4) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мр Миланка Бабић Вукадинов пријавила под насловом: ”Слика света у романима Добрице Ћосића” (Ментор: др Предраг Петровић) – приложено у материјалу;
5) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Милан Милановић, мастер, пријавио под насловом: ”Investigating Authentic Forms of Assessment in Testing English for Specific Purpose Speaking Skills” (”Истраживање аутентичних облика провере знања приликом тестирања говорних вештина на енглеском као језику струке”) (Ментор: др Оливера Дурбаба) – приложено у материјалу;
6) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Ивана Вранић, мастер, пријавила под насловом: ”Критичка анализа дискурса учионице на високошколским установама у Србији с посебним освртом на родно осетљив језик” (Ментор: др Јелена Филиповић);
7) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Николета Момчиловић, мастер, пријавила под насловом: ”Немачки као други страни језик у Србији” (Ментор: др Оливера Дурбаба);
8) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мр Зоран Здравковић пријавио под насловом: ”Дигитализација као облик заштите културне баштине” (Ментор: др Александра Вранеш) – приложено у материјалу;

Б. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Дуња Живановић, мастер, предала под насловом: ”Интеркултурална и језичка компетенција учесника програма међународне размене ученика” (Комисија: др Биљана Ђорић Француски, др Љиљана Марковић, др Јулијана Вучо, др Петар Јевремовић и др Тања Цветковић);
2) Образовање Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Валентина Бошковић, мастер, предала под насловом: ”Дискурзивна средства за изражавање родне идеологије на примеру студентске популације у Србији” (Комисија: др Ана Кузмановић Јовановић, др Јелена Филиповић и др Марија Мандић Илић);

В. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мр Живојин Ракочевић пријавио под насловом: ”Његошево дјело између умјетности, идеологије и формирања новог идентитета после Другог свјетског рата” (Комисија: др Мило Ломпар, др Зорица Несторовић и др Ненад Николић);
2) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Владимир Јерковић, мастер, пријавио под насловом: ”Голуб: илустровани лист за српску младеж са сликама 1879-1913. (библиографија листа Голуб)” (Комисија: др Александра Вранеш, др Гордана Ђоковић и др Стана Смиљковић);
3) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Слободанка Глигорић, мастер, пријавила под насловом: ”Развој саморегулације у учењу: градирање задатака за самоевалуацију у усвајању енглеског као страног језика” (Комисија: др Ивана Трбојевић Милошевић, др Ненад Томовић и др Маја Миличевић);
4) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Андреа Стојилков, мастер, пријавила под насловом: ”Пренос друштвено-историјски обележених елемената културе у енглеском преводу прозе пост-југословенских аутора са бившег српскохрватског говорног подручја” (Комисија: др Биљана Ђорић Француски, др Љиљана Мирковић, др Новица Петровић и др Тања Цветковић);
8. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА НОСТРИФИКАЦИЈЕ – приложено у материјалу;
9. АНГАЖОВАЊE НАСТАВНИКА
10. САРАДЊА
11. ИМЕНОВАЊЕ ПРЕДСТАВНИКА ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ У ВЕЋЕ НАУЧНИХ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
12. УСВАЈАЊЕ ЛИСТЕ ППМ ПРЕДМЕТА
13. СТУДЕНТСКА ПИТАЊА

 

Д Е К А Н
ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Александра Вранеш