III редовнa седницa 2018/2019

III редовна седница Изборног и Наставно-научног већа Филолошког факултета Универзитета у Београду, среда, 26. децембар 2018. године са почетком у 13:00 часова у Сали хероја.

 

ДНЕВНИ РЕД:

 


1. УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА II РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ИЗБОРНОГ И НАСТАВНО-НАУЧНОГ ВЕЋА ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, ОДРЖАНЕ 5. ДЕЦЕМБРА 2018. ГОДИНЕ – приложено у материјалу;

2. ОБАВЕШТЕЊА

3. ИЗБОРИ НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
А. НАСТАВНИКА
1) Једног доцента за ужу научну област Српска књижевност, предмет Српска књижевност 20. века – приложено у материјалу за седницу Већа од 5. децембра 2018. године;
2) Једног доцента за ужу научну област Општа књижевност, предмет Историја опште књижевности – приложено у материјалу за седницу Већа од 5. децембра 2018. године;
3) Једног доцента за ужу научну област Албанологија, предмет Албански језик и књижевност – приложено у материјалу за седницу Већа од 5. децембра 2018. године
4) Једног доцента за ужу научну област Румунистика, предмет Румунски језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 5. децембра 2018. године;

Б. САРАДНИКА
1) Једног вишег лектора за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 5. децембра 2018. године;
2) Једног вишег лектора за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 5. децембра 2018. године;
3) Једног вишег лектора за ужу научну област Германистика, предмет Немачки језик – приложено у материјалу;
4) Једног вишег лектора за ужу научну област Српски језик, предмет Српски језик као страни – приложено у материјалу;
5) Једног лектора за ужу научну област Недерландистика, предмет Савремени низоземски језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 5. децембра 2018. године;
6) Једног лектора за ужу научну област Романистика, предмет Француски језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 5. децембра 2018. године;
7) Једног лектора за ужу научну област Англистика, предмет Савремени енглески језик – приложено у материјалу за седницу Већа од 5. децембра 2018. године;

4. РАСПИСИВАЊЕ КОНКУРСА И ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈА
1. Једног асистента за ужу научну област Српски језик, предмет Дијалектологија српског језика (Комисија: др Михаило Шћепановић, председник Комисије, др Милош Ковачевић и др Никола Рамић);
– предлози Комисије за план и развој
1. Једног доцента за ужу научну област Русистика, предмет Руски језик (Комисија: др Људмила Поповић, председник Комисије, др Биљана Марић и др Дојчил Војводић);
2. Једног доцента за ужу научну област Неохеленистика, предмет Грчки језик (Комисија: др Војкан Стојичић, председник Комисије, др Предраг Мутавџић, др Ана Елаковић, др Милена Јовановић и др Тамара Костић Пахноглу);
3. Једног асистента за ужу научну област Палеославистика, предмет Старословенски језик (Комисија: др Предраг Дилпарић, председник Комисије, др Снежана Вучковић и др Марија Вучковић);
4. Једног асистента за ужу научну област Туркологија, предмет Турски језик (Комисија: др Мирјана Теодосијевић, председник Комисије, др Ксенија Ајкут и др Октај Ахмед);
5. Једног вишег лектора за ужу научну област Италијанистика, предмет Италијански језик (Комисија: др Наташа Јанићијевић, председник Комисије, др Драгана Радојевић и др Данијела Ђоровић);
6. Једног вишег лектора за ужу научну област Неохеленистика, предмет Савремени грчки језик (Комисија: др Војкан Стојичић, председник Комисије, др Милена Јовановић и др Костас Канакис);
7. Једног лектора за ужу научну област Германистика, предмет Савремени немачки језик (Комисија: др Оливера Дурбаба, председник Комисије, др Бранислав Ивановић и др Даница Недељковић);

5. ИЗВЕШТАЈИ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОРЕ У ЗВАЊЕ ИСТРАЖИВАЧА-ПРИПРАВНИКА ДОКТОРАНАДА КОЈИ СУ ПРИМЉЕНИ НА КОНКУРСУ ЗА МЛАДЕ ИСТРАЖИВАЧЕ МПНТ – приложено у материјалу:
Предложени кандидати у звање истраживача-приправника:
1) Ана Ивковић
2) Марко Божовић
3) Марина Милошевић

6. ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА ЗА ИЗБОРЕ У ЗВАЊА НА НЕМАТИЧНИМ ФАКУЛТЕТИМА
1) Давање мишљења о предлогу за избор др Леонтине Керничан у звање доцента за ужу научну област Страни језик (Енглески језик) на Фармацеутском факултету Универзитета у Београду – приложено у материјалу за седницу Већа од 5. децембра 2018. године;

7. ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
А. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕГЛЕД И ОЦЕНУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Марина Јовић, мастер, предала под насловом: ”Прагматикализација модалних глагола could и would у енглеском језику од 1800. године до данас” (Комисија за одбрану: др Ивана Трбојевић Милошевић, др Данијела Ђорђевић и др Ана Ђорђевић) – приложено у материјалу;
2) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Ивона Радојевић, мастер, предала под насловом: ”Деградација цивилизованог човека у романима Вилијама Голдинга” (Комисија за одбрану: др Зоран Пауновић, др Александра Јовановић и др Бојана Вујин) – приложено у материјалу;
3) Извештај Комисије за преглед и оцену докторске дисертације коју је Ивана Јовановић, мастер, предала под насловом: ”Лингвистичка и стилистичка истраживања медиолошких родова и врста” (Комисија за одбрану: др Александра Вранеш, др Срето Танасић и др Милка Николић) – приложено у материјалу;

Б. ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Урош Дакић, мастер, пријавио под насловом: ”Књижевно-историјски приказ институције великог везира у Османском царству на темељу рукописа дела Hadîkatü ‘l-Vüzerâ из Гази Хусрев-бегове библиотеке” (Ментор: др Мирјана Маринковић) – приложено у материјалу;
2) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Данијела Николић Ђорђевић, мастер, пријавила под насловом: ”Генеза романа Проклета авлија Иве Андрића” (Ментор: др Душан Иванић) – приложено у материјалу;
3) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Ивана Симић Ћорлука, мастер, пријавила под насловом: ”’За разлику од других болести, живот је увек смртоносан’ – старост и старење у италијанској књижевности: анализа случајева” (Ментор: др Снежана Милинковић) – приложено у материјалу;
4) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мр Ирена Пантић пријавила под насловом: ”Префиксација као начин промене лексичке категорије речи у енглеском језику” (Ментор: др Јелена Вујић) – приложено у материјалу;
5) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Марија Милојковић, мастер, пријавила под наловом: ”Експликација и примена Лоуове корпусно-стилистичке контекстуално-прозодијске теорије на материјалима енглеског и руског језика” (Ментор: др Јелена Вујић) – приложено у материјалу;
6) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Марија Благојевић, мастер, пријавила под насловом: ”Кућа на осами Иве Андрића – (генетичка и херменеутичка анализа)” (Ментор: др Зорица Несторовић) – приложено у материјалу;
7) Извештај Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Валентина Рапајић, мастер, пријавила под насловом: ”Варијабилност српскоенглеских међујезичких монофтонга” (Ментор: др Биљана Чубровић) – приложено у материјалу;

В. ОБРАЗОВАЊЕ КОМИСИЈЕ ЗА ОДОБРЕЊЕ ТЕМЕ ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ
1) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Ана Поповић пријавила под насловом: ”Естетика недовршености у филмском наративу Микеланђела Антонионија кроз модел отвореног дела Умберта Ека” (Комисија: др Ива Драшкић Вићановић, др Жељко Ђурић и др Драган Динић);
2) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Мирко Шешлак, мастер, пријавио под насловом: ”Привид стварности у романима Филипа К. Дика (Човек у високом дворцу, Марсовско временско исклизнуће, Три стигмате Палмера Елдрича, Сањаају ли андроиди електричне овце?, Убик)” (Комисија: др Предраг Бребановић, председник Комисије, др Горан Радоњић и др Новица Петровић);
3) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је мр Драгана Вуковић Војновић пријавила под насловом: ”Контрастивна анализа колокација придев + именица и именица + именица у корпусу текстова из области туризма у енглеском и српском језику” (Комисија: др Ана Ђорђевић, председник Комисије, др Јелена Вујић и др Александар Милановић);
4) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Милица Кецојевић, мастер, пријавила под насловом: ”Типови приповедача и њихова функција у прози Драгослава Михаиловића” (Комисија: др Милан Алексић, председник Комисије, др Александар Јовановић и др Миливој Ненин);
5. Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Стеван Мијомановић, мастер, пријавио под насловом: ”Дискурс уз посредство рачунара у комуникацији између лекара и пацијента на енглеском и српском језику” (Комисија: др Јелена Филиповић, др Ивана Трбојевић Милошевић, др Софија Мићић Кандијаш, др Мирјана Даничић и др Данка Синадиновић);
6) Образовање Комисије за одобрење теме за израду докторске дисертације коју је Невена Станисављевић, мастер, пријавила под насловом: ”Фонологија са фонетиком и морфофонологија у савременој настави српског језика” (Комисија: др Ана Батас, председник Комисије, др Драгана Вељковић Станковић и др Слободан Новокмет);

8. ОДСУСТВА
1) Молба др Весне Елез за одобрење једногодишњег одсуства у школској 2019/2020. години ради стручног и научног усавршавања;

9. АНГАЖОВАЊЕ НАСТАВНИКА ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА НА ДРУГИМ ФАКУЛТЕТИМА И НАСТАВНИКА СА ДРУГИХ ФАКУЛТЕТА НА ФИЛОЛОШКОМ ФАКУЛТЕТУ
АНГАЖОВАЊЕ НАСТАВНИКА ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА НА ДРУГИМ ФАКУЛТЕТИМА
– др Душка Кликовац на Учитељском факултету у Београду

10. ПЛАНИРАНИ НАУЧНИ СКУПОВИ У ЗЕМЉИ У 2019. ГОДИНИ ПО ПРИОРИТЕТИМА

11. ПРЕДЛОГ ДА СЕ ПОДРЖИ ИНИЦИЈАТИВА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ СПОМЕН ПЛОЧЕ НА КУЋИ ЈЕЛЕНЕ Ј. ДИМИТРИЈЕВИЋ, КЊИЖЕВНИЦЕ И СВЕТСКЕ ПУТНИЦЕ, У ФРАНЦУСКОЈ БРОЈ 29

 

Д Е К А Н
ФИЛОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Љиљана Марковић