Савет факултета

Савет Факултета је орган управљања Факултетом.

Надлежност Савета одређена је Законом о високом образовању (члан 53). Савет Факултета има двадесеттри члана, од којих петнаест бирају запослени на Факултету (дванаест бира Веће, из реда наставе и три представника бирају ненаставни радници), четири члана именује оснивач и четири члана бира Студентски парламент Факултета.

Чланове савета ненаставног особља бира Збор ненаставног особља Факултета. Збор одлучује ако је присутно више од половине запослених у ненастави. Одлуке се доносе већином гласова присутних. Чланове Савета Факултета из реда оснивача именује Влада.

Мандат чланова Савета Факултета траје три године, а мандат представника студената траје једну годину. На конститутивној седници Савета Факултета врши се верификација мандата чланова Савета и бира председника и заменика председника.