Студент продекан

Студент продекан – Емил Зороњић, Украјински језик, књижевност, културуа (група 38) – zoronjicemil@gmail.com

Студент продекан представља студенте и заступа њихова мишљења, предлоге и захтев пред свим органима Факултета који се односе на подизање квалитета образовног процеса и на организацију и начин извођења наставе.

Студент продекан учествује у раду Деканског колегијума, Већа Факултета и Савета Факултета, као и телима која се баве контролом квалитета и евалуацијом рада Факултета кад су на дневном реду питања од интереса за питања студената.

Студент продекан у сарадњи са Студентским парламентом Филолошког факултета покреће иницијативе за доношење и измену одлука које се односе на студенте, доноси прописе од интереса за студенте, обавља активности које се тичу унапређења квалитета наставе и ваннаставних активности и бави се свим активностима у вези са студијама на Филолошком факултету.

Консултације са студентом продеканом су четвртком од 15:00 до 16:30 часова, у канцеларији Студентског парламента.